simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ . ܘܒܗ ܐܝܬ ܩܦܠܐܐܫܬܐ̈̈ ܀ ܡܛܠ 175--485 2 XXX 487--617 3ܝX II ܫܬܐܣܬܐ ¹ܪܒܝܥܝܬܐ X
sugChurch&Zion ܡܘܫܐ ܝܡܐ ܥܒܪܬܝ ܘܡܛܠ ܐܗܪܘܢ ܓܠܠܐ̈ ܫܘܪܬܝ . ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܡܛܠ . ܘܦܪܥܘܢ ܕܚܙܢܝ ܒܬܪܝ ܪܕܦ ܘܒܓܘ ܝܡܐ ܚܝܠܗ ܛܒܥ ܥܕܬܐ
sugSinfulWom&Satan ܡܢ . ܕܠܡܐ ܪܚܡܝܟܝ̈ ܨܝܕܝܟܝ ܐܬܘ ܘܥܡܗܘܢ ܨܒܝܬܝ ܡܛܠ ܫܘܒܚܐ ܠܡܪܝܡܐ ܤܛܢܐ ܨܝܕ ܒܣܡܐ ܡܘܢ ܐܙܠܬܝ ܘܗܕ ܫܛܝܦܬܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܫܘܝܢ̈ ܒܥܘܩܒܐ ܢܫܬܪܝܢ̈ ܡܠܝܟ̈ : ܠܒܨܬܐ ܘܒܘܚܢܐ ܗܢܐ ܡܛܠ -- ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ 1ܩܕܡܬ ܐܡܪܬ ܒܗ ܒܫܘܪܝܐ ܕܡܡܠܠܢ ܆ ܕܠܘ
JacSer:memElishKgMoabSacrSon ܗܢܐ ܬܩܦ ܗܘܐ ܪܘܓܙܐ ܥܠ ܝܣܪܝܠ ܟܕ ܡܘܐܒܝܐ ܒܪܗ ܥܠ ܫܘܪܐ ܡܛܠ ܕܡܥܕܪ ܠܗ 288 130 ܘܠܝ ܥܡܝ ܫܛܢܝ ܟܕ ܥܘܕܪܢܝ̈ ܛܒ ܣܓܝܐܝܢ
Shub:BookGifts ܕܥܠܡܢ ܗܢܐ ܒܟܠ ܚܝܘܗܝ̈ ܆ ܕܘܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܗܘ̇ ܕܥܬܝܕ ܡܛܠ ܡܪܢ . ܫܒܘܩ ܕܘܡܝܐ ܕܥ̇ܒܪ ܘܐܚܘܕ ܫܪܪܐ ܒܣܒܪܟ ܘܒܕܘܒܪܟ .
EliaQarṭ:memPhiloxMab ܪܚܡܬܗ ܘܝܨܝܦܘܬܗ ܥܠ ܝܘܠܦܢܐ ܘܒܛܝܠܘܬܗ ܥܠ ܩܪܝܢܐ̈ ܡܛܠ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܘܐܬܟܢܝ ܗܘܐ ܒܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܪܒ ܡܠܦܢܐ̈
ChronEdes ܥܠܠܬܐ̈ ܕܡܠܟܘܬ ܐ̣ ܂ ܐܬܚܫܒ ܠܡܩܛܠܗ ܂ ܘܥܪܩ ܕܢ̣ܐܙܠ ܡܛܠ ܕܝܢ ܫܒܩܗ̣ ܒܬܪܥܗ ܂ ܘܒܝܕ ܕܡܟܣ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܒܢܕܘܝ ܠܟܘܣܪܘ
P:PrMan [AB] ܣܘܓܐܐ ܕܡܒܐܫܢܘܬܐ ܕܪܘܫܥܝ̈ . ܡܛܠ ܕܥܒܕܬ ܒܝܫܬܐ̈ ܡܛܠ ܫܘܐ ܐܢܐ ܕܐܪܝܡ ܥܝܢܝ̈ ܘܐܚܘܪ ܘܐܚܙܐ ܪܘܡܐ ܗܘ ܕܫܡܝܐ .
P:Jer [AB] ܕܛܠܐ ܐܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܝ ܡܪܝܐ : ܠܐ ܬܐܡܪ ܕܛܠܐ ܐܢܐ : ܡܛܠ ܕܥܠ ܡܛܠ ܝܗܒܬܟ . ܘܐܡܪܬ ܒܒܥܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ : ܗܐ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܡܡܠܠܘ
DionAr:MystWritings ܗܢܐ ܕܝܢ ܟܐܡ̇ܬ ܒܟܠܗ̇ ܬܐ ܓܘܪܬ̣ܗ ܕܝܘܠܦܢܐ ܐܠܗܝܐ ܆ ܡܛܠ ܬܩ̣ܢܬ ܐܢܘܢ ܡܫܒܚܢܐܝܬ ³ܘܪܙܢܐܝܬ ܠܟܘܢܝܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ . ܀
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܝܠܝ ]ܒܗ̇ ܡܬܬܠܐ ܐܢܐX ܆ ܐܠܐ ܠܫܘܒܚܐ ܡܛܠ ܕܩܪܒܐ ܐܣܩܝܗ̇ ܘܐܦܠܐ ܪܐܬܠܝܗ̇ ⁷ܐܝܬ ܒܝ ܚܝܠܐ . ⁸ ܠܐ ܗܘܐ
GanBus ܛܒܘܬܗ ܠܡܚX ܕܐܠܗܐ ܘܕܪܚܡܘܗܝ̈ ܒܠܚܘܪ . . ܡܪܢ ܥܕܪܝܢܝ . ܡܛܠ ܇ ܘܚܠܒܐ ܝ̇ܢܩ ܪܘܚܢܝܐ ܡܢ ܬܕܝ̈ ܠܒܝܫܝ̈ ܐܠܗܐ ܘܡܝܢܩ ܇
SevAnt:LuqGramm ܕܟܕ ܒܠܚܘܕ ܒܬܐܘܪܝܐ ܠܫܘܚܠܦܐ ܕܒܐܘܣܝܐ ܦܪܫܝܢ ܚܢܢ ܆ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܐܡ̇ܪ-ܝܢܢ ܂ X XXܝ ܝ ܕܐܣܬܥܪܬ ܂
SevAnt:CathHom ܟܠ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܐܢ̣ܝܢ ܐܢ ܕܝܢ ܐܢ ܘ̣ܘ ܕ ܐܦ ܠܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܝܟ ܡܛܠ ܘXX ܘܘXXܘX ܪܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ eX ܘii ܘ ܗܘܝ ܪܗ̣ܢܝܢ ܐܢܝܢ
MartMarPinḥ ܕܬܠܡܝܕܐ ܗܘܐ ܕܪܒܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܡܢܗ ܩܒܠ‏‎ ܡܛܠ ܒܟܦܢܐ ܘܒܨܗܝܐ ܘܒܛܘܪܦܐ̈ ܕܡܢ ܫܐܕܐ̈ ܘܕܝܘܐ̈
SevAnt:CathHom ܪܡ̣ܬ ܐܢܫܘܬܘ ܐ̣ ܩܝܡܢܝ ܡܢ ܐܪܥܐ ܟܕ ܡܣܟܢܐ ܐ̇ܝܬܝ ܗܘܝܬ : ܡܛܠ ܐܝܟ ܕܠܗ̇ܝ ܕܝ̇ܠܕܐ ܀ ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪܬ :
PhiloxMab:epMonksSen ܐ̇ܝܕܐ ܠܒܘܫܐ ܕܣܥܪܐ ܘܨܘܡܐ ܘܢܙܝܪܘܬܐ ܇ ܘܬܫܡܫܬܐ ܡܛܠ ܡܬܚ̇ܡܐ ܕܒܓܘ ܕܝܪܐ . ܡܟܐ ܓܝܪ ܘܐܦ ܘ̇ܠܐ ܠܡܫܪܝܘ .
SermHolyWeek ܟܠܢ ܗܘܐ ܕܒܚܐ ܘܪܥܝ ܠܐܒܘܗܝ ܕܪܓܝܙ ܗܘܐ ܥܠ ܐܢܫܘܬܐ ܡܛܠ ܐܒܘܗܝ ܡܢ ܕܪܕܪܝܢ̈ 41ܘܨܒܬ ܪܒܘܬܗ ܘܢܚ̣ܬ ܗܘܐ ܩܛܝܠܐ
Eph:memHom ܩܢܛܐ ܕܐܘܠܨܢܐ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈ X 48ܬܦܘܫ ܡܢ ܕܬܪܕܐ ܡܛܠ ܬܘܟܠܢܐ ⁵ܕܝ̇ܗܒܐ ܚܝܠܐ ⁶ܒܨܠܘܬܐ ܐܙܕܗܪ ܕܡ