simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm Xܥܬܝܪܐ̇ ܗܘ ܆ ܡܛܠ ܕܚܢܢ ܒܡܣܟܢܘܬܗ ܕܗ̇ܘ
SevAnt:LuqGramm ܝ ܕܐܣܬܥܪܬ ܂ ܡܛܠ ܕܟܕ ܒܠܚܘܕ ܒܬܐܘܪܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܒܝܠܕܐ ܟܝܢܝܐ ܇ ܡܛܠ ܝX ܕܟܝܢܐܝܬ ܢܗܘܐ