simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܒܝܬܗ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ . ܡܛܠ ܕܗܐ ܐܠܦܪܢܐ ܪܡܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܟܠ ܛܘܪܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܐܫܬܡܥ ܠܗܘܢ ܟܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܪܥܐ . ܒܪܝܬܟ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܐܡܪܬ ܘܗܘܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܬܚܣܐ . ܡܛܠ ܕܙܥܘܪܝܐ ܗܝ ܟܠ