simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MiaphysiteDocs ܐܡ̇ܪܝܢ ܚܢܢ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܠܐܢܫ
SevAnt:CathHom ܕܪܘܚܐ . ܠܘ ܡܛܠ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܗܒܝܠ
IšoMerv:ComOT ܡܛܠ ܐܘܪܟܗ ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܒܣܪܢܘܬܗܘܢ ܐܫܬܐܠܘ ܡܢܗ
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܘܝܘܠܝܘܣ ܐܠܗܝܐ ܡܛܠ ܬܘܩܢܫܗ ܪ-ܒܪܢܫܐ ܓܘ̇ܢܝܐ
SevAnt:CathHom ܚ̣ܙܐ ܐܡ̣ܪ . ܡܛܠ ܗܕܐ̇ ܐܡ̣ܪ ܆
Chron1234 ܚܝܠܘܬܐ̈ ܩܠܝܠ ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܣܓܝ Xܪܚܝܩܝܢ
P:Isa [AB] ܫܘܒܐ . ܡܛܠ ܕܪܘܚܐ ܕܥܫܝܢܐ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ⁸ܐܒܗܬܐ̈ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܗ ܠܚܝܠܐ
BarṢal:ComGosp ܕܝ̣ܠܕܬ̇ ܐܠܝܫܒܥ ܂ ܡܛܠ ܕܥܕܟܝܠ ܬܠܬܐ̈ ܪܚܐ̈
SevAnt:LuqJul ܗܘ ܡܠܬܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܘܝܬ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܐ̇ ܙXܩ ܕܬܗܘX]X
SynWestSyr ܒܛܟܣܐX1 ܕܥܠܡܝܐ̈ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܟܦܪܘ ܕܠܐ
BarKoni:ScholUrm ܡܫܡܗ ܡܫܩܠܐ : ܡܛܠ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܡܢܫܠܝ
BarṢal:ComGosp ܕܝ̇ܠܘܕܐ ܘܝܠ̣ܝܕܐ ܂ ܡܛܠ ܕܥܠ ܡܢܦܫܐ̈ ܢ̇ܦܠ
P:Jer [AB] ܐܠܗܢ . ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܡܗܘܢ ܒܓܘܕܦܗܘܢ ܂ ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܙܕܝܩܐ ܬܐܕܘܪܘܣ
DadQaṭ:ComAscet X ⁴ܦܠܚܝ̈ ܥܘܠܐX⁵ ܡܛܠ ܕܚܙ̣ܐ ܐܢܘܢ ܡܪܢ
SevAnt:CathHom ܆ XܝXXX XXX ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܠܘ ܒܚܙܬܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܐܦ̈ ܥܠ ܐܬܘܬܐ̈
Cyr:ComLuke ܟܪܝܗܝܢ ܪܫܝܢ̈ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܚܟܝܡܐܝܬ ܬܠܡܝܕܐ̈