simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCrucifix ܕܨܒ̣ܐ X 6 ¹ܚܝܘܬܗ ܛܫܝ ܒܕܓܘܢ X ¹ܐܫܟܚ ² ܗ̣ܘ ܡܘܬܐ ܡܝܬܐ ܡܛܠ ܕܡܪܝܡ 5ܒܝܕ ܕܨܒܐ ܗ̣ܘ ܒܠܥܗ ܡܘܬܐ ܝܥܢܐ ܒܠܥܗ ܐܦ ܦܠܛܗ
P:Rev [AB] ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܘܡܛܠ ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܘܗܘܝܬ ܒܪܘܚ ܡܛܠ ܕܒܝܫܘܥ ܂ ܗܘܝܬ ܒܓܙܪܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܦܛܡܘܣ .
BarḤadbš:FoundSch ܕܥܠܘܠܪܐ ܗܝ : ܡܥܘܟܐ ܒܝܫܘܬܐ . ܘܠܚܟܡܪܗ ܡܛܠ ܕܝܠܝܦܬܐ ܡܛܠ ܠܗ ܗܠܝܢ : ܘܐܦܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܫܬܘܕܐ ܫܪܝܪܢ̈ . ܠܛܒܘܬܗ ܓܝܪ
Nars:memCreat ܛܟܣܐ ܕܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܘܬܘܒ ܚܕ ܐܢܘܢ ܒܗܝ ܕܟܝܢܐ ܫܘܐ ܗ̣ܘ ܡܛܠ ܚܕ ܬܠܬܐ ܐܢܘܢ ܟܡܐ ܐܢ ܚܕ ܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܕܒܗܘܢ . ܬܠܬܐ ܐܢܘܢ
JacSer:mem6DaysDay2 ܕܒܪܐ ܘܬܘܒ ܟܕ ܫܪܝ ܕܢܥܒܕ ܗܠܝܢ ܫܘܦܪܐ̈ ܕܗܘܘ ܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܡܛܠ ܘܟܕ ܐܬܬܚܬܝ ܘܒܪܐ ܡܕܡ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܫܩܠ ܡܢ ܗܪܟܐ ܫܡ ܒܪܘܝܐ
Pall:LausHist ܙܢܘܗܝ̈ ܒܣܝܡܐ̈ ܕܓܒܪܐ ܕܡܢܗ ܐܬܦܩܕ ܠܝ̣ ܗ̇ܘ ܕܒܬܪܥܝܬܗ ܡܛܠ ܕܩܕܝܫܘܬܐ ܘܠܐ |ܚܫܘܫܘܬܐ ¹³ ܢܩܛܪܢ̈ ¹X . ¹⁴ 2ܐܢܐ ܕܝܢ
BarḤadbš:Acts ܓܝܪ ܕܕܠܝܠܐ̈ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܦܓ̇ܥܝ ܒܡܟܬܒܢܘܬܐ̈ - ܡܛܠ ܕܡܝܬܪܘܬܗܘܢ . ܘܡܛܠܗ̣ܐ ܐܬܩܪܒܬ Xܠܡܟܬܒܢܘܬܐ ܗܕܐ .
P:Tob [AB] ܕܝܬܡܐ ܐܫܬܒܩܬ ܡܢ ܐܒܐ ܕܝܠܝ . ܘܟܕ ܗܘܝܬ ܓܒܪܐ : ܢܣܒܬ ܡܛܠ ܗܘܝܬ ܠܗܢܘܢ ܕܙܕܩ : ܐܝܟܢܐ ܕܦܩܕܬܢܝ ܕܒܘܪܐ ܐܡܐ ܕܐܒܝ .
JacSer:memHomCreat ܚܘܒܗ ܀ X ܚ--ܗܝ ܚܥܘܗܝ X XXX ܘܠܐ ܡܫܝX 38 X X ܐܠܗܐ X ܚܘܒ- ܡܛܠ ܕܡܬܘܡܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܠܗ ܒܗ : 50ܒܗ ܒܪܐ ܗܘܐ ܘܒܗ ܦ̇ܪܩ ܗܘܐ
Sahd:BookPerf ܕܟܠܗܝܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܩ̣ܢܐ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܩܕܝܫܐ̈ . ܘܒܟܠܗܝܢ ܡܛܠ ܚܕܬܐܝܬ ܡܬܝܕܥ ܒܡܠܬܐ ܠܦܘܬ ܫܪܒܐ ܕܥܠܗܘܝ ܡ̇ܬܠܚܡ .
Ath:HomEpist ܐܘܣܝܐ ܘܟܝܢܐ ܘܝܬܐ ܘܩܢܘܡܐ . ܐܡܬ ܝ ܕ . . . ܐܘܣܝܐ ܗܟܝܠ -- ܡܛܠ 18dd· X1dd 11ܢ̇ . ܝ X ddXX · . . ܢ̇ . ܝ X dd1Xdd· X1 ܬ ܘܒ
Ps-Zach:EccHist ܣܦܪ ܬܘܠܕܬ̈ ܐ ܂ ܕܟܬܒܐ ܕܒܪܝܬܐ ܂ ܪܝܫܐ ܕܬܠܬܐ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܡܛܠ ܦܝܣܐ ܕ·ܠܗ ܕܫܘܪܝ ܫܪܒܐ ܂ ܪܝܫܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܐܓܪܬ ܐ ܕܦܝܣܐ ܂
SevAnt:LuqJul ܗܕܐ ܟܕ ܝܨܝܦܘܬܐ ]ܕܡܛܠ ܝܘܠܦ[ܢܐ ³ܕܗܝܡܢܘܬܐ ]ܡܬܒܥܝܐ ܡܛܠ . ܐܢ ܠܒܪ ܡܢ ܫܪܪܐ ܬܥܒܕ ܠܗܠܝܢ ܕܡܬܝܗܒܢ ܠܒܘܚܪܢܗ .
ChronMin ܗ̇ܝ ܕܥܕ[ܟܝܠ ܗ̣ܘ ܓܘ]ܪܓܝ ܂ ܚܘܪܐ̈ ܠܒܝܫ ܗܘ[ܐ ܟܕ ܒܬܓܡܐ ܡܛܠ ܠܐܢܫܐ̈ ܪܕܝܐ̈ ܘܕ[ܪܝܫܐ̈ ܝܝ ܘܢܣXܪܚ ܠܒܢܝ̈ ܥܠܡܐ ܂
SevAnt:CathHom ܕܠܘܬ ܗܝܟܠܐ ܗܢܐ ܕܣܗܕܐ̈ ܪܒܝ̈ ܙܟܘܬܐ ܐܦܩܟܘܢ ܥܠ ܡܛܠ ܆ ܐܬܐܡܪ ܕܝܢ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܀ X ܠܐ ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܢܬܕܡܪ
SynOr ܕܟܕ ܒܦܓܪ ܡܢܢ ܪܚܝܩܝܢ ܆ ܚܘܣܝܐ ܕܚܘܒܗܘܢ ܕܥܠܝܢ ܡܛܠ ܕܩܘܕܫܐ ܆ ܘܐܦ ܟܠܗܝܢ ܥܕܬܢ̈ ܘܟܢܘܫܬܢ̈ ܕܒܡܕܢܚܐ .
SevAnt:CathHom ܕܩ̣̇ܒܠܬܘܢ ܒܘܝܐܟܘܢ : ܘܐܦ ܠܟܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕ ܓ̇ܚܟܝܢ ܡܛܠ ܕܒ̇ܟܝܢ ܗܫܐ ܕܬܓ̣ܚܟܘܢ : ܘXܦ ܠܟܘܢ ܥܬܝܪܐ̈ ܘܝ ܠܟܘܢ
BarEbr:Ethic ⁸ܨ ܠܘܬܐX . Xܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘܩܐ̈ ܬܫܥܐ . ¹⁰ X ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ . ܡܛܠ ܕܕܘܪܫܐ ܦܓܪܢܝܐ . ⁷ ܩܦܠܐܐ̈ ܬܫܥܐ . ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ .
Ps-MaruMayph:Canons ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܕܡ̣ܢ ܪܦܝܘܬܐ̈ ܕܗܘܬ ܠܟܗܢܐ̈ ܘܠܕܝܢܐ̈ ܡܛܠ . Xܢܐܢܘܢ XX-X XXX--XܘXܢܢXX ܝܣܪܝܠ . ܐܠܐ
AbbaIs:Ascet ܚܛܝܬܐ ܕܠܘܝܐ ܠܗ ܇ ܕܐܝܟ ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ²ܕܢܥܨܐ ³ܢܦܫܗ ܡܛܠ ܛܒ X ܘܠܟܘܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ̣ ܘܟܕ ܠܐ ܢܨܒܐ ܠܒܐ