simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܃ ܡܛܠ ܕܠܗܘ̇ ܕܡܙܕܩܦ ܆
ThdrMops:ComPs ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪ . ܡܛܠ ܕܗܕܡܐ̈ ܚܢܢ ܪܦܓܪܗ
Tim1:DisputCalMahdi ܨܒ̇ܐ ܐܢܐ : ܡܛܠ ܥܡܠܐ ܣܪܝܩܐ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܠܘ ܡܛܠ ܕܡܘܕܝܢ ܚܕ ܐܠܗܐ
Tim1:Epist 12ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܝܕܥܬܐ :
Tim1:Epist . ܘܣܒ̇ܪ ܕܠܘ ܡܛܠ ܥܠܬܐ ܐܚܪܬܐ ܦܪܫܢܝ
ZachSch:ActsSev ܒܥܐ ܐܢܐ ܕܐܠܦ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܨܒܐ ܐܢܐ
memSoul&Body . ܠܟܠܗܘܢ ܝܠܕܘܗܝ̈ ܡܛܠ ܕܥܒܪ ܦܘܩܕܢ ܡܪܗ
sugAngel&Mary ܠܗ̇ ܐܦ ܣܒܪܗ̇ ܡܛܠ ܒܛܢܗ̇ ܡܬܗܪ ܠܟܠ
sugChurch&Zion ܚܝܠܗ ܛܒܥ ܥܕܬܐ ܡܛܠ ܡܘܫܐ ܝܡܐ ܥܒܪܬܝ
sugJosephJust&His Mistr ܠܐ ܐܝܬ ܠܟ ܡܛܠ ܡܢܐ ܟܝ ܩܢܛܬ
sugMary&Magi ܠܟܐ ܛܥܝܢܢ ܘܐܬܝܢ ܡܛܠ ܒܪܟܝ ܡܪܝܡ ܟܠܗ
sugOurLord&John ܟܗܢܐ ܐܝܕܐ ܕܦܐܝܐ ܡܛܠ ܒܪܗ ܝܘܚܢܢ ܩܪܝܐ̈
sugOurLord&Synag ܒܒܝܠ ܥܠ ܕܚܛܝܬܝ ܡܛܠ ܦܨܚܐ ܕܠܐ ܢܟܣܬܝܘܗܝ
sugSinfulWom&Satan ܐܙܠܬܝ ܘܗܕ ܫܛܝܦܬܐ ܡܛܠ ܡܢ . ܕܠܡܐ
sugZechariah&Angel ܙܒܢܐ ܐܠܨܢ̈ ܗܘܝ̈ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܒܕ ܡܪܝܐ