simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܥܠܠܬܐ̈ ܕܡܠܟܘܬ ܐ̣ ܂ ܐܬܚܫܒ ܠܡܩܛܠܗ ܂ ܘܥܪܩ ܕܢ̣ܐܙܠ ܡܛܠ ܕܝܢ ܫܒܩܗ̣ ܒܬܪܥܗ ܂ ܘܒܝܕ ܕܡܟܣ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܒܢܕܘܝ ܠܟܘܣܪܘ
ChronMin ܣܒܪܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈ ܂ ܂ ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ̣ ܂ ܥܒ̣ܕܘ̈ ܡܛܠ ܩܘܪܒܢܐ ܚܠܦ ܗ̇ܢܘܢ ܝ ܕܡܝ̣ܬܘ̇̈ ܂ ܘܢܚܣܘܢ ܥܠܝܗܘܢ
ChronMin ܗ̇ܝ ܕܥܕ[ܟܝܠ ܗ̣ܘ ܓܘ]ܪܓܝ ܂ ܚܘܪܐ̈ ܠܒܝܫ ܗܘ[ܐ ܟܕ ܒܬܓܡܐ ܡܛܠ ܠܐܢܫܐ̈ ܪܕܝܐ̈ ܘܕ[ܪܝܫܐ̈ ܝܝ ܘܢܣXܪܚ ܠܒܢܝ̈ ܥܠܡܐ ܂
ActsMiaphysites XX ܕܐܬܒ̇ܢܝܘ ܗܘܘ ܒܗ ܐܚܐ̈ ܕ ܠܗ̇ ܕܕܝܪܐ ܃ ܘܝܩܝܪ ܗܘܐ ܡܛܠ ܡܢ ܂ ܟܘܪܚܐ ܕܚܒܘܫܝܗ̣ ܘܣܡܘܗܝ ܒܒܝܬܐ ܒ̇ܪܝܐ ܂
BarAphton:ActsSev ܕܥܡܝܠ ܐܢܐ ܘܡܚܝܠ ܐܢܐ ܒܬܪܥܝܬܝ ܆ ܐܝܟ X ܪܓܠܘܗܝ̈ ܕܣܒܐ X ܡܛܠ . ܐܠܐ ܐܬܟܫܦ ܠܝܫܘܥ ܕܝܠܟ : ܕܠܘܬ ܗܕܐ ܢܚܝܠܢܝ : ܝX ܝ X
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܕܐ ܐܘ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܐܘ ܪܘܚܐ ܘܒܪܢܫܐ ܇ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܘܪܘܚܐ ܡܛܠ ܪܘܚܐ ܗ̇ܘ ܕܢܣ̣ܒ ܡܢ ܟܪܣܐ ܂ ܘܠܐ ܩܪܝܗܝ ܒܕܘܟ ܟܬܒܐ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܦܘܪܩܢܝܢ ܆ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܥ̣ܬܪ ܗܘܐ ܛܘܗܡܗ ܕܐܕܡ ܥܝܦܪܢܐ ܇ ܡܛܠ ܘܡܚܝܢܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܡܐܬܝܬܗ ²ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ
IšoAdiab:Epist ܦܘܪܩܢܐ ܪ̈ ܠܢ ܃ ܗ̣ܢܘܢ ܠܘ ܥܠ ܩܢܘܡܐ ܕܐܢܫܘܬܗ ܃ ܐܠܐ ܥܠ ܡܛܠ ܐ ܘܠܡܝܘܬܘܬ ܐ ܆ ܗܠܝܢ ܕܒܩܢܘܡܗ ܐܢܫܝܐ ܣܒ̣ܠ ܐܢܝܢ
BarṢal:ComLiturg ܕܗܕܐ ܬܪܝܨܐ ܘܚܬܝܬܐ ܂ ܠܢܝܫܐ ܗܢܐ ܐܦ ܬܢ̇ܢ 12ܡܢܝ̣ܚܝܢܢ ܡܛܠ · X ܕܡܓܥܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܬܠܝܬܝܘܬ ܐ ܂ ܐܠܐ ܕܡܓܥܠܝܢܢ ܠܟܘܢ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܩܘܕܫܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܡܠܝܐ ܗܘܬ̇ ܂ ܥܠ ܕܩܘܕܫܐ̈ ܐܘܟܝܬ ܪܐܙܐ̈ ܡܛܠ ܩܘܕܫܐ̈ ܀ ܗ̇ ܂ ܠܐܘܪܫܠܡ ܕܐܬܩܪܝܬ̇ ܡܕܝܢܬ ܩܘܕܫܐ̈
MiaphysiteDocs [ܩܬܪܣXܝܣ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܪܫܝܥܐ ܘܕܝܘܠܦܢܘܗܝ̈ ܫܟܝܪܐ̈ ܃ ܡܛܠ ܥܡ ܪܘܚܐ ܂ ܬܚܡܬܗ ܬܘܒ ܐܦ ܗ̣ܝ ܕܒܐܦܣ[ܘܣ 3]ܐܬܟܢ̣ܫܬ
BarḤadbš:FoundSch ܕܥܠܘܠܪܐ ܗܝ : ܡܥܘܟܐ ܒܝܫܘܬܐ . ܘܠܚܟܡܪܗ ܡܛܠ ܕܝܠܝܦܬܐ ܡܛܠ ܠܗ ܗܠܝܢ : ܘܐܦܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܫܬܘܕܐ ܫܪܝܪܢ̈ . ܠܛܒܘܬܗ ܓܝܪ
SevAnt:madHym ܕܡܢ ܥܠܬ ܚܛܝܬܢ ܕܥ̣ܒܪ . ܟܚ ܓX ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܝܚ ܝܝ : ·ܝܝ X ܟܘ ܐ ܟܠܢ ܐܝܠܝܢ ܕܨܒ̇ܝܢܢ ܠܡܥܠ ܒܬܪܥܐ . ܟܙ ܒ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܫܡܝ : ܠܐ ܬܐܨܦܘܢ ܠܟܘܢ ܡܛܠܬܝ . . . . ܠܐ ܬܐܨܦܘܢ ܐܝܟܢܐ ܐܘ ܡܛܠ ܩܕܡ ܡܠܟܐ̈ ܘܦܕܡ ܗܓܡܘܢܐ̈ ܘܡܠܟܐ̈ ܡܩܪܒܝܢ ܓܡܘܢܐ̈
SevAnt:madHym ܫܒܒܘܬܗ ܕܡܝ̣̇ܬܐX ܗ̇ܘ ܕܚ̣ܝX ܒܝܕ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܬ̈ ܘܬܐ ܡܛܠ ܗܘܐ ܒܕܦܢܐ ܆ ²ܡܬܒ̣ܠܡ ܘܘܐ ܘܫ̇ܬܩ ܘܝ̇ܢ ܦܘܩܩܗX ܕ ܓ̇ܠܐ ܇
JnRufus:Pleroph ܛܘܒܢܐ ܦܠܐܓܝܘܣ² ܐܘܪܗܝܐ . ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܘܒܪܐ̈ ܡܛܠ ܘܟܕ ܛܒ ܪܚܝܡ ܗܘܝܬ ܡܢܗ ܀ ¹³ </page><page> ܒ - ܬܘܒ ܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܠܢ ܗܘ ܐܒܐ ܆
SevAnt:CathHom ܟܠ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܐܢ̣ܝܢ ܐܢ ܕܝܢ ܐܢ ܘ̣ܘ ܕ ܐܦ ܠܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܝܟ ܡܛܠ ܘXX ܘܘXXܘX ܪܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ eX ܘii ܘ ܗܘܝ ܪܗ̣ܢܝܢ ܐܢܝܢ
BarḤadbš:Acts ܓܝܪ ܕܕܠܝܠܐ̈ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܦܓ̇ܥܝ ܒܡܟܬܒܢܘܬܐ̈ - ܡܛܠ ܕܡܝܬܪܘܬܗܘܢ . ܘܡܛܠܗ̣ܐ ܐܬܩܪܒܬ Xܠܡܟܬܒܢܘܬܐ ܗܕܐ .
MartOrient ܫܒܠܐ̈ . - ܕܝܘܡ ܚܡܫܐ̈ ܒܫܒܐ ܒܬܪ ܫܒܬܐ ܕܘ ܕܩܝܡܬܐ ܡܛܠ . - ܝܐ . ܕܝܘܚܢܢ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܩܕܝܫܐ . - ܝX . ܕܠܕܬ ܐܠܗܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܝܘܬܪܢܐ̈ ܃ ܗ̇ ܂ ܡܬܕܡܪܝܢ ܃ ܡܩܠܣܝܢ ܒܐܦܐ̈ ܥܘܠܐܝܬ ܡܢ ܡܛܠ ܟܬܒܐ ܕܚܢܘܟ ܐܝܬܝܗܝܢ ܝ ܗܘܕܐ ܘܟܕ ܡܬܕܡܪܝܢ ܒܦܪܨܘܦܐ̈
BarKoni:Schol ܕܠܢܛܘܪܬܐ ܕܐܪܥܐ ܐܫܬܕܪܘ ܂ ܒܗܘܢ · 1ܒܗܠܝܢ ܐܫܬܠܛܘ ܡܛܠ ܝ ܕܫܒܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܥܣܪܐ ܫܒܛܝ̣ܢ̈ ܂ ܡܬܦܫܩܝܢ ܕܝܢ ܢܛܘܪܐ̈ ܂
SevAnt:CathHom ܕܐܦ ܐܡ̣ܗܬܐ̈ ܘܡܪܒܝܢܝܬܐ̈- · ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܚܠܒܐ ܠܛܠܝܐ̈ ܡܛܠ ܇ ܐܢܗ̣ܘ ܕܒܗܘܢ ܟܕ ܒܗܘܢ ܒܣܘܟܠܐ̈ ܟܝܬ ܘܒܡܠܐ̈ ܢܐܬܐ .
SevAnt:Epist ܕܙܒܢܐ ܕܐ̈ ܓܘܢܐ ܕܩܝ̇ܡܝܢ : ܠܐ ܡ̣̇ܩܣ ܫܬܩܐ ܆ ܡ̣ܙܕܟܐ ܡܛܠ ܕܐ̇ ܫܬܥܐ ܙܕܝܩܘܬܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܇ </page><page> ܘܐ̇ ܣܒ ܒܦܘܡܝ ܩܝܡܗ . ܒܪܡ
EliaNis:Chron ܕܫܡ̣ܥ ܕܢܐܨܪ ܐܠܕܘܠܗ ܘܒܢ̣ܘܗܝ̈ ܢܚ̣ܬܘ ܠܡܘܨܠ ܂ ܘܥܪܩ ܡܛܠ ܟܘܪܝܢ ܚܛܐ̈ ܕܢܐܨܪ ܐܠܕܘܠܗ ܘܫ̣ܩܠ ܐܢܝܢ̈ ܘܗ̣ܦX ܠܡܘܨܠ
EliaNis:Chron ܗܕܐ ܐܠܨܐ ܕܒܛܝܠܐܝܬ ܟܠ ܫܢܐ ܒܫܢܐ̣ ܂ ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ ܢܥܒܕ ܡܛܠ ܃ ܕܒܝܪܚܐ ܕܬܪܥܣܪ ܬܥܒܕܝܘܗܝ ܠܗܢܐ ܥܐܕܐ ܂ ܂ ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ ܃
HistChurchEast ܕܚܣܡ ܒܛܒܬܗ ܡܡܠܠ ܥܡܗ . ܢܦܠ ܡܢ ܐܝܩܪܗ ܘܐܫܬܥܒܕ ܠܚܫܐ̈ ܡܛܠ ܘܒܫܘܒܚܐ ܐܥܛܦܬܝܗܝ . ܟܕ ܕܝܢ ܐܫܬܡܥ ܠܡܠܬܗ ܕܚܘܝܐ : ܗ̇ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܝܫܬܐ̈ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܐܟܡܐ ܕܒܕܘܟ ܐܡ̣ܪܘ ܠܗ X ܂ ܕܪܒܢ ܗܫܐ ܡܛܠ ܫܠ̣ܡ ܡܐܡܪܐ ܬܠܝܬܝܐ ܀ </page><page> ܩܒܪܐ ܂ ܐܠܐ ܒܩܢܛܐ 1ܩܝ̇ܡܝܢ ܗܘ̣ܘ
SevAnt:Epist . ܗܠܝܢ X ܗܟܝܠ ܆ ܡܣܒܪ ܐܢܐ ܕܙܕܩ ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܗܢܐ ܫܡܐ ܡܛܠ ܟܕ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܩܒܠܬ ܕܢܨܝܚܘܬܟ ܪܚܡܬ ܡܫܝܚܐ . X XX XXXXXX
AntiTriThWrit ܗܢܘܢ ܕܒܛܥܝܘܬܐ ܕܣܒܠܝܘܣ ܟܪܝܗܝܢ ܆ ܐܡ̇ܪ ܘܟܢܐ ܀ ܀ ܀ ܡܛܠ ܒܟܬܒܐ ܕܥܘܩܒܠ ܓܪܡܛܝܩܘܣ ܆ ܕܒܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܐܡܦܝܠ
Cyr:ComLuke ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ Xܣܪܐܝܠ ܂ ܥܝܢܐ̈ ܐܝܬ ܠܗܘܢ̣ ܘܠܐ ܚ̇ܙܝܢ ܂ ܡܛܠ ܂ ܥܡܐ ܣܟܠܐ̣ ܘܕܠܐ ܠܒܐ ܂ ܐܡ̇ܪ ܟܝܬ ܐܢܫ ܘܣ̇ܓܝ ܟܐܢܐܝܬ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܓܝܪ ܕܐܪܙܐ ܕܡܘܬܐ ܝܝ ܘܕܩܝܡܬܐ ܨܝ̇ܪܝܢܢ ܂ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܡܛܠ ܚ̇ܛܐ ܀ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܡܪܝܢܢ ܨܠܘܬ ܐ ܗ̇ܝ ܕܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܂
Tim1:Epist ܕܡܘܕܝܢ ܚܕ ܐܠܗܐ ܃ ܙ̇ܕܩ ܝܝ ܠܡܥܪܩ ܡ̣ܢ ܬܘܕܝܬܐ ܕܒܚܕ ܡܛܠ ܢ̇ܨܝܢ ܂ ܗܕܐ ܡܢܐ ܥ̇ܒܕܐ ܠܘܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܠܘ
PhiloxMab:TenMem ܝܘܬܪܢܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܘܡܣܒܪܢܘܬܐ ܣܪܝܩܬܐ ܕܗܘܬ ܥܠܝܗܝܝܢ ܡܛܠ ܢ . X ܕ ܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܪ ܕ ܬ X ܐܣܒܪܘ ܥܠ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܛܠܝܐ ܕܡܕܡ
BarṢal:ComGosp ܕܚ̣ܙܐ ܠܡܪܢ ܕܡܢ ܟܬܒܐ ܦ̇ܢ̣ܝ ܂ ܨ̣ܒܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܢܬܕܡܐ ܒܗ ܀ ܡܛܠ ܘܠܡܢܐ ܡܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܣܗܕܘܬܐ ܟܕ ܠܘ ܥܠ ܡܪܢ ܐܡܝܪܐ ܂ ܗ̇ ܂
Babai:BookUnion ܦܘܪܩܢܢ ܃ ܕܥܒܝܕ ܒܪܫܐ̈ ܡܦܪܫܐ̈ ܠܪܒܢ ܡܪܝ ܒܒܝ ܪܫ ܥܘܡܪܐ ܡܛܠ ܘܥܠ ܐܢܫܘܬܐ ܘܥܠ ܦܪܨܘܦܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܗܕܐ ܣܓܝܕܬܐ ܕܗܘܬ
SevAnt:CathHom ܩܝܘ̣ܝ̇ܬܗ ܕܐܠܗܐ ܪܒܐ ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܢܫ̇ܝܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܩܪܝܢܐ ³ܕܒܝܠܝܐ . ·ܚܕ ܒܫܒܐ· ܗ̇ܘ ܕܠܚܡܐܝܬ ܥܠ ܡܢܢ ܇
Chron1234 ܕܓܒܪܐ ܫܪܝܚܐ ܗܘܐ ܂ ܘܐܨܛܠܝ ܒܬܪ ܐܣܛܪܘܢܡܝܐ ܘܚܪܫܘܬܐ ܡܛܠ ܥܠ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܝ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܥܠ ܢܫܐ̈ ܘܕܪܘܟܬܐ̈ ܘܙܡܪܬܐ̈ ܂
JnEph:ActsEastSaints ܗܠܝܢ ܘܟܝܠ ܆ ܟܕ ܐܦ ܡܢ ܫܡ̣ܥܐ ܕܡܠܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܇ ܕܒܓܙܪ ܡܛܠ ܩܠܐ ܕܡ̣ܠܐ ܚܝܐ̈ ܕܐܡ̇ܪ ܇ ܕܬܘ ܥܘܠܘ ܒܪܝܟܘܗܝ̈ ܕܐܒܝ .
Chron1234 ܡܘܬܗ ܕܐܬܢܐܣܝܘܣ ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܀ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ·ܘܢܝܢܢ· ܝܪܚܐ ܡܛܠ ܡܐܠܠܘܢ ܘܝܚܝܕܝܐ ܘܕܝܪܝܐ̈ ܘܓܒܪܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܒܟܠܕܘܟ ܀
Ps-Zach:EccHist ܣܦܪ ܬܘܠܕܬ̈ ܐ ܂ ܕܟܬܒܐ ܕܒܪܝܬܐ ܂ ܪܝܫܐ ܕܬܠܬܐ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܡܛܠ ܦܝܣܐ ܕ·ܠܗ ܕܫܘܪܝ ܫܪܒܐ ܂ ܪܝܫܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܐܓܪܬ ܐ ܕܦܝܣܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܦܛܪܐ ܘܐܫܥܝܐ ܕܝܪܝܐ̈ ܂ ܒܕܐܪܒܥܐ̈ ܥܠ ܐܪܣܢܝܘܣ ܗܘܦܪܟܐ ܡܛܠ ܕܐܣܬܥܪ ܒܐܠܟܣܢܕܪ ܐ ܂ ܠܘܬ ܕܝܪܝܐ̈ ܕܦܪܫ-ܘ ܂ ܂ ܒܕܬܠܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܛܒ ܐܠܝܨ ܐ . ܗܝ̇ܕܝܢ ܐܬ̇ܟܢܫܘ ܠܘܬ ܕ . ܐ ܐܦܝܣܩܦܐ̈ ܡܛܠ ܒܟܠܙܒܢ ܆ ܕܢܬܠܘܢ ܐ ܇ ܕܟܝܪܘܛܢܝܐ ܠܥܕܬܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܆
Ps-Dion:ChronZuq ܕܠ ܐ ܐܠ̇ܐܐ ܗ̇ܘܝܬ ܠܝܕܘܥܐ ܚܟܝܡܐ ܂ ܕܝܬܝܪ ܡܢܝ ܡܦ̇ܣ ܡܛܠ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܐ̣ ܘܟܕ ܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܂ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܝ ܡ̇ܢ̣ ܂
SevAnt:LuqGramm ܕܟܕ ܒܠܚܘܕ ܒܬܐܘܪܝܐ ܠܫܘܚܠܦܐ ܕܒܐܘܣܝܐ ܦܪܫܝܢ ܚܢܢ ܆ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܐܡ̇ܪ-ܝܢܢ ܂ X XXܝ ܝ ܕܐܣܬܥܪܬ ܂
BarṢal:ComGosp ܬܠܬ ܥܠܬܐ̈ ܠܐ ܣܡ ܠܘܩܐ ܠܝܘܒܠ ܫܪܒܬܐ̈ ܒܪܝܫܗ ܕܟܬܒܐ ܂ ܡܛܠ ܬܕܡܪܬ̈ ܐ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܐܣܬܥܪܝ̈ ܀ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܐ ܀
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܕܠܡܐܠܦ ܐܦ ܠܗܢܐ . ܡܬܚܕ̇ܐ ܐܢܬ ܆ ܛܐܪܐܟܘܣX XX XX ܡܛܠ ܡܣܬ̣ܒܪ ܗܘܐ ܆ ܘܠܘ ܕܡܢܗܘܢ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܬܬܣܝܡ .
SevAnt:LuqGramm ܕܚܢܢ ܒܡܣܟܢܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܢܝܬܪ ܂ ܘܡܢ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܘ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܪܒܐ ܦܘܠܘܣ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܇ ܡܛܠܬܢ ܐܬ̇ܡܣܟܢ ܟܕ Xܥܬܝܪܐ̇ ܗܘ ܆
Ps-Dion:ChronZuq ܦܘܩܕܐ̈ ܘܝܪܬܘܬܐ̈ ܀ XX X Xܘܝ ܂ ܘXX ܫܠ̣ܡܬ ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܡܛܠ ܀ XX XXܘX ܂ XXܙ ܫܪܒܐ [ܕܚܡܫܐX ܥܠܝܗ̇ ܕܬ[ܫܥܝܬܐ
JnEph:EccHist ܕܠܟܠ ܐܢ ܂ ܫ ܡܛܐܒ ܗܘܐ ܕܟܝܪ ܥܘ̣ܗܕܢܐ ܀ </page><page> ܡܠܟܘܬܐ ܂ ܘܡܚܕܐ ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܐܚܪܢܐ ܐܟܘܬܗ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܥܠܘܗܝ ܚܫܐ ܐܝܟ ܗܢܐ ܂
SevAnt:CathHom ܪܡ̣ܬ ܐܢܫܘܬܘ ܐ̣ ܩܝܡܢܝ ܡܢ ܐܪܥܐ ܟܕ ܡܣܟܢܐ ܐ̇ܝܬܝ ܗܘܝܬ : ܡܛܠ ܐܝܟ ܕܠܗ̇ܝ ܕܝ̇ܠܕܐ ܀ ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪܬ :
BarEbr:CandSanc ܗܘܠܐ ܘܡܛܠ ܢܦܫܐ . ܡܛܠ ܗܘܢܐ . ܡܛܠ ܟܝܢܐ̈ ܝܕܘܥܬܢܐ̈ ܡܛܠ . ܗܠܝXܢ ܕܡܛܠ ܥܠܡܐ ܐܘ̇ ܥܠܡܐ̈ ܦܝܠܘܣܘܦܝܣܐ⁸ ܥܒܝܕܢ̈ .
JacSer:Epist ܕܠܐ ܨܒܝܐ ܚܪܘܬܢ ܒܝܘܬܪܢܗ̇ ܃ ܠܐ ܚ̇ܝܪܐ ܬܩ̇ܢܐܝܬ ܕܬܪܕܐ ܡܛܠ ܦܢ̣ܝܐ ܡܫܕܪ ܠܢ ܂ ܐܘܪܚܐ ܪܗܝܒ̣ܬܐ ܕܚܙܩ̣ܝܐ ܪܡܝܐ ܠܢ ܃
SevAnt:LuqGramm ܝX ܕܟܝܢܐܝܬ ܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܐ ܇ ܘܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐ ܢܗܘܐ ܡܛܠ ܩܢ̣ܐ ܠܗ ܇ 3]ܠܘ ܒܙܢܐ ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܠܐ ܒܝܠܕܐ ܟܝܢܝܐ ܇
SevAnt:CathHom XX XX X ܟܝܬ̣ XܝܐܢܘܐX ܡܬܟ̇ܢܐ ܬܪܐ ܐܝܟ ܠܫܢܐ ܕܝܠܗܘܢ ܇ ܡܛܠ ܕܠܘܬ̈ Xܘܡܝܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܝܐܢܘܐܪܝܘܣ ³ܡܬ̣ܩܪܐ ܇
BarṢal:ComGosp ܕܣܓܝܐܐ̈ ܨܒܘ ܕܢܟܬܒܘܢ ܃ ܠܘ ܠܡ̣̇ܬܝ ܘܠܡܐܪܩܘܣ ܐܡ̇ܪ ܡܛܠ ܥܠ ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ ܐܟܣܢܝܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܢܬ ܠܐ ܬܬܛܠܡ ܀
ThdrMops:ComGospJohn ܕܠܗܘ̇ ܕܡܙܕܩܦ ܆ ܐܚܪܢܐ̈ ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܐ ܐܣ̇ܪܝܢ ܠܗ ܐܝܟܐ ܡܛܠ <page> ܢܦܠ ܡ̣ܢ ܙܩܝܦܐ ܀ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܢܘܒܠܟ ܠܐܝܟܐ ܕܠܐ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܃
BarEbr:CandSanc ܕܐܬܐܡ̣ܪ ܡܛܠ ܡܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܥܠܝܐ̈ ܕܡܫܒܚܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܡܪܐ ܡܛܠ ³ܐܡ̣ܪ ܕܢܢ ⁴ܠܡܝܐ̈ ܡܝܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܘܝ̇ܕܥܝܢܢ . ܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܝܫܘܥ ܒܪ ܢ ¹ܡܫ̇ܬܥܐ ܟܬܒܐ ܟܗܢܝܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܇ ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܬ . ܢܝܬܐ̈ ܪܒܐ̈ ܗܘܐ ܇ ܘܠܐ ܣܟ ܐ . ܙܠ ܗܘܐ ܠܕܘܟ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ
SevAnt:CathHom ܟܝܬ ܕܒܪܝ̣ܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܗ̇ܘ ܕܥ̣ܒܕ ܟܠܘܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܘܡ̣ܫܚܠܦ ܒܡܫܪܬܚܘܬܐ ܘܣܓܝܐܘܬܐ ܘܕܒܩܢܝܢܐ ܚ̣ܫܝܒ ܇
SevAnt:CathHom ܕܩ̣̇ܒܠܬܘܢ ܒܘܝܐܟܘܢ : ܘܐܦ ܠܟܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕ ܓ̇ܚܟܝܢ ܡܛܠ ܕܒ̇ܟܝܢ ܗܫܐ ܕܬܓ̣ܚܟܘܢ : ܘXܦ ܠܟܘܢ ܥܬܝܪܐ̈ ܘܝ ܠܟܘܢ
BarEbr:CandSanc ܡܚܘܝܢܘܬ̈ ܘܫܒܝܬܐ̈ ܡܫܪܪܢܝܬܗ̇̈ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐX ܡܛܠ ܦܣܘܩܐ̈ ܬܪܝܢ̈ ܀ Xܩܘܘܩܐ ܩܕ ܡܝܐ· ܕܒܗ ¹ܐܝܬ ܢܝܫܐ ܚܕ .
SevAnt:CathHom ܦܘܪܩܢܐ ܕܢܦܫܗ ܘܕܘܟܪܢܐ ܕܥܢܝܕܘܗܝ̈ ܘܠܝܘܬܪܢܐ ܡܛܠ <page> ܕܩܕܝܫܐ ܣܐܘܪܝܘܣ X XX ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܐ . ܬ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ ܗܠܝܢ ܀ </page><page>
SevAnt:CathHom Xܐܦ ܨܝ̇ܪܐ : ܐܢܗ̣ܘ ܕܚܙܬܐ ²ܡܕܡ ܐܟܣܢܝܬܐ ܢܚܙܐ ܘXܠܒܪ ܡܛܠ ܦܝܝܫܝܢ ܡ̇ܢ ܫܪܪܐ : ܡܚܘܐ ܠܗܘܢ ܠܗ̇ܢܘܢ Xܡ̇ܩܠܣܝܢX
BarEbr:CandSanc ܡܢܝܘܬܗܘܢ . ܘܕܐܢ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܐܝܬ ²ܦܣܘܩܐ ܬܠܬܐ̈ ܀ ܡܛܠ ܩܕܝܫܐ ܆ ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܘܠܥܠܡ XXܝXܝX </page><page> ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ .
BarEbr:CandSanc ܝܕܥܬܐ ܕܐܘܣܝܐܣ̈ ܫܡܝܢܝܬܐ̈ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܡܛܠ 36 </page><page> · · · · · · · · . . . . XXXX 0̣̇ </page><page> ܫܬܐܣܬܐ ܚܡܝܫܝܬܐ . X XX܏1
PhiloxMab:epPatricius ܪܒܘܬ ܚܘܒܟX ܡܬܟ̣ܬܒ ܠܢ . XXX X ܘܛܟ ⁶ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܡܛܠ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܢ ܒܛܝܠܘܬܐ ³ܥܠ ܒܥܬܐ ܕܚܝܐ̈ ³ܕܢܦܫܢ ܗܐ ⁴ܡܢܟ X
BarEbr:CandSanc ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ . ܘܒܗ ܐܝܬ ܩܦܠܐܐܫܬܐ̈̈ ܀ ܡܛܠ 175--485 2 </page><page> XXX 487--617 3ܝX II </page><page> ܫܬܐܣܬܐ ¹ܪܒܝܥܝܬܐ X
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܠܐ ܝܕܥ ܗܘܐ ܡܘܫܐ ܕܒܝܕ ܝXX ¹ܪܢܨ ܠܥܓܠܐ . . . . ܠܗ ܡܛܠ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܠܥܡܐ ܕܠܗ ܠܣܐܡ ܢܡܘܣܐ ܒܥܓܠܐ ܚܠܦܘܗܝ ܗܘܘ .
Eph:madFaith ܕܛܒ ܣܢܝܩܝܢ̈ XX ܥܠ ܪܓܫܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ XX ⁴ܕܠܓܘ ܒܓܘ ܚܫܒܬܐ ܡܛܠ X ³ܒܠܚܘܕ ܪܒܐ ܚܙܬܟ ܐܘ ܟܣܝܐ ܒܥܬܟ ܪܓܫܐ̈ ܓܝܪ ܕܦܓܪܐ
Nars:memCreat ܛܟܣܐ ܕܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܘܬܘܒ ܚܕ ܐܢܘܢ ܒܗܝ ܕܟܝܢܐ ܫܘܐ ܗ̣ܘ ܡܛܠ ܚܕ ܬܠܬܐ ܐܢܘܢ ܟܡܐ ܐܢ ܚܕ ܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܕܒܗܘܢ . ܬܠܬܐ ܐܢܘܢ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܝ ܕܠܡܨܥܬܐ ܕܦܢܛܩܘܣܛܐ ܡܥܕܥܕܝܢܢ ܇ ܡܥܕܥܕܝܢܢ ܓܝܪ ܆ ܡܛܠ ܗܘܐ ܇ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ . ܠܐܐܢܫ ܐܝܟ ܕܠܝܬܝܪܐ̈ ܢܕܘܢ ܠܢ ܇
SevAnt:CathHom ܗܟܝܠ ܕܠܬܫܒܘܚܬܗ ܕܕܡܐ ܗ̇ܘ ܕܡܫܝܚܐ : ܗ̇ܘ ܕܐܬܐܫܕ ܡܛܠ ܒܕܡܐ ܕܝܫܘܥ ܇ ܗ̇ܝ ܕܚ̇ܕܬ ܠܢ ܐܘܪܚܐ ܚ̇ܕܬܐ ܘܚ̣ܝܬܐ ܀
SevAnt:CathHom ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܚ̇ܝܒ X ܗܘܐ . ܘܟܕ ܐܬܝܠܕ ܆ ܥܡ ܩܠܐ ܆ ܐܦ ܡܛܠ ܠܗ ܒܪܐ ܡܢ ܐܢܬܬܗ ܥܩܪܬܐ : ܘܐܬܦ̇ܠܓ ܘܠܐ ܗܝܡܢ ܆ ܫܬ̣ܩܐ
Eph:madLuqHeres ²ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܕܩܪܝܪ ܐܦ ܚܡܝܡ³ ܘܡܟܝܠ ܩܢܘܡܝܗܘܢ̈ ܡܢ ܡܐ ܡܛܠ ܠܣܟܠܐ̈ ¹ܘܚܟܝܡܐ̈ X ܐܢ ܓܝܪ ܚܡܝܡܐ̈ ܡܘܠܕܝܢ ܘܩܪܝܪܐ̈
SevAnt:CathHom ܟܝܬ ܕܐܦ ܦܠܚ̣ܐ . ܡܬܩܠܣܢܐ X0ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܟܕ ܒܟܘܠܝܘܬ ܡܛܠ ܥܪܘܩܝܐ ܕܡܢ ܣܘܓܦܢܐ ܡܕܡ ܇ ܐܘ ܠܘܬ ܬܘܪܨܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ .
SevAnt:CathHom ܕܠܘܬ ܗܝܟܠܐ ܗܢܐ ܕܣܗܕܐ̈ ܪܒܝ̈ ܙܟܘܬܐ ܐܦܩܟܘܢ ܥܠ ܡܛܠ ܆ ܐܬܐܡܪ ܕܝܢ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܀ X ܠܐ ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܢܬܕܡܪ
JacSer:memLuqJews ܐܒܐ ܘܥܡܗ ܕܐܒܐ ܐܦ ܐܠܗܐ ܗܘ . ³⁷ ܨܠܡܐ ³⁸ܕܫܘܒܚܗ ܘܨܡܚܐ ܡܛܠ ܗܘ ³⁵ܐܦ ܗ̣ܘ . ܘܒܪ ܐܠܗܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܨܡܚܐ ³⁸ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܆
Eph:madParad&LuqJul ܕܥܘ̣ܠܐ ܗܘܐ ܠܐ ܐܫܟܚܬ ܝܕܥܬ ܩܢܘܡܗ̇ ܘܫܘܬܦܗ̇ ܡܐ ܕܫܢܝܬ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܝܬ ܠܚܝܘܬܗ ܡܠܬܐ ܘܬܪܥܝܬܐ Xܝ 6ܘܐܢ ܟܕ ܒܦܓܪܐ ܗܘܬ
SevAnt:CathHom ܕܒܡܠܐ̈ ܕܝܠܝ ܗܠܝܢ ܒܨܝܪܬܐ̈ ܚ̇ܕܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܘܠܘܬ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܐܢܬܘܢ ܕܚ̇ܕܐ ܐܢܐX¹ܘܡܬܐܫܕ ܐܢ̣ܐ ܡܢ ܗܢܝܐܘܬܐ .
PhiloxMab:TenMem ܕܫܘܝܢ̈ ܒܥܘܩܒܐ ܢܫܬܪܝܢ̈ ܡܠܝܟ̈ : ܠܒܨܬܐ ܘܒܘܚܢܐ ܗܢܐ ܡܛܠ -- </page><page> ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ 1ܩܕܡܬ ܐܡܪܬ ܒܗ ܒܫܘܪܝܐ ܕܡܡܠܠܢ ܆ ܕܠܘ
IšoMerv:ComOT ܬܪܬܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܢܦܩܘ ܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܆ ܘܡܛܠ ܡܛܠ ܕܡܦܩܢܐ . ܣܦܪܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܡܦܩܢܐ ܕܝܢ ܡܬܩܪܐ ܣܦܪܐ ܗܢܐ .
HomEpiph ܕܨܒ̣ܐ ܡܬܕܒ̇ܪ ܗܘܐ . ܗܘܐ ܫܥܬܐ ܠܫܐܕܐ̈ . ܐܗܠܘ ܘܒܙܚܘ ܒܗ ܡܛܠ ܗܘܐ ܇ ܘܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܥܒܕܝܢ ܠܫܘܠܛܢܗ . 21ܒܫܘܠܛܢܗܘܢ
SophrJer:epArcadCyp ܕܐܦ ܠܐ ܐܬܒ̣ܣܪܬ̇ ܐܘ ܐܬܓܫ̣ܡܬ̇ ܇ ܬܐ ܕܒܣܪܐ ܘܕܓܘܫܡܐ . ܡܛܠ ܕܨ ܠܝܒܐ ܡܬܬܝܬܝܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܟܘܠ ܚܫܝܢ̈ ܡܐ ܘܡܒܥ̣ܕܐ .
JnDalya:Epist ܕܠܝܬ ܠܡܥܠ ܠܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܠܡ̇ܢ ܕܠܐ ܝ̣ܠܦ ܢܣܝܢܗ ܡܢ ܗܪܟܐ . ܡܛܠ ¹⁸ܫܘܒܚܗ ¹⁶ܕܡܪܟ ¹⁷ܬܬܚ̇ܦܐ ܆ ܘܠܚܙܬܟ ܠܐ ܐ̇ܫܬܘܐ .
PhiloxMab:TenMem ܕܡܚܝܠܘܬܗ̇ ܡܗ̇ ܗܝ . ܘܚܝܒܘܬܗ̇ ܡܢܗ̇ ܡܬܝܠܕܐ . ܡܛܠ ܚܝܠܬܢܘܬܐ . ܗܝܡܢܘܬܐ . ܐܝܬܝܗ̇ ܡܚܝܠܘܬܐ ܕܛܥܝܘܬܐ .
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܡܢܐ ܠܘ ܗ̣ܘ ܪܟܒ ܝܬܗ ܒܟܪܣܐ : ܕܢܚܬ ܪܘܚܐ ܘܚܝܠܗ ܕܐܒܐ ܘܟܢ ܡܛܠ : X 1ܡ̇ܢܐ ܗ̣ܝ ܕܐܠܨܬ ⁵⁰ܕܪܘܚܐ ܢܐܬܐ ܘܢܓܡܘܪ ܒܛܢܗ .
PhiloxMab:TenMem ܕܩܢܘܢܐ ܩܕܡܝܐ . ܥܬܐ ܗܢܘ : ܕܬܗܘܐ ܚܙܝܬܗ ܕܗ̇ܘ ܡܕܡ ܡܛܠ ܡܫܬܐܠܝܢ ܬܚܘܝܬܐ ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܣܟܠܘܬܗ ܕܡܫܐܠܢܗܘܢ .
BarEbr:CandSanc ܦܪܕܝܣܐ ܕܥܕܢ· ܘܫܪܟܐ ܕܬܐܘܪܝܐܣ̈ ܕܠܗ ܠܩܘܡܐ XXXXXX ܡܛܠ X10 1⬩13 . Xdd 7 : X9dd 98dd 99 1⬩00 . dd 13 : X10 79 </page><page>
PhiloxMab:TenMem ܕܡܫܝܚܐ ܢܚ̣ܬ . ܘܟܝܢܐ ܢܚ̣ܬ ܡܛܠ . ܩܢܘܡܐ ܢܚ̣ܬ . ܐܟܙܢܐ ܡܛܠ ܒܪܐ ܕܝܢ ܠܘ ܩܢܘܡܐ ܗ̣ܘ ܕ ܐܠܐ ܐܦ ܟܝܢܐ ܀ 5ܘܐܢ ܩܢܘܡܐ ܢܚ̣ܬ
Eph:madNativ ܕܛ̇ܒܐ ܗܘܐ ܒܪܝܟ ܗ̣ܘ ܕܠܐ ܐܗܡܝ ܡܛܠ ܕܐܦ ܟܐܢܐ ܗܘ ܒܪܝܟ ܡܛܠ ܛܝܒܘ ²⁷ܠܗ̇ܘ ܛ̇ܒܐ ܥܠܬܐ ܕܟܠ ܛܒܢ̈ 13ܒܪܝܟ ܗ̣ܘ ܕܠܐ ܐܟܣ
BarEbr:CandSanc ܐܬܘܬܐ̈ ܕܫܘܠܡܐ . ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘܩܐ̈ ܐܪܒܥܐ ܀ ܦܣ ܀ ܘܩܐ ܡܛܠ X XX X X 189 ܘܒܗ ܐܝܬ ܩܦܠܐܐ̈ ܫܬܐ ܀ X XXX X ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ
Hom6thCent ܕܙܕܩ ܠܢ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܫܬܝܩܐ̈ ܐܝܟܐ ܕܫܪܪܐ ܡܢ ܡܪܚܐ̈ ܡܬܛܠܡ ܡܛܠ ܕܓܒܐ ܠܝ ܘܐܝܬܘܗܝ ܡܥܕܪܢܐ ܕܚܝܝ̈ ܡܟܬܪ ܗܘܝܬ . ܐܠܐ
BarEbr:CandSanc ܒܥܬܐ̈ ܕܐ̇ܠܨܐ ܝܕܥܬܗܝܢ ܠܘܬ ܝܕܥܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܕܐ . Xܐܝܛܐ ܡܛܠ ܗܕܐ X ܐܠ̣ܨܬ̇ ܕܩܦܐܠܐܐẌ ³ܡܕܡ XX 198 . ܡ . X⁸ܥܠܝܗ̇ .
JacSer:turgFestHom ܕܐܝܬ ܗ̣ܘ ²ܫܠܡܐ ܒܡܪܘܡܐ̈ ܢܫܒܚܘܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܪܓܝܙܝܢ ܀ ܡܛܠ ܕܗܘܘ ܩܕܡܝܐ̈ Xܒܪܙܐ ܗ̣ܢܘܢ ܢܗܘܘܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܒܫܘܒܚܐ .
Eph:madChurch ܕܚܠܫܐ ܗܝ ܚ̇ܢܢܐ ܟ̇ܢܫܝܗ̇ ² ܠܨܠܘܬܢ ³ܨܝܕ ܬܪܥܟ ܡܘܪܒ ܟܠ ܡܛܠ ܙܟܘܬܐ ܠܐ ܟܝܬ ܛ̇ܠܡ ܠܗ̇ ܛܒܐ ܠܒܥܘܬܢ Xܝ X ܐܦܢ ܦ̇ܗܝܐ ܡܢܗ
P:1Chr [AB] ܕܒܝܘܡܬܗ̈ ܐܬܦܠܓܬ ܐܪܥܐ . ܘܫܡܐ ܕܐܚܘܗܝ ܝܩܛܢ . ܘܝܩܛܢ ܡܛܠ ܐܘܠܕ ܠܥܒܪ . ܘܠܥܒܪ ܐܬܝܠܕܘ ܬܪܝܢ ܒܢܝܢ̈ . ܫܡܗ ܕܚܕ ܦܠܓ :
P:1Macc [AB] ܕܡܢ ܝܘܡܐ ܕܦܪܫܢ ܡܢܗܘܢ . ܐܫܟܚܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ . ܡܛܠ ܠܗܘܢ : ܢܐܙܠ ܘܢܩܝܡ ܩܝܡܐ ܥܡ ܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܕܝܪܝܢ ܠܢ .
Sahd:BookPerf ܕܙܒܢܐ ܐܢܝܢ̈ ܙܥܘܪܐ . ܘܐܝܟ ܚܠܡܐ ܡܢܢ ܦܪܚܢ . ܒܗܠܝܢ̈ ܡܛܠ ܐܢܝܢ̈ ܡܕܝܢ ܠܡ ܛܒܐܝܬ ܠܐ ܚܕܝܢܢ ܒܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ . XX
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܕܨܒ̇ܝܢ ܕܠܐ ܢܦܠ ܥܠܝܗܘܢ ܝܘܩܪܐ ܣܓܝܐܐ ܕܦܘܪܬܟܝܗ̇̈ ܡܛܠ ܇ ܕܡܐ ܕܐܬܝܐ ܬܐܓ̣ܘܪܬܗܘܢ ܒܐܥܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ :
JacSer:memMarEph ⁴ܫܘܦܪܗ . X ] |ܐܢ ܩ̇ܪܒ ܐܢܐ ܐܢܐ ܡܚܝܠܐ ܐ̇ܪܫܘܡ ¹ܨܘܪܬܟ ܆ ܡܛܠ ¹ܘܠܛܠܠܐ ²ܟܡܝܪܐ ³ܕܡܝܢ ܆ ܘܙܠܓܝ̈ ܢܘܪܐ ܒ̇ܥܐ ]ܝܘܩܢܟ