simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComMattLuke ܐܟܠܘ ܘܐܫܬܝܘ ܇ ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܘܕܠܐ ܣܟܐX
PhiloxMab:TenMem ܕܣܟܠܘܬܗ ܕܡܫܐܠܢܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܩܢܘܢܐ ܩܕܡܝܐ .
SevAnt:CathHom ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܛܠ ܝܫܘܥ ܒܪ ܢ
DadQaṭ:ComAscet ܕܐܠܗܐ ܒܚܪܐ ܠܗ ܡܛܠ ܕܢܬܓܠܐ ܫܘܠܛܢܗ X
IsaacNin:DiscColl ܕܚܝ̇ܒ¹ܐܢܐ ܠܟ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܫܒܚܟ ܘܐܘܕܐ
P:Esd [AB] ܕܡܢ ܩܕܝܡ . ܡܛܠ ܗܢܘܢ ܕܚܛܘ ܘܐܪܫܥܘ
SevAnt:Epist X XX XXXXXX ܡܛܠ . ܗܠܝܢ X
P:Kings [AB] ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܛܠ ܡܢܐ ܗܟܢܐ ܥܒܕ
IšoMerv:ComOT ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܢ ܆ ܡܛܠ ܡܫܪܬܚܘܬܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܘܣܓܝܐܘܬ
JacSer:memWomJesusMet ܡܦܝܣܐ ܗܘܬ ܠܗ ܡܛܠ ܒܪܬܗ̇ ܀ ܡܪܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܪܙܐ ܕܡܘܬܐ
P:1Macc [AB] ܕܚܕܝܪܝܢ ܠܢ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܝܘܡܐ ܕܦܪܫܢ
P:Josh [AB] ܘܐܬܥܫܢ ܛܒ : ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܬܘܪܬܝܘܗܝ ܠܥܡܐ
P:Ps [AB] ܪܘܚܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܢܩܘܡܘܢ
JacSer:memPartakHolyMyst ܠܡܚܒܠܘ ܘܨܗܝܢ ܠܕܡܗ̇ ܡܛܠ ܫܘܦܪܝܗ̇̈ ܕܐܠܝܨܝܢ ܒܗ̇
Eph:memDomNos ܠܒܝܬ ܚܝܐ̈ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܒܗ ܗ̣ܘ
SevAnt:CathHom ܚ̇ܕܬܐ ܘܚ̣ܝܬܐ ܀ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܠܬܫܒܘܚܬܗ ܕܕܡܐ
P:ProvQohSong [AB] ܫܒܝܠܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܕܪܓܠܝܗܘܢ̈ : ܠܒܝܫܬܐ
BarKepha:ComMyron ܕܒܝܬ ܪܐܡܢ ܘܡܘܙܠ ܡܛܠ ܕܪܐܙܐ ܡܥܠܝܐ ܘܐܠܗܝܐ
P:Matt [AB] ܘܠܐ ܨܒܝܐ ܠܡܬܒܝܐܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ .