simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memElishShulWom ܦܘܪܣܐ 245 ܐܝܟ ܕܬܢܐ ܗܘܐ ܢܒܝܐ ܕܬܗܪܐ ܠܓܚܙܝ ܛܠܝܗ ܡܛܠ ܕܫܝܠܘܡܝܬܐ ܕܠܐ ܐܪܓܫ ܒܗ ܡܪܝܐ ܨܒܐ ܗܘܐ ܘܟܣܝܗ ܡܢܗ
JacSer:memElishAppSaints ܕܐܚܫܟ ܥܠܡܐ ܐܦ ܣܡܝ ܠܢ ܗܐ ܓܢܝܢ ܡܢܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܘܥܡܢ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܪܘܚܢܐܝܬ ܚܙܝܢ ܗܘܝܢ ܚܢܢ ܠܡܦܨܝܢܐ̈ ܘܠܢܟܘܝܐ̈ 115 ܐܠܐ
JacSer:memElishCapSam ܪܚܡܐ̈ ܕܥܙܝܠܝܢ ܒܟ ܘܐܢ ܥܨܐ ܐܢܬ ܡܐ ܕܝܗܒ ܐܢܬ ܫܦܝܪ ܗܘ ܠܟ ܡܛܠ ܐܦ ܠܐ ܕܣܦܪܐ̈ ܘܠܐ ܕܪܒܢܐ̈ ܘܠܐ ܕܐܒܗܐ̈ ܦܫܝܩ ܠܟ ܬܛܥܢ
JacSer:memElish ܢܘܗܪܟ ܕܨܒܝܥܐ ܒܗ ܒܚܘܒܐ ܐܣܒܟ ܥܠ ܚܘܫܒܝ̈ ܟܕ ܬܗܪ ܐܢܐ 10 ܡܛܠ ܒܢܘܗܪܐ ܕܡܠܬܟ ܬܪܗܛ ܡܠܬܝ ܥܠ ܗܓܝܢܟ ܕܬܗܘܐ ܦܐܝܐ
JacSer:memEstabCreat ܕܐܝܬܘܗܝ ܛܒܐ ܒܪܐ ܒܪܝܬܐ̈ 105 ܘܢܚܬ ܢܒܪܐ ܒܪܝܢ̈ ܒܪܝܢ̈ ܡܛܠ ܗܘܐ ܥܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܠܘ ܣܘܢܩܢܗ ܒܥܐ ܕܢܡܠܐ ܒܥܠܡܐ ܕܒܪܐ ܐܠܐ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ‏ ‏ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܦܠܚ̇ ܗܘܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܦܥܠܐ . ܡܛܠ ‎ [6]‎‏ܗܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܐ ܓܒܐ ܠܗ ܗܢܐ ܕܘܒܪܐ .
JacSer:memZacchTaxColl ܒܝܫܐ̈ ܐܪܡܝ ܐܘܪܚܗ ܒܥܠܡܐ ܡܪܢ ܕܢܟܢܫ ܗܘܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܛܥܘ ܡܛܠ C*‎ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܐܡܪܐ ܢܗ ܕܥܠ ܙܟܝ ܡܟܣܐ 1
JacSer:memSinWomLordForgav ܕܚܙܬ ܫܘܚܢܐ̈ ܕܥܘܠܐ ܕܣܓܝܐܝܢ ܒܗ̇ ܡܛܠܗܢܐ ܛܘܒ ܠܕܒܟܝܢ ܡܛܠ ܥܘܠܐ ܟܕ ܩܪܒܬ ܠܗ 235 ܡܬܝܠܕܢ̈ ܒܗ̇ ܟܠ ܬܢܚܬܐ̈ ܡܪܝܪܬܐ̈
P:Heb&CathEpist [AB] ܕܐܝܟ ܗܒܒܐ ܕܥܣܒܐ ܆ ܗܟܢܐ ܥܒܪ . ܕܢܚ ܓܝܪ ܫܡܫܐ ܒܚܘܡܗ ܡܛܠ . ܢܫܬܒܗܪ ܕܝܢ ܐܚܐ ܡܟܝܟܐ ܒܪܘܡܪܡܗ ܁ ܘܥܬܝܪܐ ܒܡܘܟܟܗ ܆
P:Isa [AB] ܕܡܪܝܐ ܡܠܠ : ܒܢܝܐ̈ ܪܒܝܬ ܘܪܡܪܡܬ : ܘܗܢܘܢ ܐܥܠܝܘ ܒܝ . ܡܛܠ : ܘܚܙܩܝܐ : ܡܠܟܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ . ܫܡܥܘ ܫܡܝܐ : ܘܨܘܬܝ ܐܪܥܐ :
P:Jer [AB] ܕܛܠܐ ܐܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܝ ܡܪܝܐ : ܠܐ ܬܐܡܪ ܕܛܠܐ ܐܢܐ : ܡܛܠ ܕܥܠ ܡܛܠ ܝܗܒܬܟ . ܘܐܡܪܬ ܒܒܥܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ : ܗܐ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܡܡܠܠܘ
P:Job [AB] ܕܐܡܪ ܐܝܘܒ : ܕܠܡܐ ܚܛܘ ܒܢܝ̈ : ܘܨܚܝܘ ܠܐܠܗܐ ܒܠܒܗܘܢ . ܡܛܠ ܐܢܘܢ . ܘܩܕܡ ܐܝܘܒ ܒܨܦܪܐ . ܘܐܣܩ ܕܒܚܐ̈ ܡܢܝܢ ܟܠܗܘܢ .
P:John [AB] ܕܩܕܡܝ ܗܘ ܡܢܝ ܀ ܘܡܢ ܡܠܝܘܬܗ ܚܢܢ ܟܠܢ ܢܣܒܢ . ܘܛܝܒܘܬܐ ܂ ܡܛܠ ܁ ܘܩܥܐ ܘܐܡܪ . ܗܢܘ ܗܘ ܕܐܡܪܬ ܕܒܬܪܝ ܐܬܐ ܂ ܘܗܘܐ ܠܗ ܩܕܡܝ .
P:Josh [AB] ܕܐܢܬ ܬܘܪܬܝܘܗܝ ܠܥܡܐ ܗܢܐ : ܐܪܥܐ ܕܝܡܝܬ ܠܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܡܛܠ ܐܦ ܥܡܟ : ܠܐ ܐܪܦܝܟ : ܘܠܐ ܐܫܒܩܟ . ܐܬܚܝܠ ܘܐܬܥܫܢ ܛܒ :
P:Judg [AB] ܕܒܐܪܥܐ ܕܬܝܡܢܐ ܝܗܒܬܢܝ : ܗܒܠܝ ܒܝܬ ܫܩܝܐ ܕܡܝܐ̈ . ܘܝܗܒ ܡܛܠ . ܐܡܪ ܠܗ̇ ܟܠܒ : ܡܐ ܠܟܝ ܒܪܬܝ . ܐܡܪܐ ܠܗ . ܗܒ ܠܝ ܒܘܪܟܬܐ :
P:Kings [AB] ܡܢܐ ܗܟܢܐ ܥܒܕ ܐܢܬ . ܘܐܦ ܗܘ ܫܦܝܪ ܗܘܐ ܒܚܙܘܗ ܛܒ : ܘܠܗ ܡܛܠ ܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܠܐ ܟܐܐ ܒܗ ܐܒܘܗܝ ܡܢ ܝܘܡܘܗܝ̈ : ܘܐܡܪ ܠܗ :
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܕܡܪܝܐ ܡܟܟܗ̇ ܥܠ ܣܘܓܐܬ ܚܛܗܝܗ̇̈ : ܘܝܠܘܕܝܗ̇̈ ܐܙܠܘ ܡܛܠ ܠܗ̇ . ܗ ܗܘܘ ܐܠܘܨܝܗ̇̈ ܠܪܝܫ : ܘܒܥܠܕܒܒܝܗ̇̈ ܫܠܝܘ :
P:Lev [AB] ܕܟܠ ܚܡܝܪ : ܘܟܠ ܕܒܫ : ܠܐ ܬܣܩܘܢ ܡܢܗ ܩܘܪܒܢܐ ܠܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ . ܟܠ ܣܡܝܕܐ ܕܬܩܪܒܘܢ ܠܡܪܝܐ : ܠܐ ܢܬܥܒܕ ܚܡܝܥܐ .
P:Luke [AB] ܕܣܓܝܐܐ̈ ܨܒܘ ܆ ܕܢܟܬܒܘܢ ܬܫܥܝܬܐ̈ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ . ܐܝܠܝܢ ܡܛܠ ܕܦܩܕ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ : ܥܠ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ .
P:Mark [AB] ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܀ ܘܒܨܦܪܐ ܩܕܡ ܩܡ ܛܒ . ܘܐܙܠ ܠܐܬܪܐ ܚܘܪܒܐ ܡܛܠ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܦܩ . ܘܠܐ ܫܒܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܕܝܘܐ̈ ܕܢܡܠܠܘܢ ܁