simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܝܝ ܐܢܝܢ ܂ ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ ܗܢܐ ܢܟܦܐ
Sahd:BookPerf : ܘܠܡܛܥܢ ܥܣܩܘܬܗ̇ ܡܛܠ ܪܚܡ̣ܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܪܓܬܐ
P:Tob [AB] ܡܪܝ ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܙܢܝܘܬܐ ܫܩܠ ܐܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܫܡܐ ܡܬܝܕܥܢ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܣܪܐ ܟܠܗ
P:TweProph [AB] ܐܝܟ ܚܬܡܐ : ܡܛܠ ܕܠܟ ܓܒܝܬ ܐܡܪ
JulRom ܕܝܩܕܢܗ ܕܗܢܐ ܣܒܐ ܡܛܠ ܝܩܝܪܘܬܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ .
Chron1234 ܝ ܂ ܗܕܐ ܡܛܠ ܐܬܪܗ ܂ ܘܩܡܘ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܘܡܠܟܐ̈ ܡܩܪܒܝܢ ܓܡܘܢܐ̈ ܡܛܠ ܫܡܝ : ܠܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܘ̣ܘ ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܒܚܪܬܐ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘ̣ܘ
JacSer:Epist ܗܘܘ ܝX ܬܡܢ ܡܛܠ ܚܘܒܬܗ ܕܐܕX ܂
Hom6thCent ܚܝܠܬܢܝܬܐ ܘܒܕܡܥܐ̈ ܘܐܫܬܡܥ ܡܛܠ ܙܕܝܩܘܬܗ . ܘܟܕ
HomEpiph ܡܢ ܢܦܫܗ . ܡܛܠ ܕܛܥܐ ܠܥܒܘܕܗ :
JnEph:ActsEastSaints ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܆ ܡܛܠ ܕܐܦ ܟܪܝܗ ܐܢܐ
Eph:ComGen&Exd ܫܡܥܝܢ ܠܩܠܝ . ܡܛܠ ܕܐܡܪܝܢ ܠܐ ܐܬܚܙܝ
SevAnt:LuqGramm ܛܘܪܐ ܕܨܗܝܘܢ ܇ ܡܛܠ ܐܬ̇ܚܒܠ ܂ ܬܥܠܐ̈
P:Tob [AB] ܐܚܝ . ܡܠܠ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪ ܗܘܝܬ
IšoMerv:ComOT . ܘܬܘܒ XX ܡܛܠ ܪܓܬܐ ܕܪܓܘ ܕܡܢܗ̇
ThdrMops:ComGospJohn ܡܙܡܢ ܐܢܐ ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܗܢܘ̇ ܢܝܫܐ
BarAphton:ActsSev ܠܐ ܚܠܦܝܘܘܢ ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܡܥ ܐܢܐ
IšoMerv:ComOT [XXX111ܗܒܘ ܟܠܝܠܐ ܠܡܘܐܒ ܡܛܠ ܕܡܚܪܒ ܚܪܒܐ .