simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:turgFestHom ܩܕܡܝܐ̈ ܒܫܘܒܚܐ . ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܗ̣ܘ ²ܫܠܡܐ
P:Tob [AB] ܐܡܐ ܕܐܒܝ . ܡܛܠ ܕܝܬܡܐ ܐܫܬܒܩܬ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܒܪܝܟܘܗܝ̈ ܕܐܒܝ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܘܟܝܠ ܆
Ath:Inc ܕܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ . ܡܛܠ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܡܠܬܐ ܘܕܢܚܗ
SynOr ܘܟܢܘܫܬܢ̈ ܕܒܡܕܢܚܐ . ܡܛܠ ܕܟܕ ܒܦܓܪ ܡܢܢ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܗܢܐ ܕܘܒܪܐ . ܡܛܠ ‏ ‏ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܠܐ
PhiloxMab:TenMem ܡܚܝܠܘܬܐ ܕܛܥܝܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܡܚܝܠܘܬܗ̇ ܡܗ̇ ܗܝ
ActsGregPirang ܡܢ ܕܡܝܪܬܗ̈ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܒܢܝܐ̈ ܚܢܢ
SevAnt:CathHom ܬܘܪܨܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܐܦ ܦܠܚ̣ܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܣܟܠܘܬܗ ܕܡܫܐܠܢܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܩܢܘܢܐ ܩܕܡܝܐ .
Basil:SyrHex ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܢܬܡܛܐ . ܡܛܠ ܒܨܝܪܘܬܗ ܕܡܕܥܢ .
P:PrMan [AB] ܗܘ ܕܫܡܝܐ . ܡܛܠ ܣܘܓܐܐ ܕܡܒܐܫܢܘܬܐ ܕܪܘܫܥܝ̈
BarḤadbš:Acts Xܠܡܟܬܒܢܘܬܐ ܗܕܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܕܠܝܠܐ̈ ܐܢܘܢ
P:3Macc [AB] ܕܬܥܒܕ ܗܕܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܠܐ
Eph:ComGen&Exd ܚܠܦܘܗܝ ܗܘܘ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܐ ܝܕܥ
BarṢal:LuqArabs ܠܚܕ ܗܟܘܬ . ܡܛܠ ܕܒܚܕܕܐ̈ ܐܣ̇ܝܪܝܢ :
IšoMerv:ComOT ܣܦܪܐ ܗܢܐ . ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ̈ . ܡܛܠ
SevAnt:CathHom ܡܢ ܗܢܝܐܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܒܡܠܐ̈ ܕܝܠܝ ܗܠܝܢ
ThdrMops:ComPs ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪ . ܡܛܠ ܕܗܕܡܐ̈ ܚܢܢ ܪܦܓܪܗ
Shub:BookGifts ܒܣܒܪܟ ܘܒܕܘܒܪܟ . ܡܛܠ ܕܥܠܡܢ ܗܢܐ ܒܟܠ