simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:memSolitar ܝܕܥܬܐ ܕܝܠܝ ܆ ܡܛܠ ܦܪܗܣܝܐ ܕܚܘ̣ܒܐ ܪܘܚܢܐ
P:Sam [AB] ܚܕܐ ܐܥܦܐ : ܡܛܠ ܕܠܚܢܐ ܪܚܡ ܗܘܐ
BarḤadbš:FoundSch . ܠܛܒܘܬܗ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܥܠܘܠܪܐ ܗܝ :
SevAnt:CathHom ܚ̇ܕܬܐ ܘܚ̣ܝܬܐ ܀ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܠܬܫܒܘܚܬܗ ܕܕܡܐ
JacSer:memSolit ܢܗܘܐ 838 35 ܡܛܠ ܗܕܐ ܒܝܫܐ ܡܥܝܩ
Pall:LausHist ܕܥܒ̣ܕܝܗ̇̈ ܬܬܕܚܩܝ ܗܘܬ ܡܛܠ ܫܚܝܡܘܬܗ̇ . ܓܘܢܝܐ
BarḤadbš:Acts Xܠܡܟܬܒܢܘܬܐ ܗܕܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܕܠܝܠܐ̈ ܐܢܘܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܐܢܬܬܗ ܘܒܢܘܗܝ̈ : ܡܛܠ ܕܥܫܢ ܟܦܢܐ ܒܐܪܥܐ
BarEbr:Ethic ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ . ܡܛܠ ⁸ܨ ܠܘܬܐX .
Eph:madVirg ܕܡܢ ܣܝܒܘܬܗ ܢ̇ܕܝܢ ܡܛܠ ܡܘܡܝܗ̇̈ ܡܚܒܒܝܢ ܠܗ
AbbaIs:Ascet ܟܕ ܕܝܠܗ : ܡܛܠ ܬܝܒܘܬܐ ܇ ܕܫܐܠܗ
JnEph:ActsEastSaints ܠܥܕܬܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܕܛܒ ܐܠܝܨ ܐ
Eph:madCrucifix ܒܠܥܗ ܐܦ ܦܠܛܗ ܡܛܠ ܕܨܒ̣ܐ X 6
ChronMin ܠܒܢܝ̈ ܥܠܡܐ ܂ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܥܕ[ܟܝܠ ܗ̣ܘ
Eph:madParad&LuqJul ܟܕ ܒܦܓܪܐ ܗܘܬ ܡܛܠ ܕܥܘ̣ܠܐ ܗܘܐ ܠܐ
P:Num [AB] ܠܘܝܐ̈ . ܡܛܠ ܕܕܝܠܝ ܗܘ ܟܠ
SevAnt:CathHom ܗܢܐ ܗܠܝܢ ܀ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܢܦܫܗ ܘܕܘܟܪܢܐ
Basil:SyrHex ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܢܬܡܛܐ . ܡܛܠ ܒܨܝܪܘܬܗ ܕܡܕܥܢ .
Ps-JacSer:SyrSongAlex ܗܘܐ ܡ̇ܠܟܐ ܕܫ̣ܡܝ ܡܛܠ ܥܝܝܐ . ܡܛܠ
SevAnt:LuqJul : ܠܗ : ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ : ܕܡܢ