simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] ܒܠܒܗ . ܡܛܠ ܕܫܬܩܬ ܒܠܝܘ ܓܪܡܝ̈
Eph:ComGen&Exd ܐܝܕܝܟܝ̈ ܒܗ . ܡܛܠ ܕܠܥܡܐ ܪܒܐ ܐܥܒܕܝܘܗܝ
BarḤadbš:Acts ܒܒܢܝ̈ ܥܕܬܐ . ܡܛܠ ܕܗܘ ܒܟܠܙܒܢ ܕܓܠܐ
SevAnt:LuqJul ܠܝܬ ܠܗܝܢ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܚܢܢ ܒܩܝܡܬܐ
Chron1234 ܝX ܐܪܒܝܐ ܂ ܡܛܠ Xܕܦܬܪܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܕܛܝܝܐ̈