simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugOurLord&John ܟܗܢܐ ܐܝܕܐ ܕܦܐܝܐ ܡܛܠ ܒܪܗ ܝܘܚܢܢ ܩܪܝܐ̈
sugOurLord&Synag ܒܒܝܠ ܥܠ ܕܚܛܝܬܝ ܡܛܠ ܦܨܚܐ ܕܠܐ ܢܟܣܬܝܘܗܝ
sugSinfulWom&Satan ܐܙܠܬܝ ܘܗܕ ܫܛܝܦܬܐ ܡܛܠ ܡܢ . ܕܠܡܐ
sugZechariah&Angel ܒܩܕܡܝܬܐ ܗܠܝܢ ܗܘܝ̈ ܡܛܠ ܕܫܒܪ ܗܘܐ ܥܠܡܐ
sugZechariah&Angel ܙܒܢܐ ܐܠܨܢ̈ ܗܘܝ̈ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܒܕ ܡܪܝܐ