simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܚܪܬܐ . X0 ܘܦܢܝܢܢ ܦܬܓܡܐ ܘܐܡ̣ܪܢܢ . ܡܪܢ ܠܐ ܗܫܐ ܒ̇ܥܝܢܢ ܡܛܠ . ܚܠܦ ܗܠܝܢ ܕܥ̇ܡܪܝܢ . ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܡ̇ܪܬ ܠܟܘܢ . ܡܕܡ ܡܕܡ
SynWestSyr ܕܢܡܘܣܐ ܫܒܩܬ ܒܝܕ ܡܠܟܐ ܡܛܥܝܢܐ ܕܚܘܝܐ ܗ̇ܘ ܡܪܘܕܐ . ܡܛܠ ܢܨܒܬܐ̈ ¹0 ܬܐܟܘܠ . ܘܡܢ ܐܝܠܝܢ ܠܪܘܚܩܐ ܬܩܘܡ . ܗܝܕܝܢ