simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Isa [AB] ܦܪܘܩܐ . ܡܛܠ ܕܫܛܝܐ ܫܛܝܘܬܐ ܡܡܠܠ
SevAnt:Epist ܆ ܠܐ ܐܢܫ ܡܛܠ ܫܡܗܐ̈ ܐܬܟ̇ܬܫ .
BarKoni:ScholUrm ܗܕܐ X ܆ ܡܛܠ ܕܒܝܕ ܦܠܚܐ̈ ܡܫܬܪܬܚܝܢ
Tim1:Epist ܠܨܠܝܒܐ : ܘܠܘ ܡܛܠ Xܕܚܫ ܘܡܝܬ ܘܐܬܩܒܪ
SevAnt:LuqGramm ܕܥܡ ܐܒܐ ܇ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܢܢܝܘܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܡ̇ܘܬ ܐ ܇ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܨܝܕ ܐܠܗܐ
P:Rom [AB] ܐܢ ܕܝܢ ܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܟܪܝܗܘܬܢ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ
SynOr ܆ ܘܠܘ ܡܬܛܪܝܢܐܝܬ ܡܛܠ ܣܢܐܬܐ ܐܝܟ .
SevAnt:LuqGramm ܩܡܢܢ ܥܡܗ ܆ ܡܛܠ ܕܡܝܬܢܢ ܥܡܗ ܂
SevAnt:LuqGramm ܥܠܝܗܘܢ ܗܟܢܐ ܇ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܣܘܢܘܕܘܣ ܕܐܦܣܘܣ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܘ̣ܡܐ ܂ ܘܒܝܬܝܐ ܡܛܠ ܫܠܝܚܘܬܗ ܠ̇ܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܫܪܒܢ̈
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܂ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܬܢܣܒ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܩܕܝܫܐ ܐܒܐ ܐܫܥܝܐ ܡܛܠ ܡܟܟܘܬܐ : X·ܝX
Tim1:Epist ܐܢܬ ܠܡܣܬܟܠܘ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܝܟ ܕܒܙܥܘܪܝܬܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܟܕ ܗ̣ܝ ܡܬ̇ܪܥܝܢ ܡܛܠ ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܘܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܡܫܪܪܝܢ
SynWestSyr . ܡܕܡ ܡܕܡ ܡܛܠ ܚܪܬܐ . X0
SynWestSyr ܐܠܐ ܬܗܘܐ ܡܫܘܚܕܬܐ ܡܛܠ ܒܥܘܬܐ̈ ܣܦܝܩܬܐ̈ .
DidascApost ܘܗܘܝܬܘܢ ܢܗܝܪܝܢ . ܡܛܠ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܚܝܐ̈
PhiloxMab:Disc ܗܝ ܕܪܘܚܐ ܆ ܡܛܠ ܕܚܝܠܬܢܝܢ̈ ܒܟܠܡܕܡ ܪܘܚܢܝܬܐ̈
P:Isa [AB] ܠܬܚܦܝܬܐ . ܡܛܠ ܕܗܘ ܒܨܥܢ :