simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Matt [AB] ܘܠܐ ܨܒܝܐ ܠܡܬܒܝܐܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ .
SynOr ܘܟܢܘܫܬܢ̈ ܕܒܡܕܢܚܐ . ܡܛܠ ܕܟܕ ܒܦܓܪ ܡܢܢ
P:Neh [AB] ܠܝ ܡܠܟܐ : ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܦܝܟ̈ ܒܝܫܢ̈
P:Num [AB] ܠܘܝܐ̈ . ܡܛܠ ܕܕܝܠܝ ܗܘ ܟܠ
P:Phil-Phlm [AB] ܠܗܫܐ . ܡܛܠ ܕܬܟܝܠ ܐܢܐ ܥܠ
P:PrMan [AB] ܗܘ ܕܫܡܝܐ . ܡܛܠ ܣܘܓܐܐ ܕܡܒܐܫܢܘܬܐ ܕܪܘܫܥܝ̈
P:ProvQohSong [AB] ܫܒܝܠܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܕܪܓܠܝܗܘܢ̈ : ܠܒܝܫܬܐ
P:PsSol [AB] ܘܐܬܚܫܒܬ ܒܠܒܝ ܡܛܠ ܕܐܬܡܠܝܬ ܙܕܝܩܘܬܐ .
P:Ps [AB] ܪܘܚܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܢܩܘܡܘܢ
PhiloxMab:Disc ܫܡܥܗ ܕܢܡܘܣܐ ܆ ܡܛܠ ܕܡܝܬܐ ܠܘܬ ܥܒܕܐ̈
P:Rev [AB] ܕܡܬܩܪܝܐ ܦܛܡܘܣ . ܡܛܠ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܆
P:Rom [AB] ܠܘܬܟܘܢ . ܡܛܠ ܕܛܒ ܣܘܐ ܐܢܐ
P:Sam [AB] ܚܕܐ ܐܥܦܐ : ܡܛܠ ܕܠܚܢܐ ܪܚܡ ܗܘܐ
P:Tob [AB] ܐܡܐ ܕܐܒܝ . ܡܛܠ ܕܝܬܡܐ ܐܫܬܒܩܬ ܡܢ
P:TweProph [AB] ܘܒܢܝܐ̈ ܕܡܙܢ‍ܝܢ : ܡܛܠ ܕܡܙܢ‍ܝܘ ܬܙܢܐ ܐܪܥܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܐܢܬܬܗ ܘܒܢܘܗܝ̈ : ܡܛܠ ܕܥܫܢ ܟܦܢܐ ܒܐܪܥܐ