simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܝܘܬܪܢܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܘܡܣܒܪܢܘܬܐ ܣܪܝܩܬܐ ܕܗܘܬ ܥܠܝܗܝܝܢ ܡܛܠ ܢ . X ܕ ܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܪ ܕ ܬ X ܐܣܒܪܘ ܥܠ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܛܠܝܐ ܕܡܕܡ
PhiloxMab:TenMem ܕܫܘܝܢ̈ ܒܥܘܩܒܐ ܢܫܬܪܝܢ̈ ܡܠܝܟ̈ : ܠܒܨܬܐ ܘܒܘܚܢܐ ܗܢܐ ܡܛܠ -- ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ 1ܩܕܡܬ ܐܡܪܬ ܒܗ ܒܫܘܪܝܐ ܕܡܡܠܠܢ ܆ ܕܠܘ
PhiloxMab:TenMem ܕܡܚܝܠܘܬܗ̇ ܡܗ̇ ܗܝ . ܘܚܝܒܘܬܗ̇ ܡܢܗ̇ ܡܬܝܠܕܐ . ܡܛܠ ܚܝܠܬܢܘܬܐ . ܗܝܡܢܘܬܐ . ܐܝܬܝܗ̇ ܡܚܝܠܘܬܐ ܕܛܥܝܘܬܐ .
PhiloxMab:TenMem ܕܩܢܘܢܐ ܩܕܡܝܐ . ܥܬܐ ܗܢܘ : ܕܬܗܘܐ ܚܙܝܬܗ ܕܗ̇ܘ ܡܕܡ ܡܛܠ ܡܫܬܐܠܝܢ ܬܚܘܝܬܐ ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܣܟܠܘܬܗ ܕܡܫܐܠܢܗܘܢ .
PhiloxMab:TenMem ܕܡܫܝܚܐ ܢܚ̣ܬ . ܘܟܝܢܐ ܢܚ̣ܬ ܡܛܠ . ܩܢܘܡܐ ܢܚ̣ܬ . ܐܟܙܢܐ ܡܛܠ ܒܪܐ ܕܝܢ ܠܘ ܩܢܘܡܐ ܗ̣ܘ ܕ ܐܠܐ ܐܦ ܟܝܢܐ ܀ 5ܘܐܢ ܩܢܘܡܐ ܢܚ̣ܬ