simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܒܥܬܐ̈ ܕܐ̇ܠܨܐ ܝܕܥܬܗܝܢ ܠܘܬ ܝܕܥܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܕܐ . Xܐܝܛܐ ܡܛܠ ܗܕܐ X ܐܠ̣ܨܬ̇ ܕܩܦܐܠܐܐẌ ³ܡܕܡ XX 198 . ܡ . X⁸ܥܠܝܗ̇ .
JacSer:Epist ܕܠܐ ܨܒܝܐ ܚܪܘܬܢ ܒܝܘܬܪܢܗ̇ ܃ ܠܐ ܚ̇ܝܪܐ ܬܩ̇ܢܐܝܬ ܕܬܪܕܐ ܡܛܠ ܦܢ̣ܝܐ ܡܫܕܪ ܠܢ ܂ ܐܘܪܚܐ ܪܗܝܒ̣ܬܐ ܕܚܙܩ̣ܝܐ ܪܡܝܐ ܠܢ ܃
Ps-Zach:EccHist ܣܦܪ ܬܘܠܕܬ̈ ܐ ܂ ܕܟܬܒܐ ܕܒܪܝܬܐ ܂ ܪܝܫܐ ܕܬܠܬܐ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܡܛܠ ܦܝܣܐ ܕ·ܠܗ ܕܫܘܪܝ ܫܪܒܐ ܂ ܪܝܫܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܐܓܪܬ ܐ ܕܦܝܣܐ ܂
JnRufus:Pleroph ܛܘܒܢܐ ܦܠܐܓܝܘܣ² ܐܘܪܗܝܐ . ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܘܒܪܐ̈ ܡܛܠ ܘܟܕ ܛܒ ܪܚܝܡ ܗܘܝܬ ܡܢܗ ܀ ¹³ ܒ - ܬܘܒ ܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܠܢ ܗܘ ܐܒܐ ܆
PhiloxMab:Disc ܕܡܝܬܐ ܠܘܬ ܥܒܕܐ̈ . ܘܫܦܝܪ ܩܪܝܢܐ . ܘܗܪܓܐ ܕܟܬܒܐ̈ ܇ ܡܛܠ . ܘܡܣܗܕܐ ܥܠܝܗܘܢ ܬܐܪܬܗܘܢ . . ܫܦܝܪ ܓܝܪ ܫܡܥܗ ܕܢܡܘܣܐ ܆
Chrys:ComJohn1 ܚܘܒܗ ܡܘܕܥܐ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܪܟܐ ܇ ܡܛܠ ܕܥܠ ܚܠܝܨ ܘܬܗ ܡܫ̇ܬܥܐ ܡܛܠ ܗܝ . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܗ̇ܝ : ܥܠ ܬܘܟܠܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܘܬ ܡܪܢ
BarEbr:Ethic ⁸ܨ ܠܘܬܐX . Xܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘܩܐ̈ ܬܫܥܐ . ¹⁰ X ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ . ܡܛܠ ܕܕܘܪܫܐ ܦܓܪܢܝܐ . ⁷ ܩܦܠܐܐ̈ ܬܫܥܐ . ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ .
Eph:madFast ܐܢܫܐ ܨܡ ܐܝܟ ܐܢܫܐ ܟܕ ܐܠܗܐ ܗܘ ܘܙܟܐ ܠܒܝܫܐ X ܒܨܘܡܐ ܕܟܝܐ ܡܛܠ ܒܨܘܡܐ ܐܩܪܒ ܘܙܟܝܗܝ ܠܒܝܫܐ 4ܥܠ ܕܐܬܬܚܬܝ ܘܗܘܐ ܐܢܫܐ
JacSer:memSolit ܗܕܐ ܒܝܫܐ ܡܥܝܩ ܠܗ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܒܗܕ ܥܠܬܐ ܢܕܘܕ ܗܘܢܗ ܡܢ ܡܛܠ ܐܦ ܡܢ ܪܗܛܗ ܘܠܝܬ ܠܗ ܥܠܬܐ ܕܡܛܠܬܗ̇ ܒܥܩܬܐ ܢܗܘܐ 838 35
JacSer:memCharThatEzekSaw ܪܚܡܐ̈ ܕܥܙܝܠܝܢ ܒܟ 15 ܪܡܐ ܕܡܒܥܕ ܡܢ ܟܢܫܝܗܘܢ̈ ܡܛܠ ܫܩܝܠ ܒܟܪܘܒܐ̈ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ ܡܢ ܐܪܥܢܐ̈ ܐܢܬ ܡܠܠ ܒܝ
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܠܐ ܝܕܥ ܗܘܐ ܡܘܫܐ ܕܒܝܕ ܝXX ¹ܪܢܨ ܠܥܓܠܐ . . . . ܠܗ ܡܛܠ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܠܥܡܐ ܕܠܗ ܠܣܐܡ ܢܡܘܣܐ ܒܥܓܠܐ ܚܠܦܘܗܝ ܗܘܘ .
P:Matt [AB] ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܀ . ܀ . ܨܚ ܒ ܟܕ ܡܝܬ ܕܝܢ ܗܪܘܕܣ ܡܠܟܐ ܆ ܡܛܠ ܣܓܝܐܐ . ܪܚܝܠ ܒܟܝܐ ܥܠ ܒܢܝܗ̇̈ ܆ ܘܠܐ ܨܒܝܐ ܠܡܬܒܝܐܘ
memSoul&Body ܕܥܒܪ ܦܘܩܕܢ ܡܪܗ ܘܐܦ ܙܕܝܩܐ̈ ܟܕ ܠܐ ܐܣܟܠܘ ܗܐ ܫܬܝܢ ܠܗ . ܡܛܠ ܐܘ ܟܡܐ ܡܪܝܪ ܟܣܐ ܕܡܘܬܐ ܕܐܫܩܝ ܐ݊ܕܡ . ܠܟܠܗܘܢ ܝܠܕܘܗܝ̈
BarḤadbš:FoundSch ܕܥܠܘܠܪܐ ܗܝ : ܡܥܘܟܐ ܒܝܫܘܬܐ . ܘܠܚܟܡܪܗ ܡܛܠ ܕܝܠܝܦܬܐ ܡܛܠ ܠܗ ܗܠܝܢ : ܘܐܦܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܫܬܘܕܐ ܫܪܝܪܢ̈ . ܠܛܒܘܬܗ ܓܝܪ
ActsSlaveChrist ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܚܒܪܐ ܝܘܕܝܐ ܕܢܐܟܘܠ ܥܡܗ ܘܡܬܪܓܪܓ ܗܘܐ ܕܥܡ ܡܛܠ ܘܒܢܝ̈ ܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܐܝܟܢܐ ܕܐܫܝܪ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܢܦܘܫ
BarEbr:CandSanc ܕܐܬܐܡ̣ܪ ܡܛܠ ܡܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܥܠܝܐ̈ ܕܡܫܒܚܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܡܪܐ ܡܛܠ ³ܐܡ̣ܪ ܕܢܢ ⁴ܠܡܝܐ̈ ܡܝܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܘܝ̇ܕܥܝܢܢ . ܗܘܐ
Eph:memHom ܩܢܛܐ ܕܐܘܠܨܢܐ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈ X 48ܬܦܘܫ ܡܢ ܕܬܪܕܐ ܡܛܠ ܬܘܟܠܢܐ ⁵ܕܝ̇ܗܒܐ ܚܝܠܐ ⁶ܒܨܠܘܬܐ ܐܙܕܗܪ ܕܡ
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܕܡܪܝܐ ܡܟܟܗ̇ ܥܠ ܣܘܓܐܬ ܚܛܗܝܗ̇̈ : ܘܝܠܘܕܝܗ̇̈ ܐܙܠܘ ܡܛܠ ܠܗ̇ . ܗ ܗܘܘ ܐܠܘܨܝܗ̇̈ ܠܪܝܫ : ܘܒܥܠܕܒܒܝܗ̇̈ ܫܠܝܘ :
PhiloxMab:TenMem ܝܘܬܪܢܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܘܡܣܒܪܢܘܬܐ ܣܪܝܩܬܐ ܕܗܘܬ ܥܠܝܗܝܝܢ ܡܛܠ ܢ . X ܕ ܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܪ ܕ ܬ X ܐܣܒܪܘ ܥܠ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܛܠܝܐ ܕܡܕܡ
JacSer:memElish ܢܘܗܪܟ ܕܨܒܝܥܐ ܒܗ ܒܚܘܒܐ ܐܣܒܟ ܥܠ ܚܘܫܒܝ̈ ܟܕ ܬܗܪ ܐܢܐ 10 ܡܛܠ ܒܢܘܗܪܐ ܕܡܠܬܟ ܬܪܗܛ ܡܠܬܝ ܥܠ ܗܓܝܢܟ ܕܬܗܘܐ ܦܐܝܐ