simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Matt [AB] ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܀ . ܀ . ܨܚ ܒ ܟܕ ܡܝܬ ܕܝܢ ܗܪܘܕܣ ܡܠܟܐ ܆ ܡܛܠ ܣܓܝܐܐ . ܪܚܝܠ ܒܟܝܐ ܥܠ ܒܢܝܗ̇̈ ܆ ܘܠܐ ܨܒܝܐ ܠܡܬܒܝܐܘ
SynOr ܕܟܕ ܒܦܓܪ ܡܢܢ ܪܚܝܩܝܢ ܆ ܚܘܣܝܐ ܕܚܘܒܗܘܢ ܕܥܠܝܢ ܡܛܠ ܕܩܘܕܫܐ ܆ ܘܐܦ ܟܠܗܝܢ ܥܕܬܢ̈ ܘܟܢܘܫܬܢ̈ ܕܒܡܕܢܚܐ .
P:Neh [AB] ܡܢܐ ܐܦܝܟ̈ ܒܝܫܢ̈ . ܘܐܢܬ ܠܐ ܗܘܝܬ ܟܪܝܗ . ܠܝܬ ܗܢܐ : ܐܠܐ ܡܛܠ ܘܝܗܒܬ ܠܡܠܟܐ : ܘܠܐ ܗܘܝܬ ܒܝܫ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܐܡܪ ܠܝ ܡܠܟܐ :
P:Num [AB] ܕܕܝܠܝ ܗܘ ܟܠ ܒܘܟܪܐ : ܒܝܘܡܐ ܕܩܛܠܬ ܟܠܗܘܢ ܒܘܟܪܐ̈ ܡܛܠ ܕܦܬܚ ܟܠ ܡܪܒܥܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܕܢܗܘܘܢ ܠܝ ܠܘܝܐ̈ .
P:Phil-Phlm [AB] ܕܬܟܝܠ ܐܢܐ ܥܠ ܗܕܐ ܆ ܕܗܘ ܡܢ ܕܫܪܝ ܒܟܘܢ ܥܒܕܐ̈ ܛܒܐ̈ ܇ ܗܘ ܡܛܠ ܕܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܂ ܡܢ ܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ .
P:PrMan [AB] ܣܘܓܐܐ ܕܡܒܐܫܢܘܬܐ ܕܪܘܫܥܝ̈ . ܡܛܠ ܕܥܒܕܬ ܒܝܫܬܐ̈ ܡܛܠ ܫܘܐ ܐܢܐ ܕܐܪܝܡ ܥܝܢܝ̈ ܘܐܚܘܪ ܘܐܚܙܐ ܪܘܡܐ ܗܘ ܕܫܡܝܐ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܪܓܠܝܗܘܢ̈ : ܠܒܝܫܬܐ ܗܘ ܪܗܛܢ̈ . ܘܡܣܬܪܗܒܝܢ ܠܡܐܫܕ ܡܛܠ ܠܐ ܬܐܙܠ ܥܡܗܘܢ ܒܐܘܪܚܐ . ܐܠܐ ܟܠܝ ܪܓܠܟ ܡܢ ܫܒܝܠܝܗܘܢ̈ .
P:PsSol [AB] ܕܐܬܡܠܝܬ ܙܕܝܩܘܬܐ . ܟܕ ܥܬܪܬ ܘܗܘܝܬ ܒܣܘܓܐܐ ܕܒܢܝܐ̈ . ܡܛܠ . ܢܫܡܥܢܝ ܓܝܪ ܕܐܬܡܠܝܬ ܙܕܝܩܘܬܐ . ܘܐܬܚܫܒܬ ܒܠܒܝ
P:Ps [AB] ܗܢܐ ܠܐ ܢܩܘܡܘܢ ܪܫܝܥܐ̈ ܒܕܝܢܐ : ܘܐܦ ܠܐ ܚܛܝܐ̈ ܒܟܢܘܫܬܐ ܡܛܠ ܡܫܠܡ . ܠܐ ܗܟܢܐ ܪܫܝܥܐ̈ : ܐܠܐ ܐܝܟ ܥܘܪܐ ܕܕܪܝܐ ܪܘܚܐ .
PhiloxMab:Disc ܕܡܝܬܐ ܠܘܬ ܥܒܕܐ̈ . ܘܫܦܝܪ ܩܪܝܢܐ . ܘܗܪܓܐ ܕܟܬܒܐ̈ ܇ ܡܛܠ . ܘܡܣܗܕܐ ܥܠܝܗܘܢ ܬܐܪܬܗܘܢ . . ܫܦܝܪ ܓܝܪ ܫܡܥܗ ܕܢܡܘܣܐ ܆
P:Rev [AB] ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܘܡܛܠ ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܘܗܘܝܬ ܒܪܘܚ ܡܛܠ ܕܒܝܫܘܥ ܂ ܗܘܝܬ ܒܓܙܪܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܦܛܡܘܣ .
P:Rom [AB] ܕܛܒ ܣܘܐ ܐܢܐ ܕܐܚܙܝܟܘܢ ܁ ܘܐܬܠ ܠܟܘܢ ܡܘܗܒܬܐ ܕܪܘܚ ܂ ܡܛܠ ܡܢ ܟܕܘ ܬܬܦܬܚ ܠܝ ܐܘܪܚܐ ܒܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܇ ܕܐܬܐ ܠܘܬܟܘܢ .
P:Sam [AB] ܕܠܚܢܐ ܪܚܡ ܗܘܐ . ܘܡܪܝܐ ܐܚܕ ܪܚܡܗ̇ . ܘܡܪܓܙܐ ܗܘܬ ܠܗ̇ ܡܛܠ ܘܒܢܬܗ̇̈ ܝܗܒ ܡܢܘܬܐ̈ . ܘܠܚܢܐ ܝܗܒ ܡܢܬܐ ܚܕܐ ܐܥܦܐ :
P:Tob [AB] ܕܝܬܡܐ ܐܫܬܒܩܬ ܡܢ ܐܒܐ ܕܝܠܝ . ܘܟܕ ܗܘܝܬ ܓܒܪܐ : ܢܣܒܬ ܡܛܠ ܗܘܝܬ ܠܗܢܘܢ ܕܙܕܩ : ܐܝܟܢܐ ܕܦܩܕܬܢܝ ܕܒܘܪܐ ܐܡܐ ܕܐܒܝ .
P:TweProph [AB] ܕܡܙܢ‍ܝܘ ܬܙܢܐ ܐܪܥܐ ܡܢ ܒܬܪܗ ܕܡܪܝܐ ܂ ܘܐܙܠ ܘܢܣܒ ܠܗ ܡܛܠ ܠܗܘܫܥ : ܙܠ ܣܒ ܠܟ ܐܢܬܬܐ ܕܡܙܢܝܐ : ܘܒܢܝܐ̈ ܕܡܙܢ‍ܝܢ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܫܢ ܟܦܢܐ ܒܐܪܥܐ . ܘܫܡܗ ܠܓܒܪܐ ܐܠܝܡܠܟ : ܘܫܡܗ̇ ܡܛܠ ܕܝܗܘܕܐ ܠܡܥܡܪ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘܐܒ : ܗܘ ܘܐܢܬܬܗ ܘܒܢܘܗܝ̈ :