simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܫܘܐܠܐ ܕܐܪܒܥܐ̈ ܆ ܡܛܠ Xܘ̇ܝ ܕܐܝ̇ܟܢܐ ܐܢܗ̣ܘX
JacSer:Epist ܡܗܠܟܐ ܒܗ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܫܦܝܪ
JacSer:Epist ܠܫܐܘܠ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܛܠ ܝ ܝ ܕܒܢܝ̈
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܕܡ ܕܠܐ ܝܗ̇ܒ̣ ܡܛܠ ܕܥܬܝܪܐ ܗܘ ܂
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܡܒܨܐ ܐܢܘܢ ܇ ܡܛܠ ܕܡܠܐ̈ ܘܥ̇ܒܕܐ̈ ܓܠܝܢ
SevAnt:LuqJul . ܐܢ ܘܗܪܟܐ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܨܝܕ ܡܠܬܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܬܫܬܡܠܐ ܢܒܝܘܬܐ ܂
Pall:LausHist ܥܠ ܝܕ ܝܡܐ̣ ܡܛܠ ܕܟܕ ܢܦܢܐ ܬܫܬܟܚ
PhiloxMab:epMonksSen ܘܠܐ ܣܓܕܬܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܠܡܣ̣ܓܕ
BarṢal:ComGosp ܂ ܕܢܐܣܘܢܝܗܝ ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܡܠܝܢ ܗܘ̣ܘ
SevAnt:Epist ܘܥܠܬܐ ܕܗܢܐܥܠܝܗܘܢܘܥܠ ܩܫܝܫܝܗܘܢ̈ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܢܝܫܐ ܕܦܪܘܩܢ
JnDalya:Epist ܕܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ 11 . ܡܛܠ ܕܗܐ ܐܦ ܩܡܨܐ̈
EliaAnb:BookExer&Cent ܠܗܘܝܐ . ܘܒܚܪܬܐ ܡܛܠ ܟܠܐ ܆ ܗܘܐ̈
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܝܐ̈ ܗܘ ܂ ܡܛܠ ܕܟܘܠܗ ܚ̇ܝܐ ܗܘ
SevAnt:LuqJul ܕܩܝܡܬܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܪܫܐ ܢܗܘܐ ܗ̣ܘܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܢܣܬܪܗܒ ܠܡܣܩ ܠܐܘܪܫܠܡ ܡܛܠ ܥܐܕܐ ܆ ܐܡܪܝܢ
BarBahl:SyrLex ܕܐܠܗܐ ܕܝܐܬܝܩܝ ܐܘ̇ ܡܛܠ ܫܪܝܪܘܬܗ ܘܡܚܘܝܢܘܬܗ .
BarKepha:ComMyron ܠܡܝܬܘܬܐ ܡܫܘܕܥ . ܡܛܠ ܕܫܡܐ ܕܡܘܪܘܢ ܡܢ
SevAnt:madHym ܠܟܠ ܢܦܫܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܒܗ
PhiloxMab:ComProJohn ܠܡܠܬܐ ܗܕܐ ܕܐܡܝܪܐ ܡܛܠ ܗܘܝܐ . ܟܬܒܐ