simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] ܕܫܬܩܬ ܒܠܝܘ ܓܪܡܝ̈ : ܟܕ ܢܗܡ ܗܘܝܬ ܝܘܡܐ ܟܠܗ . ܡܛܠ ܕܠܠܝܐ ܡܛܠ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܕܠܐ ܢܚܫܘܒ ܠܗ ܡܪܝܐ ܚܛܝܬܗ : ܘܠܝܬ ܢܟܠܐ ܒܠܒܗ .
Eph:ComGen&Exd ܕܠܥܡܐ ܪܒܐ ܐܥܒܕܝܘܗܝ . ܘܦܬ̣ܚ ܐܠܗܐ ܥܝܢܝܗ̇̈ ܘܚܙܬ ܒܪܐ ܡܛܠ . ܗܐ ܫܡ̣ܥ ܐܠܗܐ ܒܩܠܗ ܕܛܠܝܐ . ܚܡܣܢܝ ܝ ܕܝܢ ܐܝܕܝܟܝ̈ ܒܗ .
BarḤadbš:Acts ܕܗܘ ܒܟܠܙܒܢ ܕܓܠܐ ܗܘ . ܘܒܫܪܪܐ ܠܐ ܩ̇ܐܡ . ܟܐܡܬ ܠܡ ܐܬܪܥܝ ܡܛܠ . ܐܝܟ ܕܒܟܠ ܦܪܘܣ ܫܓܘܫܝܐ ܘܚܪܝܢܐ ܢܪܡܐ ܒܒܢܝ̈ ܥܕܬܐ .
SevAnt:LuqJul ܕܐܦ ܚܢܢ ܒܩܝܡܬܐ ܘܚܓܝܪܘܬܐ ܕܪܓܠܐ̈ . ܝܢ ܚܢܢ ܘܣܡܝܘܬܐ ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܕܡܢ ܩܝܡܬܐ ܐܬܪܐ ܘܒ ܠܝܬ ܠܗܝܢ .
Chron1234 Xܕܦܬܪܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܕܛܝܝܐ̈ ܥܕܡܐ ܩܢܐ X ܥܠ ܡܪܕܐ ܕܥܠ ܡܛܠ ܛܝܝܐ̈ ܕܝܘܢ ܩ̇ܪܝܢ ܠܗ ܂ ܝܘܢܐܝܬ ܃ ܐܠܐ ܒܣܦܪܐ ܝX ܐܪܒܝܐ ܂