simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܠܘ ܗ̇ܝ ܕܠܢ ܓܕܫܬ ܝ· ܗܘܬ ܠܗ ܂ ܕܟܕ ܢܦܠܢܢ ܡܢ ܐܝܟܐ ܡܛܠ ܠܗ ܗܕܐ ܂ ܕܟܕ ܡܬܬܚܬܐ ܠܐ ܢܬXܨܪ ܂ ܘܟܕ ܡܣܬܪܩ ܠܐ ܢܣܬܦܩ ܂
SevAnt:CathHom ܗܕܐ ܆ ܡܢ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܕܝܠܢܐܝܬ ܐ̇ ܦ̇ܢܐ ܦܬܓܡܐ ܒܝܕ ܡܛܠ ܐܠܨܝܢ̈ ܇ ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܣܓܝܐܐ̈ ܢܬܦܬܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܘܬܪܢܐ ܀ X
LiberGrad ܗܢܐ ܐܦ ܡܪܢ ܘܟܪܘܙܘܗܝ̈ ܕܗܢܘܢ ܐܢܘܢ ܡܕܒܪܢܐ̈ ܕܟܠܢܫ : ܡܛܠ ܬܠܬܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܘܫܡܢ : ܘܡܫܬܢܩ ܒܪ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܡܐܬ .
Ath:ExposPs ܠܡ ܕܟܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܛܒܬܐ̈ ܗܘܝ̈ ܠܝ . ܟܕ ܐܝܬܝ ܒܪ ܐܢܫܐ ܠܐ ܡܛܠ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܫܒܚ ܠܫܘܒܚܟ ܟܠܗ ܡܐ ܠܪܒܘܬ ܦܐܝܘܬܟ .
SynWestSyr ܦܘܩܕܢܐ̈ 80 ܡܛܠ ܚܘܪܪܐ ܕܥܒ̣ܪܐ̈ 82 ܫܪܒܐܐܚܪܢܐ̈̈ X3 ܡܛܠ ܕܝܪܬܘܬܐܐܝܟ̈ ܢܡܘܣܐ ܕܛܝܝܐ̈ 64 ܩܦܠܐܘܢ
AbbaIs:Ascet ܡܢܐ ܓܥ̇ܐ ܐܢܬ ܇ ܠܘ ܟܠܢܫ ܡܛܠ ܚܫܐ ¹¹ ܕܝܠܗ ܡܬܪܢܐ . ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܐܢܫ ܡܛܠ ܟܐܒܐ ܕܝܠܗ ܓ̇ܥܐ̣ ܠܡܐ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܐܢܫ ܐܚܪܢܐ :
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܕܠܐ ܡ̇ܪܦܐ ܗܘܐ ܠܝ . ܒܠܚܘܕ ܕܝܢ ܡܫ̣̇ܠܡ ܗ̣ܘܝܬ ܨܠܝܒܐ ܡܛܠ : ܥܨܝ̇ܬ X ܢܦܫܝ ܘܩ̇ܡܬ . ܟܕX ⁴ܠܡܫܡ̣ܫܘ ܠܐ ܡܨܐ ܗܘܝܬ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܣܓܝܐܘܬ ܨܢܥܬܗܘܢ̈ ܕܫܐܕܐ̈ ܕܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܒܦܪܨܘܦ ܡܛܠ ܣܢܝܢܬܐ̈ ܠܐ ܢܣܥܘܕ̇ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܛܒܬܐ̈ ܒܠܥܕܝܗܘܢ̣ ܘܗܕܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܣܘܓܐܐ ܕܛܝܒܘܬܗ̣ ܂ Xܥܠܬܐ ܗܘܝ ܒܥ̇ܐ ܗܘܐ ܕܢܪܚܡ̣ ܂ ܐܦ ܥܠ ܡܛܠ ܟܠܗ ܠܐ ܢܪܩܕܘܢ ܐܪܟܝܣܛܐ̈ ܂ ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ̣ ܕܐܠܗܐ
BarKoni:ScholUrm ܦܘܪܩܢܐ ܕܗ̣ܘܐ ܠܢ ܒܗ ܆ ܫܪܝܐ ܕܟܠܗܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܐܬܝܗܒX ܡܛܠ ³ܕܠܐ ܡܬܦܪܫܐ . ⁴ ܚܢܢ ܕܝܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܣܓܕܝܢܢ ܠܨܠܝܒܐ ܆
P:Jer [AB] ܕܒܪܘܟ ܒܪ ܢܪܝܐ ܡܓܪܐ ܠܟ ܒܢ : ܕܢܫܠܡܢ ܒܐܝܕܐ ܕܟܠܕܝܐ̈ : ܡܛܠ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܕܬܐܡܪ ܠܢ : ܕܠܐ ܬܥܠܘܢ ܠܡܨܪܝܢ ܠܡܥܡܪ ܬܡܢ .
JacSer:Epist ܚܛܗܘܗܝ̈ ܣܢܝܦ ܗܘܐ ܂ ܩ̇ܒܠ ܚܛܝܬܐ ܒܝܬ ܫܡܥܘܢ̣ ܂ ܘܫܒ̣ܩ ܡܛܠ ܂ ܗ̇ܘ ܕܬܠܬܝܢ̈ ܘܬܡܢܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܒܥܪܣܐ ܝ ܂ ܂ ܕܟܐܒܘܗܝ̇̈ ܂
BarKoni:ScholUrm ܕܟܕ ܠܐ ܫܘܝܢ 5 ܗܘܘ ܆ ܐܬܘ ܠܘܬ ܗܕܐ ܕܢܬܝܕܥܘܢ : ܠܐ ܣܒܪܝܢ ܡܛܠ ܕܡܦܩܐ ܠܡܪܬܗ̇ ܒܝܬܗ̇ ⁹ܒܗܦܝܟܘܬ ܛܟܣܐ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ
JacSer:Epist ܗܢܐ ܒܨܪ ܐܝܟܐ ܕܒܨܪ ܃ ܘܐܘܣܦ ܐܝܟܐ ܕܐܘܣܦ̣ ܂ ܕܢܗܘܐ ܟܘܠ ܡܛܠ ܂ ܘܟ̇ܬܒܐ̣ ܘܫܪܝܐ ܠܗ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܂ ܘܝܗܒܐ ܟܠܝܠܐ ܠܡܕܝܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܥܢܐ̈ ܘܡܪܥܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܗܝ ܐܝܟ ܕܬܗ̣ܘܘܢ ܠܗܘܢ ܕܡܘܬܐ ܡܛܠ ܐܝܟ ܗ̣ܘ ܕܐܝܬܝܟܘܢ ܡܪܝܐ̈ ܕܩܠܝܪܘܣ ܂ ܗ̇ ܂ ܕܡܪܥܝܬܐ ܂
PhiloxMab:TenMem ܝܢ ܗܘܝܢ ܡܝܬ ܡܫܝܚܐ . ܗܟܢܐ XX ܘܐܦܠܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܠܢ ܐ ܡܛܠ ܕܡܫܝܚܐ . ܡܫܝܚܐ ܡ̇ܝܬܝܢ ܚܢܢ XX ܗܢܐ ܡܘܬܐ ܕܟܝܢܐ . ܐܠܐ
JnEph:ActsEastSaints ܘܢܐ ܡܬܥܡܪܢܝܬܐ ܟܘܠܗ̇ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܆ ܐܙܕܥܙܥ̣ܬ ܘܡ̣ܛܬ ܡܛܠ ܘܐܫܬܩ̣ܠܘ ܡܝܢ ܒܝܢܬܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܟܬܝܒ . ܘܠܝܬ ܕܡܣܬܟܠ .
Eph:ComGen&Exd ܕܫܡܝ ܥܠܘܗܝ . ܠܦܘܬ ܕܕܘܟܬ ܐܠܗܐ ܡܡܠܐ ܗܘܐ . ܒܫܡ ܐܠܗܘܬܐ ܡܛܠ ܠܝ ܀ [3|ܕܗܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܡܠܐܟܝ ܩܕܡܝܟ ܐܙܕܗܪ ܡܢܗ
SynWestSyr ܐܝܩܪܐ . ܒܪܡ ܆ ܐܠܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܢܨܘܡ ܘܢܣܚܐ . ܓ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܦ ܡܛܠ ܥܠܡܝܐ ܐܘ̇ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܩܝܡܐ ܢܚܙܐ ܒܚܠܡܐ ܕܙܘܘܓܐ ܠܐ ܢܬܩܪܒ
EliaAnb:BookExer&Cent ܓܕܫܐ ܆ ܡ̇ܢ ܥ̇ܒܕ ܗ̇ܘ ܕܒܥܩܒܐ ܀ ܗܘܝ ܠܩܢܘܡܟ ܡܟܣܢܐ ܆ ܡܛܠ ܥܠܘܒܘܬܐ ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܬܟܝ̣ܠ ܐܢܬ ܥܠ ܙܒܢܐX . ⁴³ ܕܠܐ ܡܦܣ ܐܢܬ