simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܐܟܝܫ ܠܕܘܝܕ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܢܛܘܪܐ ܐܥܒܕܟ
P:ProvQohSong [AB] ܥܠ ܐܪܥܐ . ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܙܕܝܩܐ̈ ܕܡܛܐ
IšoAdiab:Epist ܕܥܕܠܝܐ̈ ܃ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܘܒܕ ܥܠܡܐ ܛܒܬܐ
JacSer:memTransfig ܡܛܠܬܢ ܬܘܒ ܐܟܘܬܢ ܡܛܠ ܐܒܘܟ ܠܐܒܘܟ ܕܡܝܬ
JacSer:memElij&NabJezr 355 ܗܢܐ ܛܠܘܡܝܐ ܡܛܠ ܟܪܡܐ ܕܢܣܒ ܐܚܒ
DidascApost ܠܡܗܝܡܢܐ̈ ܢX ܀ ܡܛܠ ܕܪܫ̇ܐ ܡܪܝܐ ܒܐܪܡܝܐ
ChalcedWrit ܒܗ̇ܘ ܕܬܠܬܐ ܚܕ ܡܛܠ ܕܒܠܚܘܕܝܘܬܐ ܡܬܕܪܟܐ ܘܒܩܢܘܡܐ̈
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܡܠܟܘܬܐ ܇ ܐܘ ܡܛܠ ܕܡܚܝܠܝܢ ܗܘܘ ܇
ActsMarMaʿIn ܚܫܐ̈ ܘܢܓܕܐ̈ ܘܣܪܩܐ̈ ܡܛܠ ܫܡܟ . ܘܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܚܪܢܐ̈ ܕܢܦܩܝܢ ܩܕܡܝܗܘܢ ܡܛܠ ܐܠܝܨܘܬܗ̇ ܕܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ
PhiloxMab:Disc ܕܢܬܩܪܐ ܡܝܬܐ . ܡܛܠ ܕܟܘܠܗ ܕܘܒܪܗ ܐܝܟ
Tim1:Epist ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܡܛܠ ܕܐܬܒܪܝ ܓܝܪ ܡܠܘܢ
P:Isa [AB] . ܐܝܠܠܘ ܡܛܠ ܕܩܪܝܒ ܗܘ ܝܘܡܗ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܘܘ ܠܡܚܐ ܂ ܡܛܠ ܕܡܫ̇ܢܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܝ̇ܢܝܢܢ ܕܬܪܝܨܐ ܃ ܡܛܠ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕܝܘܬ̈ ܐ
SevAnt:CathHom ܕܠܬܚܬ ܡܢ̇ܬܥܐ ܀ ܡܛܠ ܗܕܐ . ܗ̣ܘ
IsaacNin:SpiritWorks ܒܪܡ ܕܒܨܠܘܬܐ ܘܙܡܝܪܬܐ̈ ܡܛܠ ܥܘܕܪܢܐ ܘܐܣܪܐ ܕܡܕܥܐ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܥ̣ܒܕ ܡܛܠ ܡܕܚܝܐ̈ ܩܕܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ
Chron1234 ܩܠܗ ܀ X ܡܛܠ ܩܛܠܗ ܕܥܘܬܡܢ ܒܪ
P:1Chr [AB] ܗܘܘ ܘܫܬܝܢ . ܡܛܠ ܕܝܗܒܘ ܗܘܘ ܠܗܘܢ