simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memElishShulWom ܗܘܐ ܘܟܣܝܗ ܡܢܗ ܡܛܠ ܦܘܪܣܐ 245 ܐܝܟ
JacSer:memElishAppSaints ܘܠܢܟܘܝܐ̈ 115 ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܚܫܟ ܥܠܡܐ ܐܦ
JacSer:memElishCapSam ܦܫܝܩ ܠܟ ܬܛܥܢ ܡܛܠ ܪܚܡܐ̈ ܕܥܙܝܠܝܢ ܒܟ
JacSer:memElish ܗܓܝܢܟ ܕܬܗܘܐ ܦܐܝܐ ܡܛܠ ܢܘܗܪܟ ܕܨܒܝܥܐ ܒܗ
JacSer:memEstabCreat ܒܥܠܡܐ ܕܒܪܐ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܛܒܐ ܒܪܐ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܗܢܐ ܕܘܒܪܐ . ܡܛܠ ‏ ‏ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܠܐ
JacSer:memZacchTaxColl ܙܟܝ ܡܟܣܐ 1 ܡܛܠ ܒܝܫܐ̈ ܐܪܡܝ ܐܘܪܚܗ
JacSer:memSinWomLordForgav ܟܠ ܬܢܚܬܐ̈ ܡܪܝܪܬܐ̈ ܡܛܠ ܕܚܙܬ ܫܘܚܢܐ̈ ܕܥܘܠܐ
P:Heb&CathEpist [AB] ܘܥܬܝܪܐ ܒܡܘܟܟܗ ܆ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܗܒܒܐ ܕܥܣܒܐ
P:Isa [AB] ܘܨܘܬܝ ܐܪܥܐ : ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܡܠܠ :
P:Jer [AB] ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܡܡܠܠܘ ܡܛܠ ܕܛܠܐ ܐܢܐ .
P:Job [AB] ܡܢܝܢ ܟܠܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܡܪ ܐܝܘܒ :
P:John [AB] ܠܗ ܩܕܡܝ . ܡܛܠ ܕܩܕܡܝ ܗܘ ܡܢܝ
P:Josh [AB] ܘܐܬܥܫܢ ܛܒ : ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܬܘܪܬܝܘܗܝ ܠܥܡܐ
P:Judg [AB] ܠܝ ܒܘܪܟܬܐ : ܡܛܠ ܕܒܐܪܥܐ ܕܬܝܡܢܐ ܝܗܒܬܢܝ
P:Kings [AB] ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܛܠ ܡܢܐ ܗܟܢܐ ܥܒܕ
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܘܒܥܠܕܒܒܝܗ̇̈ ܫܠܝܘ : ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܡܟܟܗ̇ ܥܠ
P:Lev [AB] ܢܬܥܒܕ ܚܡܝܥܐ . ܡܛܠ ܕܟܠ ܚܡܝܪ :
P:Luke [AB] ܕܣܝܢܝ . ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܨܒܘ ܆
P:Mark [AB] ܠܕܝܘܐ̈ ܕܢܡܠܠܘܢ ܁ ܡܛܠ ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ