simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
memSoul&Body . ܠܟܠܗܘܢ ܝܠܕܘܗܝ̈ ܡܛܠ ܕܥܒܪ ܦܘܩܕܢ ܡܪܗ
P:Luke [AB] ܕܣܝܢܝ . ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܨܒܘ ܆
EliaNis:Chron ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ ܃ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܠܨܐ ܕܒܛܝܠܐܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܐ ܕܦܝܣܐ ܂ ܡܛܠ ܣܦܪ ܬܘܠܕܬ̈ ܐ
BarEbr:CandSanc X ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܫܘܠܡܐ .
MiaphysiteDocs ܗ̣ܝ ܕܒܐܦܣ[ܘܣ 3]ܐܬܟܢ̣ܫܬ ܡܛܠ [ܩܬܪܣXܝܣ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܪܫܝܥܐ
SynWestSyr ܬܩܘܡ . ܗܝܕܝܢ ܡܛܠ ܕܢܡܘܣܐ ܫܒܩܬ ܒܝܕ
BarEbr:CandSanc ܫܬܐܣܬܐ ¹ܪܒܝܥܝܬܐ X ܡܛܠ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ
JacSer:mem6DaysDay2 ܗܘܘ ܠܗ ܐܠܐ ܡܛܠ ܗܘ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܘܬܐ
P:Gen [AB] : ܘܩܕܫܗ : ܡܛܠ ܕܒܗ ܐܬܬܢܝܚ ܡܢ
AntiTriThWrit ܕܒܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܐܡܦܝܠ ܡܛܠ ܗܢܘܢ ܕܒܛܥܝܘܬܐ ܕܣܒܠܝܘܣ
IšoAdiab:Epist ܐܢܫܝܐ ܣܒ̣ܠ ܐܢܝܢ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ ܪ̈ ܠܢ
P:Isa [AB] ܘܨܘܬܝ ܐܪܥܐ : ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܡܠܠ :
SevAnt:CathHom ܗܝܡܢ ܆ ܫܬ̣ܩܐ ܡܛܠ ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܚ̇ܝܒ
JacSer:memElijFireDown ܕܠܝܬܘܗܝ ܗܐ ܡܬܒܙܚ ܡܛܠ ܗܢܐ ܫܡܥ ܡܢ
CaveTreas ܕܡܘܬܗ̇ ܠܒܝܕܬܐX . ܡܛܠ ܕܥܠ ܡܝܐX ܣܝܡܐX
Eph:memDomNos ܠܒܝܬ ܚܝܐ̈ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܒܗ ܗ̣ܘ
JnMaron:Expos ܕܒܟܠܩܕܘܢܝܐ ܕܐܬܟܢܫ̣ܬ̣̇X X ܡܛܠ ܐܘܛܝܟܝ ⁰ܘܚܢܢ ܡ̣̇ܘܕܝܢܢ
JnSol:OntheSoul ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ . ܡܛܠ ܕܠܒܪ ܐܢܫܐ ܒܠܚܘܕ
ChronMin ܂ ܘܢܚܣܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܡܛܠ ܣܒܪܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈