simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܚܛܝܬܐ ܕܠܘܝܐ ܠܗ ܇ ܕܐܝܟ ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ²ܕܢܥܨܐ ³ܢܦܫܗ ܡܛܠ ܛܒ X ܘܠܟܘܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ̣ ܘܟܕ ܠܐ ܢܨܒܐ ܠܒܐ
AbbaIs:Ascet ܬܝܒܘܬܐ ܇ ܕܫܐܠܗ |ܐܒܐ ܦܛܪܐ . X X ܫ̇ܐܠܬܗ ¹ܠܐܒܐ : ܕܡܢܐ ܡܛܠ ⁸ ܝX ܕܩܘܕܫܐ ddX ܚܝܐ ܘܩܕܝܫܐ X ⁷ X ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ :
ActsGregPirang ܕܝܢ ܕܒܢܝܐ̈ ܚܢܢ ܘܬܠܡܝ̇ܕܐ ܕܐܒܘܢ ܗܢܐ ܙܗܝܐ ܘܪܘܚܢܝܐ : ܡܛܠ ܕܢܐܡܪ . ܐܘ ܗܘܢܐ ܕܢܟܬܘܒ ܥܠ ܟܠ ܚXܐ ܚXܐ ܡܢ ܕܡܝܪܬܗ̈ .
ActsMarBenh&Sar ܕܠܣܓܝܐܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܒܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܡܬܗܪܢ̈ ܡܛܠ ܘܣܗܕܐ‏ ‏ܓܒܝܐ ܡܪܝ ܒܗܢܡ ܛܪܕ ܫܐܕܐ̈‏ ‏ 1 ܚܒܝܒܝ̈ ܆
ActsMarMaʿIn ܡܫܝܚܐ ܆ ܘܠܐ ܟ̇ܦܪܝܢ ܗܘܘ . ܘܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܗܘ ܒܢܦܫܗ . ܡܢܘ ܟܝ ܡܛܠ . ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ ܕܐܝܟܢܐ ܣܒ̇ܠܝܢ ܗܘܘ ܚܫܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܘܐܘܠܨܢܐ̈
ActsMari ܬܫܝܝܬܐ XܡXܝ ܡܐXdd ܫܝܝܢܐ ݅ ܒܫܢܬ ݅ ܝܒܗ ݅ . . . X . ܢ . Xܝ . ܡܛܠ ܒܕܘܟ ܕܘܟ ܒܣܡܡܢܐ̈ ܪܫܝܐ̈ . ܘܩܝܡܝܢ ܐܢܘܢ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ .
ActsMiaphysites XX ܕܐܬܒ̇ܢܝܘ ܗܘܘ ܒܗ ܐܚܐ̈ ܕ ܠܗ̇ ܕܕܝܪܐ ܃ ܘܝܩܝܪ ܗܘܐ ܡܛܠ ܡܢ ܂ ܟܘܪܚܐ ܕܚܒܘܫܝܗ̣ ܘܣܡܘܗܝ ܒܒܝܬܐ ܒ̇ܪܝܐ ܂
ActsPaulQenṭ&JnEdes ‏ ‏ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܦܠܚ̇ ܗܘܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܦܥܠܐ . ܡܛܠ ‎ [6]‎‏ܗܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܐ ܓܒܐ ܠܗ ܗܢܐ ܕܘܒܪܐ .
ActsSlaveChrist ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܚܒܪܐ ܝܘܕܝܐ ܕܢܐܟܘܠ ܥܡܗ ܘܡܬܪܓܪܓ ܗܘܐ ܕܥܡ ܡܛܠ ܘܒܢܝ̈ ܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܐܝܟܢܐ ܕܐܫܝܪ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܢܦܘܫ
ActsStAnth ܫܡܗ X⁵ܕܐܦ ܒܗ̇ ⁵⁶ܒܗܕܐ ܬܫܥܝܬܐ ܢܐܪܒ ܠܗ ܫܘܒܚܐ ܡܛܠ ܟܐܢܐ XX Xܛܘܒܬܢܐ X ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܇ X⁴ܘܣܟܐ
AntiTriThWrit ܗܢܘܢ ܕܒܛܥܝܘܬܐ ܕܣܒܠܝܘܣ ܟܪܝܗܝܢ ܆ ܐܡ̇ܪ ܘܟܢܐ ܀ ܀ ܀ ܡܛܠ ܒܟܬܒܐ ܕܥܘܩܒܠ ܓܪܡܛܝܩܘܣ ܆ ܕܒܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܐܡܦܝܠ
AnṭTagr:FifBookRhet ܕܠܡܫܘܚܬܐ ܕܡܠܬܐ ܡܬܠܚܡܢ̈ ܠܗ̇ ܩܝܢܬܐ̈ ܘܢܘܨܪܬܐ̈ X : X ܡܛܠ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܕܝܢ ܡܥܝܢܐ ܘܡܥܕܪܐ ܠܡܕܥܐ ܗܝ ܐܘܡܢܘܬܐ
ApocPs-Meth ܕܥܒ̣ܪ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ ܡܝ̣ܬ . X X XX M . 1ܘܠܠܘܙܝܐ̈ ܘܟܘܪܫ ܦܪ ܡܛܠ . ܠܘܬ ܕܝܢ ܬܘܒ ܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ ܕܟܢܫܬܘܢ ܘܐܡܪܬܘܢ ܕܐܢ ܐܕܡ
Ath:ExposPs ܕܟܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܡܝܪܝ̈ Xܝ 71ܒܪܘܚܐ ܝ̇ܠܦ ܡܛܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܝܕܥܬܐ ܘܒܬܐܪܬܐ ܕܟܝܬܐ ܡܙܡܪܝܢ ܠܗ .
Ath:HomEpist ܐܘܣܝܐ ܘܟܝܢܐ ܘܝܬܐ ܘܩܢܘܡܐ . ܐܡܬ ܝ ܕ . . . ܐܘܣܝܐ ܗܟܝܠ -- ܡܛܠ 18dd· X1dd 11ܢ̇ . ܝ X ddXX · . . ܢ̇ . ܝ X dd1Xdd· X1 ܬ ܘܒ
Ath:Inc ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܡܠܬܐ ܘܕܢܚܗ ܕܠܘܬܢ ܕܒܝܕ ܦܓܪܐ . ܡܛܠ ܕܩܕܝܫܐ ܐܬܢܣܝܘܣ ܪܝܫܐ ܕܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ .
Ath:Treatises ܝܘܡܐ ܝ ܐܚܪܝܐ ܕܐܢܫ ܠܐ ܝ̇ܕܥ . ܘܐܦ ܠܐ ܒܪܐ . ܐܠܐܐܢ ܐܒܐ . ⁴ ܡܛܠ . ²ܘܬܘܒ . ܐܠܗܝ ܐܠܗܝ . X ܠܡܢܐ ܫܒܩܬܢܝ . ³ܘܬܘܒ ܡܚܕܐ .
Babai:BookUnion ܦܘܪܩܢܢ ܃ ܕܥܒܝܕ ܒܪܫܐ̈ ܡܦܪܫܐ̈ ܠܪܒܢ ܡܪܝ ܒܒܝ ܪܫ ܥܘܡܪܐ ܡܛܠ ܘܥܠ ܐܢܫܘܬܐ ܘܥܠ ܦܪܨܘܦܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܗܕܐ ܣܓܝܕܬܐ ܕܗܘܬ
BarAphton:ActsSev ܕܥܡܝܠ ܐܢܐ ܘܡܚܝܠ ܐܢܐ ܒܬܪܥܝܬܝ ܆ ܐܝܟ X ܪܓܠܘܗܝ̈ ܕܣܒܐ X ܡܛܠ . ܐܠܐ ܐܬܟܫܦ ܠܝܫܘܥ ܕܝܠܟ : ܕܠܘܬ ܗܕܐ ܢܚܝܠܢܝ : ܝX ܝ X
BarBahl:SyrLex ܕܚܡܫܐ ܡܡܠܠܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܘܢܝܐ̈ . ܘܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܡܛܠ والازمنة ܀ ܐܐܘܠܝܣ ܗ ܚܕ ܡܢ ܡܡܠܠܐ̈ ܕܝܘܢܝܐ̈ :