simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memTransfig ܠܗ ܠܡܐܡܪܐ ܢܡܠܠܟ ܡܛܠ ܚܘܒܟ ܘܬܐܪܒ ܥܡܟ
Eph:memHom ⁶ܒܨܠܘܬܐ ܐܙܕܗܪ ܕܡ ܡܛܠ ܩܢܛܐ ܕܐܘܠܨܢܐ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܦ XX
JacSer:memMarEph ܢܘܪܐ ܒ̇ܥܐ ]ܝܘܩܢܟ ܡܛܠ ⁴ܫܘܦܪܗ . X
P:1Chr [AB] ܕܚܕ ܦܠܓ : ܡܛܠ ܕܒܝܘܡܬܗ̈ ܐܬܦܠܓܬ ܐܪܥܐ
P:Judg [AB] ܠܝ ܒܘܪܟܬܐ : ܡܛܠ ܕܒܐܪܥܐ ܕܬܝܡܢܐ ܝܗܒܬܢܝ
BarEbr:CandSanc X ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܫܘܠܡܐ .
SilwQard:ScholUrmApp ܐܝܬܝܐ̈ ܐܢܘܢ ܆ ܡܛܠ ܪܠܝܬ ܐܝܬܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈
IšoMerv:ComPs ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܕܡܟܣܢܐܝܬ ܐܡܝܪܝܢ ܇
Pall:LausHist ܕܥܒ̣ܕܝܗ̇̈ ܬܬܕܚܩܝ ܗܘܬ ܡܛܠ ܫܚܝܡܘܬܗ̇ . ܓܘܢܝܐ
BarKepha:CelebNat . ܒܕܚܠܬܐ ܡܢ ܡܛܠ ܚܛܝܬܐ . ܒܚܕܘܬܐ
IsaacNin:DiscColl ܕܚܝ̇ܒ¹ܐܢܐ ܠܟ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܫܒܚܟ ܘܐܘܕܐ
SevAnt:madHym ܕ ܓ̇ܠܐ ܇ ܡܛܠ ܫܒܒܘܬܗ ܕܡܝ̣̇ܬܐX ܗ̇ܘ
sugAngel&Mary ܠܗ̇ ܐܦ ܣܒܪܗ̇ ܡܛܠ ܒܛܢܗ̇ ܡܬܗܪ ܠܟܠ
SevAnt:CathHom ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܛܠ ܝܫܘܥ ܒܪ ܢ
JacSer:memElijAscendsHeav ܗܝ ܕܐܦܠܐ ܡܝܬ ܡܛܠ ܫܘܦܪܘܗܝ̈ 105 ܗܝ
Eph:madCarNis ܐܢܐ ܡܟܝܠ ܝܫܘܥ ܡܛܠ ܦܓܪܟ ܫܟܪܬܟ ܕܚܦܝܬܗ̇
ZachSch:ActsSev ܒܥܐ ܐܢܐ ܕܐܠܦ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܨܒܐ ܐܢܐ
P:Phil-Phlm [AB] ܠܗܫܐ . ܡܛܠ ܕܬܟܝܠ ܐܢܐ ܥܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܃ ܡܛܠ ܕܠܗܘ̇ ܕܡܙܕܩܦ ܆