simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܣܓܝ ܘܕܠܐ ܣܟܐX ܚܣܝܪܝܢ ܚܢܢ ܡܢ ܕܠܡܕܪܟܘ ܨܒܘܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܡܛܠ ܣܦܩܝܢ ܚܢܢ ܠܡܕܥ ܘܠܐ ܕܒܐܝܢܐ ܙܢܐ ܐܟܠܘ ܘܐܫܬܝܘ ܇
PhiloxMab:TenMem ܕܩܢܘܢܐ ܩܕܡܝܐ . ܥܬܐ ܗܢܘ : ܕܬܗܘܐ ܚܙܝܬܗ ܕܗ̇ܘ ܡܕܡ ܡܛܠ ܡܫܬܐܠܝܢ ܬܚܘܝܬܐ ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܣܟܠܘܬܗ ܕܡܫܐܠܢܗܘܢ .
SevAnt:CathHom ܝܫܘܥ ܒܪ ܢ ¹ܡܫ̇ܬܥܐ ܟܬܒܐ ܟܗܢܝܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܇ ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܬ . ܢܝܬܐ̈ ܪܒܐ̈ ܗܘܐ ܇ ܘܠܐ ܣܟ ܐ . ܙܠ ܗܘܐ ܠܕܘܟ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ
DadQaṭ:ComAscet ܕܢܬܓܠܐ ܫܘܠܛܢܗ X ܘܚܘܒܗ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ . O⬩ ܗܢܐ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܇ ܠܝܬ ܠܗ ܓܝܪ ܝܕܘܥܐ ܘܝܨܘܦܐ̣ ܘܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܚܪܐ ܠܗ
IsaacNin:DiscColl ܗܢܐ ܐܫܒܚܟ ܘܐܘܕܐ ܠܫܡܟ . ܟܠܗ ܓܙܟ ܝܗܒܬܝܗܝ ܠܥܠܡܐ . ܐܢ ܡܛܠ ܐܝܬܝ ܡܢܗ̣ ܠܐ ܐܛܠܘܡ ܠܡܢܬܐ ܕܬܘܕܝܬܝ ܕܚܝ̇ܒ¹ܐܢܐ ܠܟ .
P:Esd [AB] ܗܢܘܢ ܕܚܛܘ ܘܐܪܫܥܘ ܒܡܪܝܐ . ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܥܡܐ ܘܡܠܟܘܬܐ . ܡܛܠ . ܒ ܘܗܠܝܢ ܕܥܠܘܗܝ ܕܝܢ ܆ ܟܬܝܒܢ̈ ܒܙܒܢܐ̈ ܕܡܢ ܩܕܝܡ .
SevAnt:Epist . ܗܠܝܢ X ܗܟܝܠ ܆ ܡܣܒܪ ܐܢܐ ܕܙܕܩ ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܗܢܐ ܫܡܐ ܡܛܠ ܟܕ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܩܒܠܬ ܕܢܨܝܚܘܬܟ ܪܚܡܬ ܡܫܝܚܐ . X XX XXXXXX
P:Kings [AB] ܡܢܐ ܗܟܢܐ ܥܒܕ ܐܢܬ . ܘܐܦ ܗܘ ܫܦܝܪ ܗܘܐ ܒܚܙܘܗ ܛܒ : ܘܠܗ ܡܛܠ ܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܠܐ ܟܐܐ ܒܗ ܐܒܘܗܝ ܡܢ ܝܘܡܘܗܝ̈ : ܘܐܡܪ ܠܗ :
IšoMerv:ComOT ܡܫܪܬܚܘܬܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܘܣܓܝܐܘܬ ܛܒܬܗ̇̈ . ܕܬܠܬ ܕܝܢ ܆ ܥܠ XX ܡܛܠ . ܕܠܙܪܥܟܘܢ ܠܡ ܐܬܠܝܗ̇ ܐܪܥܐ ܗܕܐ . ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܢ ܆
JacSer:memWomJesusMet ܒܪܬܗ̇ ܀ ܡܪܝ ܒܪ ܕܘܝܕ ܪܚܡ ܥܠܝ ܘܐܣܗ̇ ܠܒܪܬܝ : ܫܐܕܐ ܠܒܝܟ ܡܛܠ ܢܦܩܬ ܒܬܪܗ ܡܠܝܬ ܬܗܪܐ : ܘܒܚܢܓܬܐ̈ ܡܦܝܣܐ ܗܘܬ ܠܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܓܝܪ ܕܐܪܙܐ ܕܡܘܬܐ ܝܝ ܘܕܩܝܡܬܐ ܨܝ̇ܪܝܢܢ ܂ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܡܛܠ ܚ̇ܛܐ ܀ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܡܪܝܢܢ ܨܠܘܬ ܐ ܗ̇ܝ ܕܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܂
P:1Macc [AB] ܕܡܢ ܝܘܡܐ ܕܦܪܫܢ ܡܢܗܘܢ . ܐܫܟܚܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ . ܡܛܠ ܠܗܘܢ : ܢܐܙܠ ܘܢܩܝܡ ܩܝܡܐ ܥܡ ܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܕܝܪܝܢ ܠܢ .
P:Josh [AB] ܕܐܢܬ ܬܘܪܬܝܘܗܝ ܠܥܡܐ ܗܢܐ : ܐܪܥܐ ܕܝܡܝܬ ܠܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܡܛܠ ܐܦ ܥܡܟ : ܠܐ ܐܪܦܝܟ : ܘܠܐ ܐܫܒܩܟ . ܐܬܚܝܠ ܘܐܬܥܫܢ ܛܒ :
P:Ps [AB] ܗܢܐ ܠܐ ܢܩܘܡܘܢ ܪܫܝܥܐ̈ ܒܕܝܢܐ : ܘܐܦ ܠܐ ܚܛܝܐ̈ ܒܟܢܘܫܬܐ ܡܛܠ ܡܫܠܡ . ܠܐ ܗܟܢܐ ܪܫܝܥܐ̈ : ܐܠܐ ܐܝܟ ܥܘܪܐ ܕܕܪܝܐ ܪܘܚܐ .
JacSer:memPartakHolyMyst ܫܘܦܪܝܗ̇̈ ܕܐܠܝܨܝܢ ܒܗ̇ 661 305 ܘܒܟܠ ܥܠܠܢ̈ ܘܒܟܠ ܡܛܠ ܘܠܚܝܡܝܢ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ ܒܚܡܬܐ ܠܡܚܒܠܘ ܘܨܗܝܢ ܠܕܡܗ̇
Eph:memDomNos ܕܝܢ ܕܒܗ ܗ̣ܘ ܒܩܝܣܐ ܢܦܠܬ ܗܘܬ ܐܢܫܘܬܐ ܠܓܘ ܫܝܘܠ . ܥܠܘܗܝ ܡܛܠ ܠܥܠ ܡܢ ܫܝܘܠ ܒܠܥܬ ܟܘܠ . ܘܐܥܒܪܗ̇ ܠܢܫܘܬܐ ܠܒܝܬ ܚܝܐ̈ .
SevAnt:CathHom ܗܟܝܠ ܕܠܬܫܒܘܚܬܗ ܕܕܡܐ ܗ̇ܘ ܕܡܫܝܚܐ : ܗ̇ܘ ܕܐܬܐܫܕ ܡܛܠ ܒܕܡܐ ܕܝܫܘܥ ܇ ܗ̇ܝ ܕܚ̇ܕܬ ܠܢ ܐܘܪܚܐ ܚ̇ܕܬܐ ܘܚ̣ܝܬܐ ܀
P:ProvQohSong [AB] ܕܪܓܠܝܗܘܢ̈ : ܠܒܝܫܬܐ ܗܘ ܪܗܛܢ̈ . ܘܡܣܬܪܗܒܝܢ ܠܡܐܫܕ ܡܛܠ ܠܐ ܬܐܙܠ ܥܡܗܘܢ ܒܐܘܪܚܐ . ܐܠܐ ܟܠܝ ܪܓܠܟ ܡܢ ܫܒܝܠܝܗܘܢ̈ .
BarKepha:ComMyron ܕܪܐܙܐ ܡܥܠܝܐ ܘܐܠܗܝܐ . ܘܕܝܬܝܪ ܪܡ ܘܟܗܢܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܛܠ ܐܝܟ ܕܡܨܝܐ ܠܡܘܫܐ ܒܪ ܟܐܦܐ ܚܣܝܐ ܕܒܝܬ ܪܐܡܢ ܘܡܘܙܠ
P:Matt [AB] ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܀ . ܀ . ܨܚ ܒ ܟܕ ܡܝܬ ܕܝܢ ܗܪܘܕܣ ܡܠܟܐ ܆ ܡܛܠ ܣܓܝܐܐ . ܪܚܝܠ ܒܟܝܐ ܥܠ ܒܢܝܗ̇̈ ܆ ܘܠܐ ܨܒܝܐ ܠܡܬܒܝܐܘ