simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComPs ܕܗܕܡܐ̈ ܚܢܢ ܪܦܓܪܗ . ܘܡܢ ܒܣܪܗ ܘܡܢ ܓܪܡܘܗܝ̈ . ܢܩܝܦܘܬܐ ܡܛܠ ܥܕܬܐ ܡܢܗ : ܗܟܢܐ ܢܚܒܘܢ ܓܒܪܐ̈ ܢܫܝܗܘܢ̈ : ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪ .