simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܗܘ̣ܝܘ ܝܘܡܐ ܕܚܘܣܝܐ ܘܡܘܟܟܐ ܨܘܡܐ ܘܨܠܘܬ ܐ ܦ̣ܪܫ ܡܛܠ ܕܥܣܪܬܐ ܡܟܟܘ ܢܦܫܬܟܘܢ̈ ܂ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܒܝܪܚܐ ܕܫܒܥܐ ܂ ܝ ܆
Tim1:Epist ܂ X ܝ ܂ ܂ ܝ ܝܝ ܕܡܙܥܪܝܢ ܗܘܘ ܪܒܘܬ ܬܫܒܘܚܬܗ ܕܒܪܐ ܡܛܠ ܡܛܠ ܂ ܦܘܠܘܣ ܓܝܪ ܫܠܝܚܐ ܃ ܒܐܓܪܬ ܐ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܥܒܪܝܐ̈ ܟܬ̣ܒ ܂
Ps-Zach:EccHist XܕܝܢX ܝ ܕܚܦܛܬܢܝ ܒܗ̇ ܂ ܕܠܛܘܡܣܐ ܕܡܟܬܒ ܠܟ ܕܫܕܪܬ ܥܡܗ̇ ܡܛܠ ܚܕܝܬ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܝ ܝ ܂ ܥܝܕܝ ܒܫܐܠܬ ܫܠܡܟ ܕܪܓܝܓ ܗܘܝܬ ܠܗ̇ ܝ ܂
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܒܗ̇ܝ ܕܐܬ̇ܒܣܪ : ܐܠܐ ܒܗ̇ܝ ܕܡܝܬ ܫܪܝܗܝ ܡܛܠ : ܐܠܐ ܕܫܥܬܐ : ܘܠܐ ܡܕܡ ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ : ܐܠܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܐܠܘ ܠܐ ܕܐܬܛܠܡ ܠܐ ܐܬܚܒܫ . ܘܐܠܘ ܠܐ ܝXX . X Xܐܬܚܒܫ . ܡܛܠ ܠܝ ܗ̣ܘ ܡܥܝܩ ܘܠܐ ܠܟ . ܒܪܡ ܐܢ ܟܐܢܐ ܗ̣ܘ ܐܦܠܐ ܠܝ ܡܥܝܩ .
Ps-Zach:EccHist ܕܡܡܠܠܐ 3 ܝ ܣܓܝܐܐ̣ ܠܐܘܬܐ ܗܘ ܕܒܣܪܐ ܂ ܘܠܡܟܬܒ ܠܣܦܪܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܃ ܘܡܣܬܟܠ ܐܢܐ ܠܚܟܝܡܐ ܕܐ̇ܡܪ ܇ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܫܒܗܪܢ ܒܠܫܢܟ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕ ܢ ܕܚܝܒ ܐܢܐ ܕܦܪܨܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܐܩܒܠ ܂ ܗܝ̇ ܕܐܝܬ ܗ̇ ܬܚܝܬ ܡܛܠ ܕܓܕܫܢ ܠܝ ܆ ܡܛܘܠ ܒܘܨܪܐ̈ ܕ ܠܝ ܕܐܢ ܐܢܐ ܕܣܒܠ ܐܢܐ ܂ X
ThdrMops:ComGospJohn ܕܥܠ ܡܠܐ̈ ܕܠܘܬܗܘܢ ܐ̇ܡܪ ܗܘ̣ܐ ܆ ܣܦܩܐܝܬ ܒܕܩ ܦܝܠܝܦܘܣ ܆ ܡܛܠ ܐ̣ܡܪ ܗܘ̣ܐ ܃ ܡܪܢ ܆ ܚܘܢ ܐܒܐ ܘܟܕܘ ܠܢ ܂ ܡܪܢ ܕܝܢ ܡܢ̇ܐ ܂
P:Josh [AB] ܕܐܫܠܡܗ̇ ܠܟܘܢ ܡܪܝܐ ܠܡܕܝܢܬܐ . ܘܬܗܘܐ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܘܟܠ ܡܛܠ ܗܝ ܕܫܒܥ : ܩܪܘ ܟܗܢܐ̈ ܒܩܪܢܬܐ̈ . ܘܐܡܪ ܝܫܘܥ ܠܥܡܐ ܩܥܘ :
P:5Macc [AB] ܕܡܛܝܒ ܗܘ . ܘܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܡܛܝܒܝܢ ܗܘܘ ܐܬܟܠܝܘ . ܡܛܠ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܡܬܢܒܝܢ ܘܐܡܪܝܢ ܕܣܟܘ ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܐܠܗܐ
Sahd:BookPerf ܕܠܘ ܒܙܒܢ ܥ̇ܡܪ ܘܒܙܒܢ ܡ̇ܬܪܚܩ . ܐܠܐ ܕܠܐ ܫܠܘܐ ܥ̇ܡܪ ܒܗ ܡܛܠ ܇ ܘܐܝܟ ܠܒܘܫܐ ܘܠ̇ܒܘܫܗ . ܠܐ ܕܝܢ ܡ̇ܬܦܪܫ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܆
Ath:ExposPs ܬܐܢܚܬܐ̈ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܐܣܝܪܝܢ . ܘܠܒܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܕܡܐ ܕܥ̣ܒܕܝܟ̈ ܗ̇ܘ ܕܥܘܠܐܝܬ |ܐܬܐܫܪ . . Xܝ X9
BarṢal:ComGosp ܕܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܡܢ ܩܕܡ ܕܚܢܢ ܢܩܪܝܘܗܝ ܩܕܝܫܐ ܀ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܀ ܬܘܒ ܐܟܡ̇ܢ ܕܠܣܦܘܬܢ̈ ܝ ܘܦܘܡܝܢ̈ ܢܩܕܫ ܒܫܡܗ ܂
SynOr ܙܘܠܗܙܗ ܕܢܬܐܠܨܘܢ ܒܝܘܩܪܐ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢ ܆ ܐܝܠܝܢ ܡܛܠ ܕܬܫܡܫܬܗܘܢ ܗܕܐ ܠܡܥܒܕ : ܐܠܐ ܘܕܐܦܠܐ ܙܒܢܐ ܥܣܩܐ ܡܦܣ
Ath:ExposPs ܕܕܐܝܠܝܢ ܕܒܥܝܢ ܠܡܪܝܐ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܠܒܐ ܘܚܕܐ ܢܦܫܐ . ܠܐ ܡܛܠ Xܝ XX ܕܢܬܪܝܡ ܘܢܫܬܒܚ ܪܝܫܢ . ܒܥܘ ܠܡܪܝܐ ܘܐܬܥܫܢܘ .
IsaacAnt:memHom ܪܗܛܗ ܡܠܟܘܬܐ : ܘܡܛܠ ܥܘܠܗ ܓܗܢܐ . ܦܪܕܝܣܐ ܠܙܕܝܩܘܬܗ : ܡܛܠ ܕܡܢ ܟܠ ܝܬܝܪ . ܟܠ ܕܗܘܐ ܘܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ : ܡܛܠ ܐܕܡ ܐܬܬܩܢ ܀
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܓܝܪ ܕܐܝܩܪܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܫܘܒܚܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܐܬܚܙܝܘ ܡܛܠ ܒܠܒܘܫܐ̈ ܚܘܪܐ̈ ܃ ܘܘܐܠܐ̈ ܠܐ ܬ̇ܠܝܢ ܥܠ ܩܢܟܐ̈ ܀ ܝ ܇ ܆
P:Sam [AB] ܗܘ ܠܐ ܣܓܝܐܐ ܡܚܘܬܐ ܒܦܠܫܬܝܐ̈ . ܘܚܪܒܢ ܝܘܡܢܐ ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܟܠ ܥܡܐ ܝܘܡܢܐ ܡܢ ܒܙܬܐ ܕܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܕܐܫܟܚ :
SevAnt:LuqGramm ܚܣܝܢܘܬܗܘܢ ܕܐܓܘܢܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܛܠ ܐܘܣܝܐ ܐܠܗܝܬܐ ܇ ܡܛܠ ܕܐܪܝܢܘ̈ ܇ ܠܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܒܥܬܐ ܡܛܠ ܡܬܒܣܪܢܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܆
Ps-Dion:ChronZuq Xܝܘܡܐ ܩXܝܫX XܢܢXܒܫܒܐ ܐܝXܘܗX ܗܘܐ ܂ ܘܐXܠܝX XܩܝXܝܢ ܡܛܠ ܩXܠܗ XܢܗXܐ ܝܥܠܓܢܒܗ Xܝܠܗ Xܚܣܢܐ ܂ ܡܥX Xܝܢ ܠX ܝXܝܒXܝ