simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gal-Eph [AB] ܕܢܓܙܘܪ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܐܚܐ̈ ܕܓܠܐ̈
IsaacAnt:memHom ܀ ܠܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܛܝܒܘܬܐ : ܡܗܡܝܢ
CaveTreas ܕܡܘܬܗ̇ ܠܒܝܕܬܐX . ܡܛܠ ܕܥܠ ܡܝܐX ܣܝܡܐX
Tim1:Epist . ܘܣܒ̇ܪ ܕܠܘ ܡܛܠ ܥܠܬܐ ܐܚܪܬܐ ܦܪܫܢܝ
PhiloxMab:TenMem ܕܡܡܠܠܢ ܆ ܕܠܘ ܡܛܠ ܕܫܘܝܢ̈ ܒܥܘܩܒܐ ܢܫܬܪܝܢ̈
JacSer:memSimPetGetBehMe ܩܠܝܕܐ̈ ܕܪܘܡܐ ܘܥܘܡܩܐ ܡܛܠ ܚܘܒܗ ܡܛܠ ܕܚܙܐ
Eph:memDomNos ܠܒܝܬ ܚܝܐ̈ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܒܗ ܗ̣ܘ
ComGenExod . ܐܠܘ ܠܐ ܡܛܠ ܝܘܠܦܢܐ ܕܡܠܝܠܐ .
JacSer:memNativ ܕܕܡܐ ܠܐܒܘܗܝ ܒܓܢܝܙܘܬܗ ܡܛܠ ܝܠܕܟ ܢܬܡܠܠܢ̈ ܒܝ
P:Num [AB] ܠܘܝܐ̈ . ܡܛܠ ܕܕܝܠܝ ܗܘ ܟܠ
P:Rom [AB] ܠܘܬܟܘܢ . ܡܛܠ ܕܛܒ ܣܘܐ ܐܢܐ
Tim1:Epist 12ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܝܕܥܬܐ :
sugOurLord&John ܟܗܢܐ ܐܝܕܐ ܕܦܐܝܐ ܡܛܠ ܒܪܗ ܝܘܚܢܢ ܩܪܝܐ̈
BarḤadbš:FoundSch . ܠܛܒܘܬܗ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܥܠܘܠܪܐ ܗܝ :
ThdrMops:ComGospJohn ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܃ ܡܛܠ ܕܠܗܘ̇ ܕܡܙܕܩܦ ܆
IšoMerv:ComOT ܣܦܪܐ ܗܢܐ . ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ̈ . ܡܛܠ
DidascApost ]ܓܘܢܐܝܬ ܠܟܠܢܫ ܆ ܡܛܠ ܢܡܘܣܐ ܦܫܝܛܐ ܘܟܝܢܝܐ
DionAr:MystWritings ܐܠܗܝܐ̈ . ܀ ܡܛܠ ܗܢܐ ܕܝܢ ܟܐܡ̇ܬ
ChronMin ܠܒܢܝ̈ ܥܠܡܐ ܂ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܥܕ[ܟܝܠ ܗ̣ܘ
SevAnt:LuqJul ܕܝܠܝ ܬܗܝܡܢܘܢ . ܡܛܠ : ܗܢܐ :