simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܠܝ ܒܥܠܝ : ܡܛܠ ܕܝܠܕܬ ܠܗ ܬܠܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܢܒܝܐ̈ ܐܝܬܝܗ̣̇ ܘܫܠܝܚܐ̈
Chrys:ComJohn1 ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ . ܡܛܠ ܕܚܙܘ ܗܘܘ ܐܬܘܬܐ̈
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܬܩܪܝ ܐܚܐ ܕܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܗܟܢ
Eph:madNativ ܘܐܬܘ ܪܚܡܘܗ̇ ܠܡܣܟܢܘܬܐ ܡܛܠ ܛܘܒܗ̇ ܒܪܝܟ ܕܨܒܐ
SevAnt:CathHom ܘܡܠܬܐ ܚܪܝܦܬܐX ܆ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܝܗ̣ܒ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܬܐܡܪܢ̈ ܥܘܢܝܬܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܐܝܩܪܗ ܕܡܪܝܐ ܂
GanBus . ܡܠܐܟܐ̈ ܕܝܢ ܡܛܠ ܡܣܝܟܘܬܐ ܕܟܝܢܗܘܢ ܒܗ̇
ZachSch:ActsSev ܘܕܦܝܠܣܘܦܐ̈ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܩܪܐ ܡܛܠ ܚܢܦܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܒܗܠܝܢ
Pall:LausHist ܛܝܡܐ̈ ܠܐ ܢܦܠܝܢ ܡܛܠ ܕܠܥܠ ܡܢ ܛܝܡܐ̈
BarṢal:ComGosp ܟܠܗ̇ ܥܠ ܒܥܠܗ̇ ܡܛܠ ܝܫܘܥ ܂ ܫܠ̣ܚܬ̇
ZachSch:ActsSev ܒܢ ܘܢܢܝܚܘܢ ܠܢ ܡܛܠ ܡܣܗܕܢܘܬܗܘܢ̈ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘܐ ܠܝܘܣܦ ܡܛܠ ܒܛܢܐ ܢܪܝܡ .
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܝܬܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܓܠܝܙܐ ܡ̣ܢ ܚܝܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ : ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܡܫܢ̈ ܗܘܝ
AntiTriThWrit ܆ ܡܪܘܬܐ̈ . ܡܛܠ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܐ
P:Josh [AB] ܚܡܬܐ ܕܪܘܓܙܗ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܬܩܪܝ ܫܡܗ
Chrys:ComJohn1 |ܠܗ ܥܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܛܒ .
HistChurchEast ܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܡܪܚܝܢ ܕܢܛܠܡܘܢ
JnMaron:Expos ܡܠܬܐ XX 67 ܡܛܠ ܣܒܪܐ ܕܒܢ ܘܛܝܒܘܬܐ