simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܕܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܐܬܒܓܠܬ ܡܢܟ ܡܛܠ ܩܪܢܐ ܕܦܪܣܝܐ ܒܝܕ
IsaacNin:SpiritWorks ܢܦܫܗܘܢ ܠܡܕܒܪܐ ܪܚܝܩܐ ܡܛܠ ܕܟܝܘܬܐ ܕܦܓܪܝܗܘܢ̈ ܕܠܐ
SevAnt:Epist ܕܫܢܕܐ̈ ܣܒܠܝܢ̈ ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܟܘܬܝܢܐ ܕܝܫܘܥ
P:Sam [AB] ܒܪ ܫܐܘܠ : ܡܛܠ ܡܘܡܬܗ ܕܡܪܝܐ ܕܗܘܬ
ZachSch:ActsSev ܫܘܬܦܘܬܗ ܦܪܫܘ ܢܦܫܗܘܢ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܗ ܕܥܡ ܐܩܩ
LiberGrad ܚܐܢ ܠܗ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܀ (
SynWestSyr ܢܟܦܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢܢ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܪܫܝܥܐ̈ ܐܢܗ̣ܘ
P:Num [AB] ܟܗܢܘܬܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܢܬ ܘܟܠܗ̇
JacSer:memNativ ܕܕܡܐ ܠܐܒܘܗܝ ܒܓܢܝܙܘܬܗ ܡܛܠ ܝܠܕܟ ܢܬܡܠܠܢ̈ ܒܝ
LiberGrad ܕܢܨܠܐ ܠܗ : ܡܛܠ ܕܠܘ ܡܫܥܒܕܐ ܗܘܐ
Cyr:ComLuke ܗܘܘ ܕܢܡܠܠܘܢ ܥܡܗ ܡܛܠ ܟܢܫܐ ܂ ܐܬܐܡܪ
ComGenExod ܡܙܕܪܥ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܕܣܢܝܩܝܢ ܗܘܘ ܥܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܗܘ̣ܐ ܡܛܠ ܕܢܫܬܕܪ ܂ ܘܠܐ
P:Tob [AB] ܥܕܠܐ ܢܢܗܪ . ܡܛܠ ܕܐܡܪ ܗܘܐ .
JnSol:OntheSoul ܕܝܢ ܫܡܥܘ . ܡܛܠ ܕܗܝ ܢܦܫܗ ܒܙܘܥܐ̈
P:PsSol [AB] ܙܕܝܩܐ̈ . ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܒܣܝܡ ܘܡܪܚܡܢ
P:PsSol [AB] ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܢܥܒܪ ܝܣܪܐܝܠ .
JacSer:Epist ܕܩܢ̣ܐ ܠܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܒܗ̇ ܨܝܪ ܡܫܝܚܐ̇
P:3Macc [AB] ܟܠ ܚܝܠ . ܡܛܠ ܕܗܘܝܘ ܬܒܘܥܐ ܕܗܠܝܢ
SevAnt:LuqJul ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܒܡܐܡܪܐ ¹ܐܚܪܢܐ