simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܩܪܢܐ ܕܦܪܣܝܐ ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܕܡܨܥܪ ܐܢܬ ܠܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ : ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܚܪܢܝܬܐ̈ : ܘܠܡܠܬ ܣܦܝܩܬܐ ܕܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܐܬܒܓܠܬ ܡܢܟ
JacSer:memWomJesusMet ܕܐܠܗܐ ܐܢܬ ܥܡ ܝܠܘܕܟ : ܟܕ ܠܐ ܒܥܐܘܟ ܐܥܬܪܬ ܐܢܘܢ ܡܢ ܡܛܠ ܠܗ̇ : ܘܐܠܘ ܠܐ ܐܬܝܬ ܐܝܟ ܕܫܠܚܘ ܠܟ ܒܪܢܫܐ ܗܘܝܬ ܀ ܐܠܐ
SevAnt:Epist ܕܝܢ ܟܘܬܝܢܐ ܕܝܫܘܥ ܐܠܘܐ ܦܪܘܩܢ : ܕܥܠܝܘ̇ ܗܠܝܢ ܕܙܩܦܘ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܦܣܩܐ̈ ܕܓܙܪ ܕܝܢܐ̈ ܕܫܢܕܐ̈ ܣܒܠܝܢ̈ ܀
P:Sam [AB] ܕܓܪܡܬ ܒܝܫܬܐ ܥܠ ܡܪܢ ܘܥܠ ܟܠܗ ܒܝܬܗ : ܘܢܒܠ ܠܘܬ ܪܥܘܬܐ̈ ܡܛܠ : ܘܪܥܝܢ ܗܘܝܢ ܥܢܐ̈ . ܗܫܐ ܕܥܝ ܘܚܙܝ ܡܢܐ ܥܒܕܐ ܐܢܬܝ .
ZachSch:ActsSev . . . ܗܢܐ . . . ܝܢ ܗܘܘ ܟܕ ܐ . . . ܝܠܗ ܬܗܘܐ ܕܢܬܬܦܝܣ ܐ . . . ܡܛܠ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ . . . . . . . . . ܐ ܡܫܬܪܪ ܡ . . . ܗܕܐ ܗܢܘܢ ܢܟܝܦ
LiberGrad ܕܣܢܝܩܝܢ ܚܢܢ ܘܡܛܠ ܕܩܝܡܐ ܒܢ ܥܕܟܝܠ ܚܛܝܬܐ . ܡܪܢ ܓܝܪ ܠܐ ܡܛܠ ܠܢ ܕܢܓܥܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܐ ܕܓܥܐ ܒܚܝܠܐ ܘܒܕܡܥܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ .
SynWestSyr ܓܝܪ ܪܫܝܥܐ̈ ܐܢܗ̣ܘ ܕܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܬܬܠ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܆ ܠܐ ܡܛܠ . ܠܡܣܟܢܐ̈ ܠܕܘܟܪܢܗ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܢܟܦܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢܢ .
SynOr ܐܣܛܠܐ ܐܢܫܝܬܐ ܕܡܥܛܦ ܕܢܟܣܐ ܒܗ̇ ܙܝܘܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ܡܛܠ : ܡܠܟܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܐ ܡܬܡܢܐ . ܗܟܢܐ 253 ܐܦܠܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ
JnSol:OntheSoul ܗܢܐ ܚܕܚܕܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܐܪܓܫܘ ܒܚܟܡܬܐ ܕܥܠܡܐ ܚܕܬܐ ܐܬܥܠܐ ܡܛܠ ܕܫܘܘ ܒܝܕ ܥܘܕܪܢܐ ܐܠܗܝܐ ܕܢܬܕܟܘܢ ܡܢ ܬܡܣܘܬܐ ܕܒܝܫܬܐ̈
LiberGrad ܕܩܫܝܢ̈ ܡܣܩܬܐ̈ ܕܬܪܨ ܐܢܐ ܠܟ ܕܬܣܩ ܒܗܝܢ : ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܦ ܡܛܠ ܕܡܠܟܢ : ܐܢ ܐܝܬ ܒܟ ܚܝܠܐ ܕܬܪܕܐ : ܐܝܟܢܐ ܕܡܚܘܐ ܐܢܐ ܠܟ .
Cyr:ComLuke ܟܢܫܐ ܂ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܕܝܢ ܂ ܕܐܡܟ ܘܐܚܝܟ̈ ܩܝ̇ܡܝܢ ܠܒܪ ܘܨܒܝܢ ܡܛܠ ܕܢ ܠܘܬܗ ܐܡܗ ܘܐܚܘܗܝ̈ ܆ ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܕܢܡܠܠܘܢ ܥܡܗ
ComGenExod ܕܣܢܝܩܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܟܗܢܐ̈ ܘܥܠ ܠܘܝܐ̈ ܕܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܢܐܠܦܘ ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܒܝܣܪܝܠ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܝ ܒܟܠܗ ܝܣܪܝܠ ܡܙܕܪܥ ܗܘܐ .
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܢܫܬܕܪ ܂ ܘܠܐ ܐܬܝ ܂ ܂ ܕ ܝX ܣܦܪܐ ܕܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܡܛܠ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܒܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܗܘ̣ܐ
P:Sam [AB] ܕܠܐ ܝܬܒܬ ܒܒܝܬܐ ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܐܣܩܬ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ ܡܛܠ ܕܘܝܕ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܐܢܬ ܠܐ ܬܒܢܐ ܠܝ ܒܝܬܐ ܠܡܘܬܒܝ .
LiberGrad ܕܬܦܢܘܢ ܐܢܘܢ . ܗܘܝܬܘܢ ܠܡ ܬܡܝܡܝܢ ܐܝܟ ܝܘܢܐ̈ : ܡܛܠ ܠܟܘܢ ܐܝܟ ܐܡܪܐ̈ ܒܝܢܝ ܕܐܒܐ̈ ܕܬܗܘܘܢ ܛܒܐ̈ ܒܝܢܬ ܒܝܫܐ̈
P:ProvQohSong [AB] ܕܪܡܐ ܠܥܠ ܡܢ ܪܡܐ ܢܛܪ . ܘܪܡܝܢ ܥܠܝܗܘܢ . ܝܘܪܬܢܐ ܕܐܪܥܐ ܡܛܠ ܘܚܛܘܦܝܐ ܘܕܝܢܐ ܬܚܙܐ ܒܡܕܝܢܬܐ : ܠܐ ܬܬܡܗ ܒܗ̇ ܒܨܒܘܬܐ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܚܠ ܡܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ . ܐܝܬ ܗܒܠܐ ܕܥܒܝܕ ܥܠ ܐܪܥܐ ܡܛܠ . ܘܛܒܬܐ ܠܐ ܬܗܘܐ ܠܪܫܝܥܐ . ܘܠܐ ܢܓܝܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܐܝܟ ܛܠܠܐ .
JacSer:Epist ܕܒܗ̇ ܨܝܪ ܡܫܝܚܐ̇ ܂ ܕܠܐ ܡܩ̇ܒܠ ܫܪܒܗ ܬܘܣܦܬܐ ܕܕܪܘܫܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܐܦ ܠܐ ܪܡܙܐ ܐܘ ܂ ܝ X ܢܙܠܐ̇ ܂ ܡܨܐ ܕܢܘܣܦ ܐܝܢܐ ܕܩܢ̣ܐ ܠܗ̇ ܂
P:3Macc [AB] ܕܗܘܝܘ ܬܒܘܥܐ ܕܗܠܝܢ . ܘܕܐܢܫ ܢܥܪܘܩ ܐܘ ܢܬܦܠܛ ܡܢܗ ܠܐ ܡܛܠ ܥܒܕܝܢ ܚܢܢ . ܐܠܐ ܠܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ . ܗܘ ܕܫܠܝܛ ܥܠ ܟܠ ܚܝܠ .
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܕܒܡܐܡܪܐ ¹ܐܚܪܢܐ ܕܐܬܟܬܒ ܡܢܝ : ܐܡܪܬ ܕܟܕ ܚ̇ܐܫ ܠܐ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ . ܗܫܐ ܟܕ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕܬܦܘܩ ܪܘܚܐ : ܟ̇ܬܒ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܀