simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:TweProph [AB] ܕܗܟܢܐ ܪܚܡܬܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܡܪ ܡܪܝܐ . ܘܐܦ ܐܢܐ ܝܗܒܬ ܡܛܠ . ܘܐܣܩܘ ܡܢ ܚܡܝܥܐ ܬܘܕܝܬܐ : ܘܢܕܘܪܘ ܢܕܪܐ̈ ܘܫܠܡܘ :
P:Ps [AB] ܕܐܢܬ ܥܒܕܬ . ܐܥܒܪ ܡܢܝ ܢܓܕܟ ܘܡܢܝ ܡܚܘܬܐ ܕܐܝܕܝܟ̈ .     ܡܛܠ ܦܨܢܝ : ܚܣܕܐ ܠܥܘܠܐ̈ ܠܐ ܬܥܒܕܢܝ . ܚܪܫܬ ܘܠܐ ܦܬܚܬ ܦܘܡܝ
IšoAdiab:Epist ܕܐܘܒܕ ܥܠܡܐ ܛܒܬܐ ܕܪܚܡܬ ܛܒܬܐ̈ ܃ ܗܫܐ ܡܬܢܘܓܝܢ ܕܓܘܐ ܃ ܡܛܠ ܆ ܘܠܡܫܬܘܙܒܘ ܡ̣ܢ ܩܘܢܕܝܢܘܣ ܕܟܠܝܘܡ ܕܥܕܠܝܐ̈ ܃ ܐܠܐ
LiberGrad ܕܢܛܪܘ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܢ ܘܙܟܘ ܠܡܚܫܒܬܗܘܢ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܡܛܠ ܐܥܒܕ ܬܒܥܬܗܘܢ . ܘܗܐ ܗܘܬ ܫܐܠܬܗܘܢ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܗܘܢ̈ :
LiberGrad ܕܒܢܝ̈ ܒܣܪܗ ܐܢܘܢ : ܐܝܟ ܕܣܢܐ ܗܘ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܥܒܕ ܠܗ ܗܟܘܬ ܡܛܠ 8 ) ܐܢ ܕܝܢ ܡܪܬܐ ܠܗܘܢ ܒܝܢܘܗܝ ܘܠܗܘܢ : ܘܠܐ ܡܦܪܣܐ ܠܗܘܢ :
DidascApost ܕܪܫ̇ܐ ܡܪܝܐ ܒܐܪܡܝܐ ܠܐܢܫܝܢ̈ XX ܘܐܡ̇ܪ ܗܟܢܐ ܝX . X ܡܛܠ ܫܡܐ ܕܦܬܟܪܐ̈ ܢܕܟܪ . X⁰ܕܚ̣ܣ ܕܬܗܘܐ ܗܕܐ ܠܡܗܝܡܢܐ̈ ܢX ܀
ChalcedWrit ܕܒܠܚܘܕܝܘܬܐ ܡܬܕܪܟܐ ܘܒܩܢܘܡܐ̈ ܡܬܦܪܫܐ . . . 16ܣ . ܡܛܠ ܒܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܚܕ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܠܬܐ ܘܠܐ ܒܗ̇ܘ ܕܬܠܬܐ ܚܕ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܡܚܝܠܝܢ ܗܘܘ ܇ ܐܘ ܕܠܐ ܣܦܩܘ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܕܢܡܘܣܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܫܟܚܘ ܠܡܟܢܫܘ ܥܠܠܬܐ ܠܐܕܪܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܇ ܐܘ
JacSer:memElijFledJez ܦܘܪܣܐ ܫܬܩܐ ܪܒܐ ܚܫܘܒܝܗ̇ ܠܡܠܬܝ ܐܘ ܕܠܐ ܡܚܒ ܒܠܚܘܕ ܡܛܠ ܐܕܢܗ ܒܚܘܒܐ ܠܗ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܡܫܠܐ ܫܠܐ ܐܢܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܠܝܨܘܬܗ̇ ܕܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܀ ܥܠ ܗܠܝܢ ܡܙܥܩ ܢܒܝܐ ܝܘܐܝܠ̣ ܡܛܠ ܟܫ̣ܐ ܙܒܠܐ ܥܠ ܙܒܠܐ ܂ ܘܐܦ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܢܦܩܝܢ ܩܕܡܝܗܘܢ
PhiloxMab:Disc ܕܢܝܚܐ̈ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܆ ܡܘܠܕܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܪܓܬܐ . ‏ ‏ܘܬܘܒ ܥܡ ܡܛܠ ܐܢܬ ܠܗ . ܘܐܝܟ ܕܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܆ ܒܡܕܡ ܠܓܡܪ ܠܐ ܬܬܠ ܠܗ ܢܝܚܐ .
Tim1:Epist ܕܐܬܒܪܝ ܓܝܪ ܡܠܘܢ ܂ ܐܠܐ ܠܘ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܡܛܠ ܂ ܡܛܠ ܕܗܘ̣ܐ ܐܘ ܗ̇ܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܠܐ ܠܘ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂
P:Isa [AB] ܥܒܕܝܟ̈ ܫܒܛܐ ܕܝܪܬܘܬܟ . ܩܠܝܠ ܢܐܪܬ ܥܡܐ ܕܩܘܕܫܟ . ܡܛܠ ܐܛܥܝܬܢ ܡܪܝܐ ܡܢ ܐܘܪܚܟ . ܘܩܫܝܬ ܠܒܢ ܡܢ ܕܚܠܬܟ . ܐܬܦܢܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܫ̇ܢܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܕܟܦܢܐ ܕܕܝ̇ܒ ܐܢܘܢ ܂ ܂ ܘܥܫ̣ܢ ܡܛܠ ܠܝܛܪܐ ܕܠܚܡܐ ܒܝܘܡܐ ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܠܡܚܐ ܂
SevAnt:LuqGramm ܕܠܘ ܒܠܚܘܕܝܘܬ̈ ܐ ܕܝܠܝܬ̈ ܩܘ·ܡܐ ܐܬ̇ܩ-ܝܡܘ ܂ ܐܠܐ ܕܡܢ ܡܛܠ ܐ ܃ ܕܬܪ̈ ܢ ܟܝܢܐ̈ ܢܐܡܪ ܠܐ ܬܘܒ ܕܝ̇ܢܝܢܢ ܕܬܪܝܨܐ ܃
SevAnt:CathHom ܗܕܐ . ܗ̣ܘ ܝܫܘܥ : ܟܕ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܕܫܐ̈ ܕܡܣܡ Xܝ ܡܛܠ ܡ̣ܛܐ ܠܗܘܢ ܇ . ܡܚ̇ܪܪ ܡܢ ܥܒܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܬܚܬ ܡܢ̇ܬܥܐ ܀
JulRom ܕܚܠܬܐ ܕܫܘܠܛܢܢ ܐܬܦܫܛܬ ܫܘܝܐܝܬ ܗܝܡܢܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܗܘܼܐ ܠܗ ܛܒ ܡܿܠܟܐ ܠܐܘܪܗܝ ܟܕ ܐܡܿܪ . ܕܐܦܢ ܝܘܡܢ ܠܡ
SevAnt:LuqGramm ܡܕܚܝܐ̈ ܩܕܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܆ ܝܝ ܐܘܕܥ ܐܬܢܣܝܘܣ ܗ̇ܘ ܚܟܝܡ ܡܛܠ ܕܝܢ ܨܝܕ ܢܘܛܪܐ ܚܬܝܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܡܣ̣ܩܝܢ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܥ̣ܒܕ
Chron1234 ܩܛܠܗ ܕܥܘܬܡܢ ܒܪ ܥܐܦܢ ܡܠܟܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܀ ܟܕ ܓܝܪ ܛܝܝܐ̈ ܡܢ ܡܛܠ ܫܒܝܬܐ ܘܥܘܬܪܐ ܕܟܠܓܢܣ ܃ ܘܦܢܘ ܠܐܬܪܗܘܢ ܀ · ܝܝ ܩܠܗ ܀ X
P:1Chr [AB] ܕܝܗܒܘ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܐܚܝܗܘܢ̈ ܣܝܒܪܬܗܘܢ . ܘܗܠܝܢ ܫܡܗܐ̈ ܡܛܠ ܘܗܘܘ ܬܡܢ ܠܘܬ ܕܘܝܕ : ܝܘܡܬܐ̈ ܬܠܬܐ . ܐܟܠܝܢ ܗܘܘ ܘܫܬܝܢ .