simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCrucifix ܒܠܥܗ ܐܦ ܦܠܛܗ ܡܛܠ ܕܨܒ̣ܐ X 6
P:Rev [AB] ܕܡܬܩܪܝܐ ܦܛܡܘܣ . ܡܛܠ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܆
BarḤadbš:FoundSch . ܠܛܒܘܬܗ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܥܠܘܠܪܐ ܗܝ :
Nars:memCreat . ܬܠܬܐ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܛܟܣܐ ܕܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܘܬܘܒ
JacSer:mem6DaysDay2 ܗܪܟܐ ܫܡ ܒܪܘܝܐ ܡܛܠ ܕܒܪܐ ܘܬܘܒ ܟܕ
Pall:LausHist ¹⁴ 2ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܙܢܘܗܝ̈ ܒܣܝܡܐ̈ ܕܓܒܪܐ
BarḤadbš:Acts Xܠܡܟܬܒܢܘܬܐ ܗܕܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܕܠܝܠܐ̈ ܐܢܘܢ
P:Tob [AB] ܐܡܐ ܕܐܒܝ . ܡܛܠ ܕܝܬܡܐ ܐܫܬܒܩܬ ܡܢ
JacSer:memHomCreat ܘܒܗ ܦ̇ܪܩ ܗܘܐ ܡܛܠ ܚܘܒܗ ܀ X
Sahd:BookPerf ܕܥܠܗܘܝ ܡ̇ܬܠܚܡ . ܡܛܠ ܕܟܠܗܝܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܩ̣ܢܐ
Ath:HomEpist X1 ܬ ܘܒ ܡܛܠ ܐܘܣܝܐ ܘܟܝܢܐ ܘܝܬܐ
Ps-Zach:EccHist ܐ ܕܦܝܣܐ ܂ ܡܛܠ ܣܦܪ ܬܘܠܕܬ̈ ܐ
SevAnt:LuqJul ܕܡܬܝܗܒܢ ܠܒܘܚܪܢܗ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܟܕ ܝܨܝܦܘܬܐ
ChronMin ܠܒܢܝ̈ ܥܠܡܐ ܂ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܥܕ[ܟܝܠ ܗ̣ܘ
SevAnt:CathHom ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܢܬܕܡܪ ܡܛܠ ܕܠܘܬ ܗܝܟܠܐ ܗܢܐ
SynOr ܘܟܢܘܫܬܢ̈ ܕܒܡܕܢܚܐ . ܡܛܠ ܕܟܕ ܒܦܓܪ ܡܢܢ
SevAnt:CathHom ܥܬܝܪܐ̈ ܘܝ ܠܟܘܢ ܡܛܠ ܕܩ̣̇ܒܠܬܘܢ ܒܘܝܐܟܘܢ :
BarEbr:Ethic ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ . ܡܛܠ ⁸ܨ ܠܘܬܐX .
Ps-MaruMayph:Canons ܝܣܪܝܠ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܕܡ̣ܢ
AbbaIs:Ascet ܠܐ ܢܨܒܐ ܠܒܐ ܡܛܠ ܚܛܝܬܐ ܕܠܘܝܐ ܠܗ