simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܕܢܡܘܣܐ ܫܒܩܬ ܒܝܕ ܡܠܟܐ ܡܛܥܝܢܐ ܕܚܘܝܐ ܗ̇ܘ ܡܪܘܕܐ . ܡܛܠ ܢܨܒܬܐ̈ ¹0 ܬܐܟܘܠ . ܘܡܢ ܐܝܠܝܢ ܠܪܘܚܩܐ ܬܩܘܡ . ܗܝܕܝܢ
BarEbr:CandSanc ܕܐܬܐܡ̣ܪ ܡܛܠ ܡܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܥܠܝܐ̈ ܕܡܫܒܚܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܡܪܐ ܡܛܠ ³ܐܡ̣ܪ ܕܢܢ ⁴ܠܡܝܐ̈ ܡܝܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܘܝ̇ܕܥܝܢܢ . ܗܘܐ
sugJosephJust&His Mistr ܡܢܐ ܟܝ ܩܢܛܬ ܝܘܣܦ ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܕܠܐܢܬܬ ܓܒܪܐ ܐܢܫ ܡܛܠ ܕܐܡܪܬ ܕܐܠܐ ܒܗܕܐ ܠܐ ܩܢܛܢܝ . ܘܐܢܬ ܕܒܪܬ ܙܘܓܐ ܠܐ ܐܝܬ ܠܟ
DidascApost ܢܡܘܣܐ ܦܫܝܛܐ ܘܟܝܢܝܐ . ܕܗ̇ܘ ܡܐ ܕܣܢܐ ܥܠܝܟ ܠܚܒܪ . ¹[ܠܐ ܡܛܠ ܩܕܝܫܐ̈ ܀ ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ . ܡܠܦ ]ܓܘܢܐܝܬ ܠܟܠܢܫ ܆
P:Dan [AB] ܕܚܙܝܬܘܢ ܕܫܪܝܪܐ ܗܝ ܡܠܬܝ . ܕܐܢ ܚܠܡܐ ܠܐ ܬܚܘܘܢܢܝ : ܚܕܐ ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ : ܫܪܝܪܐܝܬ ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܙܒܢܐ ܗܘ ܫܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ :
JacSer:memSimPetGetBehMe ܚܘܒܗ ܡܛܠ ܕܚܙܐ ܕܠܐ ܫܦܝܪ ܠܗ ܡܘܬܗ ܩܦܚܗ ܘܐܝܟ ܕܒܪܘܓܙܐ ܡܛܠ ܟܐܦܐ ܠܥܕܬܐ ܕܒܢܐ 90 ܘܝܗܒ ܠܗ ܩܠܝܕܐ̈ ܕܪܘܡܐ ܘܥܘܡܩܐ
Eph:madCarNis ܚܒܢܢܐ̈ ܥܡܠܐ ܛܠ̣ܡ ܕܠܒܪ ܟܕ ܗ̣ܘ ܛܠܝܡ ܡܢ ܓܘ [167] X ܡܛܠ ܩܛܪܐ̈ ܕܠܝܠܐ̈ ܕܒܓܘ ܠܒܢ ܫܪܝܢ ܗܘܝܢ ܛܠ̣ܡ ܗܘܐ ܠܟܫܝܪܐ̈
AbbaIs:Ascet ܬܝܒܘܬܐ ܇ ܕܫܐܠܗ |ܐܒܐ ܦܛܪܐ . X X ܫ̇ܐܠܬܗ ¹ܠܐܒܐ : ܕܡܢܐ ܡܛܠ ⁸ ܝX ܕܩܘܕܫܐ ddX ܚܝܐ ܘܩܕܝܫܐ X ⁷ X ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ :
Eph:madFaith ܕܛܒ ܣܢܝܩܝܢ̈ XX ܥܠ ܪܓܫܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ XX ⁴ܕܠܓܘ ܒܓܘ ܚܫܒܬܐ ܡܛܠ X ³ܒܠܚܘܕ ܪܒܐ ܚܙܬܟ ܐܘ ܟܣܝܐ ܒܥܬܟ ܪܓܫܐ̈ ܓܝܪ ܕܦܓܪܐ
SebBrock:IntroMaryDialogPoems ܕܒܕܪܐ̈ ܕܒܬܪܟܢ ܒܙܒܢ ܐܘ ܐܬܦܣܩܝ̈ ܗܘܝ̈‏‏ ܐܘ ܢܦܠܘ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܒܡܫܡܠܝܘܬܗܝܢ ܐܠܐ ܐܢ ܒܢܘܣܟܐ̈ ܥܬܝܩܐ̈ .
JacSer:Epist ܕܠܐ ܨܒܝܐ ܚܪܘܬܢ ܒܝܘܬܪܢܗ̇ ܃ ܠܐ ܚ̇ܝܪܐ ܬܩ̇ܢܐܝܬ ܕܬܪܕܐ ܡܛܠ ܦܢ̣ܝܐ ܡܫܕܪ ܠܢ ܂ ܐܘܪܚܐ ܪܗܝܒ̣ܬܐ ܕܚܙܩ̣ܝܐ ܪܡܝܐ ܠܢ ܃
Eph:madCarNis ܦܓܪܟ ܫܟܪܬܟ ܕܚܦܝܬܗ̇ ܠܐܠܗܘܬܟ ܠܐ ܬܪܓܙ ܐܘ ܒܪ ܡܠܟܐ ¹⁸ ܡܛܠ ܘܐܩܥܐ ܕܗܐ ܡܚܐ ¹⁵ܡܝܬܐ̈ ܡ̇ܛܝ ܥ̣ܒܕܟ ܐܢܐ ܡܟܝܠ ܝܫܘܥ
BarEbr:CandSanc ܐܬܘܬܐ̈ ܕܫܘܠܡܐ . ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘܩܐ̈ ܐܪܒܥܐ ܀ ܦܣ ܀ ܘܩܐ ܡܛܠ X XX X X 189 ܘܒܗ ܐܝܬ ܩܦܠܐܐ̈ ܫܬܐ ܀ X XXX X ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ
Eph:madFast ܐܢܫܐ ܨܡ ܐܝܟ ܐܢܫܐ ܟܕ ܐܠܗܐ ܗܘ ܘܙܟܐ ܠܒܝܫܐ X ܒܨܘܡܐ ܕܟܝܐ ܡܛܠ ܒܨܘܡܐ ܐܩܪܒ ܘܙܟܝܗܝ ܠܒܝܫܐ 4ܥܠ ܕܐܬܬܚܬܝ ܘܗܘܐ ܐܢܫܐ
PhiloxMab:epPatricius ܪܒܘܬ ܚܘܒܟX ܡܬܟ̣ܬܒ ܠܢ . XXX X ܘܛܟ ⁶ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܡܛܠ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܢ ܒܛܝܠܘܬܐ ³ܥܠ ܒܥܬܐ ܕܚܝܐ̈ ³ܕܢܦܫܢ ܗܐ ⁴ܡܢܟ X
PhiloxMab:TenMem ܕܡܫܝܚܐ ܢܚ̣ܬ . ܘܟܝܢܐ ܢܚ̣ܬ ܡܛܠ . ܩܢܘܡܐ ܢܚ̣ܬ . ܐܟܙܢܐ ܡܛܠ ܒܪܐ ܕܝܢ ܠܘ ܩܢܘܡܐ ܗ̣ܘ ܕ ܐܠܐ ܐܦ ܟܝܢܐ ܀ 5ܘܐܢ ܩܢܘܡܐ ܢܚ̣ܬ