simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܦܛܪܐ ܘܐܫܥܝܐ ܕܝܪܝܐ̈ ܂ ܒܕܐܪܒܥܐ̈ ܥܠ ܐܪܣܢܝܘܣ ܗܘܦܪܟܐ ܡܛܠ ܕܐܣܬܥܪ ܒܐܠܟܣܢܕܪ ܐ ܂ ܠܘܬ ܕܝܪܝܐ̈ ܕܦܪܫ-ܘ ܂ ܂ ܒܕܬܠܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܛܒ ܐܠܝܨ ܐ . ܗܝ̇ܕܝܢ ܐܬ̇ܟܢܫܘ ܠܘܬ ܕ . ܐ ܐܦܝܣܩܦܐ̈ ܡܛܠ ܒܟܠܙܒܢ ܆ ܕܢܬܠܘܢ ܐ ܇ ܕܟܝܪܘܛܢܝܐ ܠܥܕܬܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܆
Ps-Dion:ChronZuq ܕܠ ܐ ܐܠ̇ܐܐ ܗ̇ܘܝܬ ܠܝܕܘܥܐ ܚܟܝܡܐ ܂ ܕܝܬܝܪ ܡܢܝ ܡܦ̇ܣ ܡܛܠ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܐ̣ ܘܟܕ ܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܂ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܝ ܡ̇ܢ̣ ܂
SevAnt:LuqGramm ܕܟܕ ܒܠܚܘܕ ܒܬܐܘܪܝܐ ܠܫܘܚܠܦܐ ܕܒܐܘܣܝܐ ܦܪܫܝܢ ܚܢܢ ܆ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܐܡ̇ܪ-ܝܢܢ ܂ X XXܝ ܝ ܕܐܣܬܥܪܬ ܂
BarṢal:ComGosp ܬܠܬ ܥܠܬܐ̈ ܠܐ ܣܡ ܠܘܩܐ ܠܝܘܒܠ ܫܪܒܬܐ̈ ܒܪܝܫܗ ܕܟܬܒܐ ܂ ܡܛܠ ܬܕܡܪܬ̈ ܐ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܐܣܬܥܪܝ̈ ܀ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܐ ܀
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܕܠܡܐܠܦ ܐܦ ܠܗܢܐ . ܡܬܚܕ̇ܐ ܐܢܬ ܆ ܛܐܪܐܟܘܣX XX XX ܡܛܠ ܡܣܬ̣ܒܪ ܗܘܐ ܆ ܘܠܘ ܕܡܢܗܘܢ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܬܬܣܝܡ .
SevAnt:LuqGramm ܕܚܢܢ ܒܡܣܟܢܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܢܝܬܪ ܂ ܘܡܢ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܘ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܪܒܐ ܦܘܠܘܣ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܇ ܡܛܠܬܢ ܐܬ̇ܡܣܟܢ ܟܕ Xܥܬܝܪܐ̇ ܗܘ ܆
Ps-Dion:ChronZuq ܦܘܩܕܐ̈ ܘܝܪܬܘܬܐ̈ ܀ XX X Xܘܝ ܂ ܘXX ܫܠ̣ܡܬ ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܡܛܠ ܀ XX XXܘX ܂ XXܙ ܫܪܒܐ [ܕܚܡܫܐX ܥܠܝܗ̇ ܕܬ[ܫܥܝܬܐ
JnEph:EccHist ܕܠܟܠ ܐܢ ܂ ܫ ܡܛܐܒ ܗܘܐ ܕܟܝܪ ܥܘ̣ܗܕܢܐ ܀ ܡܠܟܘܬܐ ܂ ܘܡܚܕܐ ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܐܚܪܢܐ ܐܟܘܬܗ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܥܠܘܗܝ ܚܫܐ ܐܝܟ ܗܢܐ ܂
SevAnt:CathHom ܪܡ̣ܬ ܐܢܫܘܬܘ ܐ̣ ܩܝܡܢܝ ܡܢ ܐܪܥܐ ܟܕ ܡܣܟܢܐ ܐ̇ܝܬܝ ܗܘܝܬ : ܡܛܠ ܐܝܟ ܕܠܗ̇ܝ ܕܝ̇ܠܕܐ ܀ ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪܬ :
BarEbr:CandSanc ܗܘܠܐ ܘܡܛܠ ܢܦܫܐ . ܡܛܠ ܗܘܢܐ . ܡܛܠ ܟܝܢܐ̈ ܝܕܘܥܬܢܐ̈ ܡܛܠ . ܗܠܝXܢ ܕܡܛܠ ܥܠܡܐ ܐܘ̇ ܥܠܡܐ̈ ܦܝܠܘܣܘܦܝܣܐ⁸ ܥܒܝܕܢ̈ .
JacSer:Epist ܕܠܐ ܨܒܝܐ ܚܪܘܬܢ ܒܝܘܬܪܢܗ̇ ܃ ܠܐ ܚ̇ܝܪܐ ܬܩ̇ܢܐܝܬ ܕܬܪܕܐ ܡܛܠ ܦܢ̣ܝܐ ܡܫܕܪ ܠܢ ܂ ܐܘܪܚܐ ܪܗܝܒ̣ܬܐ ܕܚܙܩ̣ܝܐ ܪܡܝܐ ܠܢ ܃
SevAnt:LuqGramm ܝX ܕܟܝܢܐܝܬ ܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܐ ܇ ܘܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐ ܢܗܘܐ ܡܛܠ ܩܢ̣ܐ ܠܗ ܇ 3]ܠܘ ܒܙܢܐ ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܠܐ ܒܝܠܕܐ ܟܝܢܝܐ ܇
SevAnt:CathHom XX XX X ܟܝܬ̣ XܝܐܢܘܐX ܡܬܟ̇ܢܐ ܬܪܐ ܐܝܟ ܠܫܢܐ ܕܝܠܗܘܢ ܇ ܡܛܠ ܕܠܘܬ̈ Xܘܡܝܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܝܐܢܘܐܪܝܘܣ ³ܡܬ̣ܩܪܐ ܇
BarṢal:ComGosp ܕܣܓܝܐܐ̈ ܨܒܘ ܕܢܟܬܒܘܢ ܃ ܠܘ ܠܡ̣̇ܬܝ ܘܠܡܐܪܩܘܣ ܐܡ̇ܪ ܡܛܠ ܥܠ ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ ܐܟܣܢܝܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܢܬ ܠܐ ܬܬܛܠܡ ܀
ThdrMops:ComGospJohn ܕܠܗܘ̇ ܕܡܙܕܩܦ ܆ ܐܚܪܢܐ̈ ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܐ ܐܣ̇ܪܝܢ ܠܗ ܐܝܟܐ ܡܛܠ ܢܦܠ ܡ̣ܢ ܙܩܝܦܐ ܀ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܢܘܒܠܟ ܠܐܝܟܐ ܕܠܐ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܃
BarEbr:CandSanc ܕܐܬܐܡ̣ܪ ܡܛܠ ܡܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܥܠܝܐ̈ ܕܡܫܒܚܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܡܪܐ ܡܛܠ ³ܐܡ̣ܪ ܕܢܢ ⁴ܠܡܝܐ̈ ܡܝܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܘܝ̇ܕܥܝܢܢ . ܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܝܫܘܥ ܒܪ ܢ ¹ܡܫ̇ܬܥܐ ܟܬܒܐ ܟܗܢܝܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܇ ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܬ . ܢܝܬܐ̈ ܪܒܐ̈ ܗܘܐ ܇ ܘܠܐ ܣܟ ܐ . ܙܠ ܗܘܐ ܠܕܘܟ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ
SevAnt:CathHom ܟܝܬ ܕܒܪܝ̣ܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܗ̇ܘ ܕܥ̣ܒܕ ܟܠܘܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܘܡ̣ܫܚܠܦ ܒܡܫܪܬܚܘܬܐ ܘܣܓܝܐܘܬܐ ܘܕܒܩܢܝܢܐ ܚ̣ܫܝܒ ܇
SevAnt:CathHom ܕܩ̣̇ܒܠܬܘܢ ܒܘܝܐܟܘܢ : ܘܐܦ ܠܟܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕ ܓ̇ܚܟܝܢ ܡܛܠ ܕܒ̇ܟܝܢ ܗܫܐ ܕܬܓ̣ܚܟܘܢ : ܘXܦ ܠܟܘܢ ܥܬܝܪܐ̈ ܘܝ ܠܟܘܢ