simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ezek [AB] ܟܕܒܘܬܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܣܪܩܐX ܘܡܟܝܟܐ ܇ ܡܛܠ ܕܟܠ ܚܣܡܐ ܕܗܘ̇ܐ
JacSer:memPresentLord ܠܗ̇ ܕܐܒܝܠܐ ܗܘܬ ܡܛܠ ܗܒܝܠ ܟܕ ܫܡܥܐ
P:2Macc [AB] ܕܡܬܩܪܝܐ ܩܪܢܐ . ܡܛܠ ܕܩܫܝܐ ܗܘܬ ܩܪܝܬܐ
SophrJer:epArcadCyp ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܆ ܡܛܠ ܝܝ̣ܘܬܐ ܕܐܘܣܝܐ ܘܟܝܢܐ
BarṢal:ComGosp ܃ ܗ ܂ ܡܛܠ ܕܡܬܒܥܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܢ̇ܛܪܝܢ
PhiloxMab:Disc ܕܠܘܬܗ ܡܬܐܡܪܢ̈ . ܡܛܠ ܕܐܝܟܢܐ ܕܙܥܘܪܝܐ ܡܫܘܚܬܗ
JnEph:ActsEastSaints ܐ ܠܟ ܚܘܫܒܟ ܡܛܠ ܡܕܡ ܕܬܗܦܘܟ ܇
IšoAdiab:Epist ܠܦܪܘܫܐ̈ ܂ ܒܪܡ ܡܛܠ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܫܛܝܘܬܗ
SynOr ܓܒܝܬܐ ܕܨܒܝܢܗܘܢ : ܡܛܠ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܕܟܝܣܝܗܘܢ̈ .
DidascApost ܪܡ ܥܝܢܐ̈ . ܡܛܠ ܕܟܠ ܕܪX ܒܝܝܢܘܗܝ̈
P:Dan [AB] ܡܗܝܡܢܝܢ . ܡܛܠ ܕܒܕܝܢܐ ܗܘ ܕܩܘܫܬܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܩܢܘܡܝܗܘܢ̈ ܒܝܕܥܬܢ ܇ ܡܛܠ ܕܠܐ ܚܙܬܗܘܢ ܒܝܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܬܘܗܝ ܥܠܬܐ ܆ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦ ܠܡܥܡܘܕܝܬܐ
Hom6thCent ܐܢܐ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ . ܡܛܠ ܡܣܟܢܘܬܗ ܕܦܘܪܫܢܟ .
DadQaṭ:ComAscet ܕܝܢ ܥܒ̇ܕ ܒܝܫܐ ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ̈ : ܐܘ
SevAnt:LuqJul ܢܘܕܘܢܝܗܝ ܒܣܪܐ ܩܝܡܝܢ ܡܛܠ ⁸ܣܘܓܐܬ X ܣܟܠܘܬܐ
P:Jer [AB] ܕܡܠܟܐ ܕܡܕܝ : ܡܛܠ ܕܥܠ ܒܒܠ ܬܪܥܝܬܗ
Chrys:ComJohn1 ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܩܕܡܝ ܗܘ
JacSer:memElishShulWom ܢܒܪܟ ܐܘ ܢܬܒܪܟ ܡܛܠ ܕܪܗܝܒ ܘܚܦܝܛ ܢܓܡܘܪ