simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܪܘܬܗ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܕܓܠܐ ܐܝܬܝܟ ܘܐܦ
Eph:ComGen&Exd . ܐܠܐ ܐܦ ܡܛܠ ܡܘܥܝܬܐ̈ ܗܘ ܒܝܘܡܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . O⬩ܐܒܗܬܐ̈ ܣܒܐ̈ ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ̈ ܦܠܚܝܢ ܥܒ̇ܕܐ
PhiloxMab:Disc ܘܐܫܬܡܥܬ . ܠܘ ܡܛܠ ܕܚܝܒ ܐܢܐ ܠܟܝ
Tim1:Epist ܩܢܐ ܆ ܘܐܢ ܡܛܠ ܦܘܪܫܢܗ ܕܡ̣ܢ ܟܠ
ComGenExod ܬ-ܘܒ ܡܘܣܦ . ܡܛܠ ܕܒܣܪܐ ܗܘ .
BarṢal:ComGosp ܀ ܘܪܘܚܐ ܬܘܒ ܡܛܠ ܐܠܗܘܬܗ ܘܒܪܘܝܘܬܗ ܕܣܥ̇ܪ
BarṢal:ComGosp ܐܦܝ̈ ܬܪܥܐ ܂ ܡܛܠ ܕܢܢ̣Xܩ ܡܢܗ ܪܘܚܐ
SevAnt:LuqGramm ܂ X XX ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܡܪܗܘܢ
P:Jer [AB] ܠܐ ܝܕܥܝܢ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܢܦܠܘܢ ܥܡ
BarEbr:CandSanc ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ . ܡܛܠ ܫܘܪܪ ܫܟܝܚܘܬܗܘܢ .
P:Gen [AB] ܗܝ ܡܢܝ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܝܗܒܬܗ̇
Cyr:ComLuke ܐܫܬ̇ܟ̣ܚܬ̇ ܘܐܬܬܚܕܬ̇ ܆ ܡܛܠ ܕܠܘܩܒܠ ܝ ܡܪܝܐ
P:Jer [AB] ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܡܛܠ ܕܥܡܟܘܢ ܐܢܐ ܐܡܪ
P:Kings [AB] ܕܛܘܪܐ̈ ܐܠܗܗܘܢ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܘ ܙܟܐܘܢ
Ath:Inc ܡܛܠ ܚܛܗܝܢ̈ ܘܐܬܟܪܗ ܡܛܠ ܥܘ̣ܠܝܢ̈ . ܡܪܕܘܬܐ
MiaphysiteDocs ܒܙܒܢܐ ܕܙ̇ܕܩ ܥܗ̣ܕ ܡܛܠ ܕܒܚܐ ܃ ܐܬܛܥܝ
JacSer:memCharThatEzekSaw ܗܘ 520 ܐܘ ܡܛܠ ܡܘܢ ܫܩܠܗ ܬܗܪܐ
P:Rom [AB] ܕܝܢ ܚܝܐ ܗܝ ܡܛܠ ܟܐܢܘܬܐ .
PhiloxMab:TenMem ܘܠܐ ܐ̇ܬܝܢ ܆ ܡܛܠ ܕܦܟܝܪܝܢ ⁸⁴ܘܒ̇ܛܠܝܢ ܡܢ