simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKepha:ComMyron ܡܬܩܕܫ ܒܗܢܐ ܝܘܡܐ ܡܛܠ ܕܩܪܝܒ ܠܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܢܒܝܐ̈ ܐܝܬܝܗ̣̇ ܘܫܠܝܚܐ̈
ActsGregPirang ܘܐܫܬܠܡ ܠܚܒܘܫܝܐ ܘܠܢܛܘܪܬܐ ܡܛܠ ܫܡܟ ܪܒܐ ܘܕܚܝܠܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܬܩܪܝ ܐܚܐ ܕܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܗܟܢ
Eph:madNativ ܘܐܬܘ ܪܚܡܘܗ̇ ܠܡܣܟܢܘܬܐ ܡܛܠ ܛܘܒܗ̇ ܒܪܝܟ ܕܨܒܐ
SevAnt:CathHom ܘܡܠܬܐ ܚܪܝܦܬܐX ܆ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܝܗ̣ܒ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܬܐܡܪܢ̈ ܥܘܢܝܬܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܐܝܩܪܗ ܕܡܪܝܐ ܂
GanBus . ܡܠܐܟܐ̈ ܕܝܢ ܡܛܠ ܡܣܝܟܘܬܐ ܕܟܝܢܗܘܢ ܒܗ̇
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܚܒܘ ܒܗܬܬܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܡܢ ܒܚܝܪܐ
Pall:LausHist ܛܝܡܐ̈ ܠܐ ܢܦܠܝܢ ܡܛܠ ܕܠܥܠ ܡܢ ܛܝܡܐ̈
BarṢal:ComGosp ܟܠܗ̇ ܥܠ ܒܥܠܗ̇ ܡܛܠ ܝܫܘܥ ܂ ܫܠ̣ܚܬ̇
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܗ ܡܠܝܠܬܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܘܚܟܝܡ
PhiloxMab:ComProJohn ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘܐ ܠܝܘܣܦ ܡܛܠ ܒܛܢܐ ܢܪܝܡ .
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܝܬܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܓܠܝܙܐ ܡ̣ܢ ܚܝܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ : ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܡܫܢ̈ ܗܘܝ
AntiTriThWrit ܆ ܡܪܘܬܐ̈ . ܡܛܠ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܐ
P:Kings [AB] ܘܐܙܠ ܠܬܡܢ : ܡܛܠ ܕܝܘܪܡ ܪܡܐ ܗܘܐ
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܢܬܩܢܘܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܪ ܓܫܬܐ
HistChurchEast ܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܡܪܚܝܢ ܕܢܛܠܡܘܢ
JnMaron:Expos ܡܠܬܐ XX 67 ܡܛܠ ܣܒܪܐ ܕܒܢ ܘܛܝܒܘܬܐ