simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKepha:ComMyron ܕܩܪܝܒ ܠܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܕܒܗܿ ܛܥܡ ܡܘܬܐ ܕܪܬܝܢ̈ ܕܝܢ ܡܛܠ ܡܫܠܡ ܠܝ ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܡܘܬܗ ܡܫܘܕܥ . ܡܬܩܕܫ ܒܗܢܐ ܝܘܡܐ
SevAnt:LuqGramm ܢܒܝܐ̈ ܐܝܬܝܗ̣̇ ܘܫܠܝܚܐ̈ ܂ ܐܠܗܐ ܡܫ̇ܠܡܢܐ ܒܒܣܪܐ ܆ ܡܛܠ ܆ ܘܐܓܢ ܒܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܠܘ ܟܕ ܒܒܪܢܫܐ ܐܥ̣ܒܕ ܂ ܗܕܐ ܓܝܪ
ActsGregPirang ܫܡܟ ܪܒܐ ܘܕܚܝܠܐ ܒܝܬ ܪܕܘܦܝܟ̈ . ܐܢܬ ܡܪ ܝ ܒܛܝܒܘܬܟ ܣܥܘܪ ܡܛܠ ܕܩܘܕܫܐ ¹⁹¹ܚܝܐ ܘܡܚܝܢܐ ܇ ܘܐܫܬܠܡ ܠܚܒܘܫܝܐ ܘܠܢܛܘܪܬܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܗܟܢ ܩܪܝܗܝ ܟܕ ܪܡܙ ܒܗܕܐ ܠܡܘܟܟܗ ܕܡܫܝܚܐ ܘܐܦ ܡܛܠ ܘܢܟܦܘܬܗ ܣܓܝܐܬܐ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܐܬܩܪܝ ܐܚܐ ܕܡܫܝܚܐ
Eph:madNativ ܛܘܒܗ̇ ܒܪܝܟ ܕܨܒܐ ܒܗ̇ X 2ܒܫܢܬܐ ܕܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܕܐ ܢܘܕܘܢ ܡܛܠ ܐܢܫܐ ܓܡܝܪܐ̈ ܡܛܠ ܘܝܐ ⁶⁷ ܘܐܬܘ ܪܚܡܘܗ̇ ܠܡܣܟܢܘܬܐ
SevAnt:CathHom ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܝܗ̣ܒ ܡܠܬܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡܣ̇ܒܪܝܢ ܒܚܝܠܐ ܪܒܐ ܇ ܡܛܠ : ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܠ X X ܠܢ ܠܡܚܝܐ̈ ܗܘܢܐ ܘܡܠܬܐ ܚܪܝܦܬܐX ܆
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܝܩܪܗ ܕܡܪܝܐ ܂ ܢܬܝܩܪܘܢ ܕܚ̇ܠܘܗܝ̈ ܂ ܘܐܟܡܐ ܕܐܡ̣ܪ ܗ̤ܘ ܡܛܠ ܂ ܝܘܡܐ̈ ܕܝܢ ܕܕܘܟܪܢܐ̈ ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܬܐܡܪܢ̈ ܥܘܢܝܬܐ̈ ܂
GanBus ܡܣܝܟܘܬܐ ܕܟܝܢܗܘܢ ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ ⁴ܕܡܬܚܙܝܢ ܡܛܠ ¹ܕܡܢ ܒܪܝܬܐ²ܫܩܠܘܐܬܚܙܝܘ³̈ 20ܠܐܒܪܗܡ . ܡܠܐܟܐ̈ ܕܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܦ ܡܢ ܒܚܝܪܐ ܡܠܦܢܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܥܕܡܐ ܠܡܐܬܝܢ ܘܚܡܫܝܢ ܡܛܠ ܕܡܫܡܠܝܐܝܬ ܠܗܠܝܢ ܐܡܝܪܢ̈ ܐܬܟܣܣܘ ܘܚܒܘ ܒܗܬܬܐ .
Pall:LausHist ܕܠܥܠ ܡܢ ܛܝܡܐ̈ ܐܢܘܢX . ¹²ܡܙܒܢ ܠܗܘܢ ܕܝܢ X¹³ ܗ̇ܘ ܡܢ ܡܛܠ Xܝ¹¹ Xܢ ܓܢܝܒܐ̈ ܐܢܘܢ ܠܐ ܝܕܥܢܐ ܇ ܬܚܝܬ ܛܝܡܐ̈ ܠܐ ܢܦܠܝܢ
BarṢal:ComGosp ܝܫܘܥ ܂ ܫܠ̣ܚܬ̇ ܠܗ ܕܠܐ ܬܥ̣ܒܕ ܨܒܝܢܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܢ̣ܦܠܘܢ ܫܡܘܥܐ̈ ܂ ܘܟܕ X ܫܓ̣ܝܫܐ ܡܕܝܢܬܐ ܟܠܗ̇ ܥܠ ܒܥܠܗ̇
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܓܝܪ ܘܚܟܝܡ ܒܗܠܝܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܐܬܢܣܝܘܣ ܚܕ ܐܡܪ ܡܛܠ ܗܘܐ ܕܝܠܗ ܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܚܝܕ ܠܗ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡܠܝܠܬܐ .
PhiloxMab:ComProJohn ܒܛܢܐ ܢܪܝܡ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܟܠܗ̇ ܗ̣ܘܬ ܆ X ܕܢܬܡ̇ܠܐ ܡܕܡ ܡܛܠ ܕܬܢܐ ܐܦ ܡܠܐܟܐ ܇ ܟܕ ܒ̇ܥܐ ܕܠܦܘܠܓܐ ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘܐ ܠܝܘܣܦ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܓܠܝܙܐ ܡ̣ܢ ܚܝܐ̈ ܐܘ̇ܟܝܬ ܥܒ̇ܕܐ̈ ܘܕܘܒܪܐ̈ ܂ ܘܟܒܪ ܡܛܠ · ܘܐ̣ܝܕܐ ܠܐ ܡܘܫܛ ܐܢܬ ܠܗ ܃ ܗܝܡܢܘܬܟ ܡܝܬܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܡܫܢ̈ ܗܘܝ ܇ ܐܝܟ ܥܒܕܝ̈ ܡ̇ܠܟܐ ܕܡܬܪܗܒܝܢ ܡܛܠ ܗܘܐ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܒܝܕ ܪܗܝܒܘܬܐ ܕܐ̇ܦ̣ܠ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ :
AntiTriThWrit ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . ܘ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܛܠ ܗ̣ܘ ܐܘܣܝܐ . ܡܢ ܗܪܟܐ ܠܐ ܬܠܬܐ ܐܠܗܐ̈ ܐܡܪܝܢܢ ܆ ܡܪܘܬܐ̈ .
P:Kings [AB] ܕܝܘܪܡ ܪܡܐ ܗܘܐ ܬܡܢ . ܘܐܚܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܢܚܬ ܠܡܚܙܐ ܡܛܠ : ܕܢܐܙܠ ܘܢܚܘܐ ܒܐܝܙܪܥܝܠ . ܘܪܟܒ ܝܗܘ ܘܐܙܠ ܠܬܡܢ :
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܠܪ ܓܫܬܐ ܗܝ̇ ܕܥܝܪܐ ܗܘܬ ܠܗ̇ ܩ̣ܪܐ ܠܣܗܕܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܡܛܠ . . ·XXܒܢܝܢܐ̈̈ XXXX 1 ܘܒܒܗܝܠܘܬܐ ܟܠ ܡܕܡ ܢܬܩܢܘܢ .
HistChurchEast ܐܝܠܝܢ ܕܡܡܪܚܝܢ ܕܢܛܠܡܘܢ ܠܟܪܘܙܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܒܝܪ ܪܣܝܣ ܡܛܠ ܕܡܪ ܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܐܝܬ ܡܩܒܠܝܢ ܐ . ܐܠܐ
JnMaron:Expos ܣܒܪܐ ܕܒܢ ܘܛܝܒܘܬܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܒ̇ܗܬܝܢܢ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܛܠ ܕܗ̣ܘܐ X ܡܛܝ̣ܒ ܠܡ̣̇ܦܩ ܒܪܘܚܐ ܠܟܠ ܕܫ̇ܐܠ ܠܗ ܡܠܬܐ XX 67