simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ . X
ZachSch:ActsSev ܦܪܘܩܝܐ ܝܗܒ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܙܕܩ ܗܘܐ
SevAnt:Epist ܕܫܢܕܐ̈ ܣܒܠܝܢ̈ ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܟܘܬܝܢܐ ܕܝܫܘܥ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܝܕܥܝ̈ ܙܒܢܐ̈ : ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܗܘ ܢܡܘܣܗ
LiberGrad ܗܘ ܩܕܡܝܟ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܒܥܝܢܢ ܡܢܟܘܢ
JnSol:OntheSoul ܡܫܠܛܬ ܐܡܪ ܠܝ ܡܛܠ ܡܢܐ ܥ̇ܡܪ ܒܟ
SynWestSyr ܡܢ ܣܝܡ ܐܝܕܐ ܡܛܠ ܡܘܗܒܬܐܐܘ̇ ܡܩܪܒ ܠܕܠܐ
P:Ps [AB] ܪܚܡ ܥܠܝ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܕܟܪܝܗ ܐܢܐ :
P:Isa [AB] ܢܛܥܝܟܘܢ ܚܙܩܝܐ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܦܨܝܘܬܟܘܢ
JnSol:OntheSoul ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ . ܡܛܠ ܕܡܨܥܝܐ ܗܘ ܪܥܝܢܗ
Cyr:ComLuke ܗܘܘ ܕܢܡܠܠܘܢ ܥܡܗ ܡܛܠ ܟܢܫܐ ܂ ܐܬܐܡܪ
IsaacNin:DiscColl ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ . ܡܛܠ X X X
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܗܘ̣ܐ ܡܛܠ ܕܢܫܬܕܪ ܂ ܘܠܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܗܘܢ ܬܟܝܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܦܫܝܩ
P:Heb&CathEpist [AB] ܠܗ̇ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܢ ܚܕ
P:Ps [AB] ܐܢܫܐ . ܡܛܠ ܕܣܒܥ ܢܦܫܬܐ̈ ܡܛܪܦܬܐ̈
P:Ps [AB] . ܘܐܬܒܝܐܬ ܡܛܠ ܕܢܛܪܬ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ .
BarṢal:ComGosp ܐܙܕܟܝܘ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܠ̣ܝܕܘܬ ܒܢܝܐ̈ ܐܫܬܘܬܦܘ
IšoMerv:ComPs . ܝܘܢܝܐ ܆ ܡܛܠ ܕܓܡܪܘ ܐܝܟ ܬܢܢܐ
SevAnt:LuqJul ܨܒܝܢܐܝܬ ܐܨܛܒܝ . ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܫܪܪܐ