simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Rom [AB] ܠܘܬܟܘܢ . ܡܛܠ ܕܛܒ ܣܘܐ ܐܢܐ
GanBus ܐܠܗܐ ܘܡܝܢܩ ܇ ܡܛܠ ܛܒܘܬܗ ܠܡܚX ܕܐܠܗܐ
Chron1234 ܘܕܪܘܟܬܐ̈ ܘܙܡܪܬܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܫܪܝܚܐ ܗܘܐ
IsaacAnt:memHom ܀ ܠܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܛܝܒܘܬܐ : ܡܗܡܝܢ
JacSer:memElij&NabJezr ܕܐܦ ܗܝ ܐܝܙܒܠ ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܒܬ ܗܘܬ
Eph:madVirg ܕܡܢ ܣܝܒܘܬܗ ܢ̇ܕܝܢ ܡܛܠ ܡܘܡܝܗ̇̈ ܡܚܒܒܝܢ ܠܗ
P:Lev [AB] ܢܬܥܒܕ ܚܡܝܥܐ . ܡܛܠ ܕܟܠ ܚܡܝܪ :
sugJosephJust&His Mistr ܠܐ ܐܝܬ ܠܟ ܡܛܠ ܡܢܐ ܟܝ ܩܢܛܬ
JnEph:ActsEastSaints ܠܥܕܬܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܕܛܒ ܐܠܝܨ ܐ
JacSer:memElishCapSam ܦܫܝܩ ܠܟ ܬܛܥܢ ܡܛܠ ܪܚܡܐ̈ ܕܥܙܝܠܝܢ ܒܟ
JacSer:memHolySunPente ܗܝܕܝܢ ܐܟܪܙ ܩܘܫܬܐ ܡܛܠ ܡܪܢ ܘܝܗܒ ܠܫܢܐ̈
JacSer:memSimPetGetBehMe ܩܠܝܕܐ̈ ܕܪܘܡܐ ܘܥܘܡܩܐ ܡܛܠ ܚܘܒܗ ܡܛܠ ܕܚܙܐ
P:Esd [AB] ܕܡܢ ܩܕܝܡ . ܡܛܠ ܗܢܘܢ ܕܚܛܘ ܘܐܪܫܥܘ
P:Judg [AB] ܠܝ ܒܘܪܟܬܐ : ܡܛܠ ܕܒܐܪܥܐ ܕܬܝܡܢܐ ܝܗܒܬܢܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܐܢܬܬܗ ܘܒܢܘܗܝ̈ : ܡܛܠ ܕܥܫܢ ܟܦܢܐ ܒܐܪܥܐ