simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܝ ܆ ܡܛܠ ܕܗܘ̣ܝܘ ܝܘܡܐ ܕܚܘܣܝܐ
Tim1:Epist ܥܒܪܝܐ̈ ܟܬ̣ܒ ܂ ܡܛܠ ܂ X ܝ
Ps-Zach:EccHist ܠܗ̇ ܝ ܂ ܡܛܠ XܕܝܢX ܝ ܕܚܦܛܬܢܝ
SevAnt:LuqJul ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ : ܐܠܐ ܡܛܠ ܩܝܡܬܐ . ܠܘ
Eph:ComGen&Exd ܠܝ ܡܥܝܩ . ܡܛܠ ܕܐܠܘ ܠܐ ܕܐܬܛܠܡ
Ps-Zach:EccHist ܫܒܗܪܢ ܒܠܫܢܟ ܂ ܡܛܠ ܕܡܡܠܠܐ 3 ܝ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܐ ܂ X ܡܛܠ ܕ ܢ ܕܚܝܒ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܢ ܡܢ̇ܐ ܂ ܡܛܠ ܕܥܠ ܡܠܐ̈ ܕܠܘܬܗܘܢ
P:Josh [AB] ܠܥܡܐ ܩܥܘ : ܡܛܠ ܕܐܫܠܡܗ̇ ܠܟܘܢ ܡܪܝܐ
P:5Macc [AB] ܕܣܟܘ ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܡܛܝܒ ܗܘ .
Sahd:BookPerf ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܆ ܡܛܠ ܕܠܘ ܒܙܒܢ ܥ̇ܡܪ
Ath:ExposPs . Xܝ X9 ܡܛܠ ܬܐܢܚܬܐ̈ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܐܣܝܪܝܢ
BarṢal:ComGosp ܢܩܕܫ ܒܫܡܗ ܂ ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ
SynOr ܙܒܢܐ ܥܣܩܐ ܡܦܣ ܡܛܠ ܙܘܠܗܙܗ ܕܢܬܐܠܨܘܢ ܒܝܘܩܪܐ
Ath:ExposPs ܠܡܪܝܐ ܘܐܬܥܫܢܘ . ܡܛܠ ܕܕܐܝܠܝܢ ܕܒܥܝܢ ܠܡܪܝܐ
IsaacAnt:memHom ܐܕܡ ܐܬܬܩܢ ܀ ܡܛܠ ܪܗܛܗ ܡܠܟܘܬܐ :
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝ ܇ ܆ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܝܩܪܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈
P:Sam [AB] ܕܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܕܐܫܟܚ : ܡܛܠ ܗܘ ܠܐ ܣܓܝܐܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܬܒܣܪܢܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܆ ܡܛܠ ܚܣܝܢܘܬܗܘܢ ܕܐܓܘܢܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq Xܝܢ ܠX ܝXܝܒXܝ ܡܛܠ Xܝܘܡܐ ܩXܝܫX XܢܢXܒܫܒܐ