simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugZechariah&Angel ܗܕܐ ܥܒܕ ܡܪܝܐ ܥܝܪܐ ܗܠܝܢ ܝܕܥܬ ܕܡܪܝܐ ܥܒܕ ܘܡܛܠ ܕܐܠܨܢ̈ ܡܛܠ ܡܨܐ ܘܫܪܝܪܐ ܠܝ ܕܐܦ ܐܬܥܒܕ . ܒܗܘ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܐܠܨܢ̈ ܗܘܝ̈