simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܕܙܒܢܐ ܐܢܝܢ̈ ܙܥܘܪܐ . ܘܐܝܟ ܚܠܡܐ ܡܢܢ ܦܪܚܢ . ܒܗܠܝܢ̈ ܡܛܠ ܐܢܝܢ̈ ܡܕܝܢ ܠܡ ܛܒܐܝܬ ܠܐ ܚܕܝܢܢ ܒܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ . XX
Sahd:BookPerf ܕܟܠܗܝܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܩ̣ܢܐ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܩܕܝܫܐ̈ . ܘܒܟܠܗܝܢ ܡܛܠ ܚܕܬܐܝܬ ܡܬܝܕܥ ܒܡܠܬܐ ܠܦܘܬ ܫܪܒܐ ܕܥܠܗܘܝ ܡ̇ܬܠܚܡ .
Sahd:BookPerf ܕܚ̣ܛܝܢ ܘܐܪܫ̣ܥܢ X ܩܕܡܘܗܝ . ܘܐܢ ܣ̇ܒܪܝܢ ܚܢܢ ܡܛܠ ܘܐܢ ܢܬܚܝܠ ܩܠܝܠ ܠܡܡܠܠܘ ܩܕܡܘܗܝ ܆ ܡܟܣܢ̈ ܠܢ ܬ̣ܐܪܬܢ̈ ܇