simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܬܘܪܨܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܐܦ ܦܠܚ̣ܐ
SevAnt:CathHom ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܢܬܕܡܪ ܡܛܠ ܕܠܘܬ ܗܝܟܠܐ ܗܢܐ
SevAnt:CathHom ܡܢ ܗܢܝܐܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܒܡܠܐ̈ ܕܝܠܝ ܗܠܝܢ
SevAnt:Epist ܩܝܡܗ . ܒܪܡ ܡܛܠ ܕܙܒܢܐ ܕܐ̈ ܓܘܢܐ
SevAnt:Epist X XX XXXXXX ܡܛܠ . ܗܠܝܢ X
SevAnt:LuqGramm ܝ ܕܐܣܬܥܪܬ ܂ ܡܛܠ ܕܟܕ ܒܠܚܘܕ ܒܬܐܘܪܝܐ
SevAnt:LuqGramm Xܥܬܝܪܐ̇ ܗܘ ܆ ܡܛܠ ܕܚܢܢ ܒܡܣܟܢܘܬܗ ܕܗ̇ܘ
SevAnt:LuqGramm ܒܝܠܕܐ ܟܝܢܝܐ ܇ ܡܛܠ ܝX ܕܟܝܢܐܝܬ ܢܗܘܐ
SevAnt:LuqJul ܕܡܬܝܗܒܢ ܠܒܘܚܪܢܗ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܟܕ ܝܨܝܦܘܬܐ
SevAnt:LuqJul : ܠܗ : ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ : ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul ܢܫܪܪ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܛܥܝܢ ܡܛܠ ܪܚܡܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܠܐ
SevAnt:LuqJul ܕܝܠܝ ܬܗܝܡܢܘܢ . ܡܛܠ : ܗܢܐ :
SevAnt:madHym . ܟܙ ܒ ܡܛܠ ܕܡܢ ܥܠܬ ܚܛܝܬܢ
SevAnt:madHym ܕ ܓ̇ܠܐ ܇ ܡܛܠ ܫܒܒܘܬܗ ܕܡܝ̣̇ܬܐX ܗ̇ܘ
Shub:BookGifts ܒܣܒܪܟ ܘܒܕܘܒܪܟ . ܡܛܠ ܕܥܠܡܢ ܗܢܐ ܒܟܠ
SilwQard:ScholUrmApp ܐܝܬܝܐ̈ ܐܢܘܢ ܆ ܡܛܠ ܪܠܝܬ ܐܝܬܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈
SophrJer:epArcadCyp ܡܐ ܘܡܒܥ̣ܕܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܐܬܒ̣ܣܪܬ̇
SynOr ܘܟܢܘܫܬܢ̈ ܕܒܡܕܢܚܐ . ܡܛܠ ܕܟܕ ܒܦܓܪ ܡܢܢ
SynWestSyr . ܡܕܡ ܡܕܡ ܡܛܠ ܚܪܬܐ . X0
SynWestSyr ܬܩܘܡ . ܗܝܕܝܢ ܡܛܠ ܕܢܡܘܣܐ ܫܒܩܬ ܒܝܕ