simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܗܐ ܐܠܦܪܢܐ ܪܡܐ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܘܪܝܫܗ ܫܩܝܠ ܡܢܗ . ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܡܛܠ ܒܗܬܬܐ ܗܕܐ ܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܡܢ ܥܒܪܝܐ̈ ܒܒܝܬܗ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܫܬܡܥ ܠܗܘܢ ܟܠ ܡܐ ܕܐܬܥܒܕ ܠܡܫܪܝܬܐ ܕܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܠܚܘܒܐ . ܗܟܘܬ ܐܦ ܒܢܝ̈ ܐܘܪܫܠܡ ܕܐܬܘ ܡܢ ܟܠ ܛܘܪܝܢ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܓܕܘܕܐ̈ ܢܦܠܘ ܚܝܠܬܢܝܗܘܢ̈ . ܐܦܠܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܡܛܠ . ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܛܠܡ ܐܢܘܢ . ܒܐܝܕܐ ܕܢܩܒܬܐ ܐܒܗܬ ܐܢܘܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܢܬ ܐܡܪܬ ܘܗܘܘ . ܘܣܕܪܬ ܐܢܘܢ ܘܐܬܩܝܡܘ . ܘܠܝܬ ܡܢ ܡܛܠ ܢܦܠܚܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ . ܘܠܟ ܬܫܬܥܒܕ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܒܪܝܬܟ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܙܥܘܪܝܐ ܗܝ ܟܠ ܕܒܚܬܐ ܠܪܝܫ ܣܘܬܐ . ܘܒܨܝܪ ܗܘ ܟܠ ܬܪܒܐ ܡܛܠ ܐܝܟ ܫܥܘܬܐ ܢܬܦܫܪܘܢ ܡܢ ܩܕܡܝܟ . ܘܥܠ ܕܚܠܝܟ̈ ܬܚܣܐ .